Regulamin

Regulamin użytkowania strony internetowej Związku POLSKIE MIĘSO

 

 • 1.

Zakres ochrony prawnej

 1. Strona internetowa Związku POLSKIE MIĘSO, każdy z jej elementów oraz publikowane na niej treści (tekstowe, graficzne, wideo oraz mieszane) podlegają ochronie przewidzianej przez polskie prawo oraz przez prawo międzynarodowe.
 2. Związek POLSKIE MIĘSO poprzez stronę internetową realizuje działania statutowe.

 

 • 2.

Definicje

 1. Przez użyte pojęcia należy rozumieć:
 2. Regulamin – niniejszy regulamin;
 3. Użytkownik – osoba korzystająca ze strony internetowej;
 4. Strona internetowa – strona internetowa Związku POLSKIE MIĘSO pod dresem URL https://polskie-mieso.pl/ oraz jej podstrony i rozszerzenia;
 5. Związek – stowarzyszenie Związek POLSKIE MIĘSO, z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, kod pocztowy 00-613, KRS: 0000063289, NIP: 5261719336, REGON: 010700994;
 6. Treści – opublikowane na stronie internetowej oraz jej podstronach i rozszerzeniach materiały tekstowe, graficzne, wideo oraz mieszane a także również treści chronione;
 7. Treści chronione – materiały tekstowe, graficzne, wideo oraz mieszane, do których dostęp jest możliwy po uzyskaniu hasła;
 8. Korzystanie – przeglądanie treści.

 

 • 3.

Warunki i zakres korzystania

 1. Korzystanie z treści na stronie internetowej jest bezpłatne.
 2. Użytkownik do korzystania ze strony internetowej potrzebuje:
 3. urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet;
 4. najnowszą wersją przeglądarki internetowej: Mozilla FireFox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Apple Safari, obsługującą technologie cookies;
 5. aktywne konto poczty elektronicznej.
 6. Stronę internetową można przeglądać również na urządzeniach mobilnych.
 7. Użytkownik wchodząc na stronę internetową ma możliwość przeglądania wszystkich treści poza treściami chronionymi, do których dostęp jest opisany w §4 niniejszego Regulaminu.
 8. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony internetowej oraz
  z opublikowanych na niej treści w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 9. Wykorzystywanie przez Użytkownika strony internetowej lub treści z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa może wiązać się z odpowiedzialnością cywilną lub karną albo obiema naraz.
 10. Związek może przebudować stronę internetową, podstrony i jej rozszerzenia lub ich części. Może dodawać nowe treści, zmieniać zawartość treści jak i usuwać już opublikowane. Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie do Związku o udostępnienie treści przed zmianą lub usuniętych treści. Związek może również przeprowadzać na stronie internetowej prace techniczne i naprawcze.
 11. Związek nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich naruszających bezpieczeństwo cybernetyczne. Użytkownik jest zobowiązany do posiadania na swoim urządzeniu końcowym odpowiednich zabezpieczeń w tym programu antywirusowego.

 

 • 4.

Dostęp do treści chronionych

 1. Wyjątkiem od reguły opisanej w §3 ust. 4 jest treść chroniona.
 2. Treścią chronią jest przede wszystkim Biuletyn „Mięsne Fakty” oraz każda inna treść, po kliknięciu w którą pojawi się komunikat „Treść chroniona”.
 3. Jeżeli Użytkownik chce uzyskać dostęp do treści chronionych zobowiązany jest wysłania do Związku maila na adres biuletyn@polskie-mieso.pl.
 4. W odpowiedzi na maila Użytkownik otrzyma hasło do aktualnego wydania biuletynu, o którym mowa w ustępie 2 oraz do jego wydań archiwalnych.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do nie przekazywania innym osobom otrzymanego hasła.

 

 • 5.

Prawo do reklamacji

 1. Użytkownik może złożyć reklamację w sprawach związanych z korzystaniem ze strony internetowej.
 2. Reklamację należy przesłać na adres mailowy biuro@polskie-mieso.pl.
 3. W treści reklamacji należy opisać problem i załączyć niezbędne dokumenty potwierdzające twierdzenie reklamacji.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej przesłania. Odpowiedź będzie wysłana na adres mailowy podany w chwili jej złożenia.

 

 • 6.

Dane osobowe

 1. Strona internetowa wykorzystuje technologię analizy plików cookies.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Związek POLSKIE MIĘSO.
 3. Zasady administrowania danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały
  w Polityce prywatności.

 

 • 7.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.
 2. Związek ma prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych.
 3. Wszelkie pytania, opinie i wnioski oraz oświadczenia dotyczące strony internetowej lub Związku należy kierować na adres mailowy biuro@polskie-mieso.pl.
 4. Ewentualne spory powstałe między Użytkownikiem a Związkiem będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Związku.
 5. Regulamin w obecnej wersji obowiązuje od dnia 30 czerwca 2023 roku.