Strona główna Archiwum Wieści z Komisji Europejskiej

Wieści z Komisji Europejskiej

Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt (SCoFCAH) wydał pozytywną opinię na temat kilku projektów decyzji/rozporządzeń:

Projekt Komisji zmieniający Decyzję 2008/855/EC dot. kontroli zdrowia zwierząt zagrożonych klasycznym pomorem świń w Niemczech.

Uchylono nieliczne ograniczenia dot. dzików w niektórych obszarach Palatynatu Nadrenii i Północnej Westfalii. W ostatnim dziesięcioleciu podjęto ogromne starania oraz uzyskano pozytywne wyniki w zwalczeniu choroby zarówno u świń domowych, a ostatnio u dzików. Dlatego eksport świń z Niemiec nie będzie podlegał żadnym ograniczeniom.

Projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 dot. przepisów wykonawczych dyrektywy Rady 2000/75/WE w sprawie kontroli, monitorowania, nadzoru i ograniczeń przemieszczania się niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na chorobę niebieskiego języka (BTV)

Państwa członkowskie UE poparły proponowany przez Komisję Europejską pakiet aktualizacji zasad dla BTV. Projekt tekstu prawnego został przedstawiony w SCoFCAH. Odzwierciedla on nowe przepisy, które weszły w życie 22 marca 2012, umożliwiające korzystanie ze szczepionek przeciwko BTV we wszystkich częściach UE. Państwa Członkowskie zatwierdziły zmianę przepisów dotyczącą ograniczeń przepływu oraz kontrolowania choroby niebieskiego języka, co jest zgodne z ostatnimi opiniami naukowymi, przygotowanymi na wniosek Komisji przez EFSA.

Proponowana zmiana rozporządzenia Komisji (WE) nr 1266/2007 pozwala PC na większą elastyczność w opracowaniu programów nadzoru nad BTV oraz zmniejsza obciążenie rolników i władz centralnych. Państwa Członkowskie zatwierdziły również zmiany przepisów regulujących wymogi obowiązujące przy przywozie bydła, owiec i kóz do UE.

Dzięki tym zmianom unijne przepisy regulujące przywóz przeżuwaczy domowych (bydło, owce i kozy) są uaktualniane w zgodzie z postępem naukowym i są lepiej dostosowane do przepisów w ruchu wewnątrz unijnym i standardów międzynarodowych dot BTV.

Należy zauważyć, że sytuacja w Unii Europejskiej, w związku z chorobą niebieskiego języka, znacznie się poprawiła w ciągu ostatnich lat. Ten sukces zawdzięcza się przede wszystkim kampanii szczepień, która była współfinansowana przez UE (150 milionów euro w 2008 roku, 120 mln euro w 2009, 100 milionów euro w 2010 r. i 16 milionów w 2011). W 2008 roku znaleziono w całej UE 45 000 ognisk epidemii. Liczba ta spadła do 1 118 w 2009 r., 176 w 2010 r. i tylko 39 w roku 2011.

Projekt decyzji zmieniającej decyzje 2005/692/WE, 2005/734/WE, 2007/25/WE i 2009/494/EC w sprawie ptasiej grypy