Władze Związku

Witold Choiński - prezes zarządu
Witold Choiński – prezes zarządu

Prezes Zarządu Związku Polskie Mięso, Witold Choiński

W roku 2018 uzyskał tytuł doktora nauk rolniczych na Wydziale Żywienia Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.  W 2016 uzyskał dyplom MBA (Executive Master Of Business Administration) w Francuskim Instytucie Zarządzania, w Warszawie. W roku 1996 uzyskał tytuł mgr inż. Rolnictwa ze specjalizacją Ochrony Środowiska Rolniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W latach 1998-2001 uczestnik Studiów Doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej przy Kolegium Zarządzania i Finansów. Studiował również na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Prezesem Związku jest od 2005 roku. Wcześniej przez wiele lat pracował jako dziennikarz działu informacji w Pulsie Biznesu oraz tygodniku PLON.

Witold Choiński jest autorem wielu publikacji w obronie polskiego biznesu żywnościowego, a także dydaktyce i obronie polskiej wsi. Działa społecznie w wielu organizacjach pozarządowych na rzecz sektora żywnościowego i rozwoju rolnictwa oraz przedsiębiorczości. Działa aktywnie w obronie polskiej marki jak też rozwoju i upowszechniania wiedzy na temat produktu lokalnego i regionalnego. Mając długoletnie doświadczenie dziennikarskie podtrzymuje ścisłą współpracę z mediami. Aktywnie działa na rzecz branży mięsnej, zwłaszcza jej konsolidacji, spójności i pozycji sektora w przemyśle żywnościowym. Jest członkiem założycielem Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego. Jest współinicjatorem powołania Rady Dialogu Społecznego przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od lat pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Komitetu Rolnictwa i Obrotu Rolnego Krajowej Izby Gospodarczej, jest  Członkiem Polskiej Federacji Producentów Żywności oraz Członkiem Rady Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Żywnościowej. W latach 2015-2019 był członkiem Rady Naukowej Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

Jerzy Rey - prezes zarządu
Jerzy Rey – Przewodniczący Rady Związku Polskie Mięso

Przewodniczący Rady Związku Polskie Mięso, Jerzy Rey

W roku 1981 uzyskał tytuł magistra w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 1980-1990 pracował jako pracownik naukowy w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, gdzie zajmował się socjologią wsi. Odbył liczne zagraniczne staże naukowe i wyjazdy m.in. w Uniwersytecie Paris Nanterre, Finlandii, Kanadzie, Brazylii i Tunezji.

Pełnił funkcję Dyrektorem Krajowego Biura NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, następnie został doradcą Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Dyrektorem Generalnym resortu. Był również Wiceprezesem KRUS. Piastował stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, kierował także Funduszem Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa (obecnie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

W latach  ’93-’94 został Wiceprezesem Towarzystwa Ubezpieczeniowego Compensa S.A.. Po czym związał się z przedsiębiorstwem informatyczno-konsultingowym Skyline Investment, w której przez ponad 20 lat zajmował fotel Dyrektora Generalnego. Obejmował również stanowiska kierownicze w powiązanych spółkach oraz przedsiębiorstwach finansowych i produkcyjnych.

Członkowie Rady Związku Polskie Mięso

 • Bartłomiej Apanowicz
 • Grzegorz Kijewski
 • Jerome Aherne
 • Adam Dobrowolski
 • Czesław Frischke
 • Grzegorz Marek
 • Józef Bałdyga
 • Michał Wiatrak
 • Paweł Nowak
 • Anna Olewnik-Mikołajewska
 • Łukasz Dominiak
 • Andrzej Skiba
 • Marcin Sokołowski
 • Dariusz Zakrzewski
 • Paweł Zakrzewski
 • Abdunnasir Bilgin

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 • Wojciech Kordasz

Członkowie Komisji Rewizyjnej Związku Polskie Mięso

 • Łukasz Szmagliński
 • Zbigniew Grabowski