O związku

ZPM - o Związku Polskie Mięso

Związek Polskie Mięso jest organizacją reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów, działających w obrębie branży mięsnej oraz współpracujących z nią w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej i/lub usługowej, w szczególności wobec organów państwowych.

Jako związek Polskie Mięso kształtuje i upowszechnia zasady etyki w działalności gospodarczej, w szczególności opracowując i doskonaląc normy rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.

Związek Polskie Mięso jest uprawniony do wyrażania opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki oraz może uczestniczyć, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie. Związek może dokonywać ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza w zakresie aktywności branży mięsnej oraz na jej rzecz.

Zadaniem Związku Polskie Mięso jest przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków. Równocześnie Związek może, we współpracy z właściwymi organami oświatowymi, popierać rozwój kształcenia zawodowego, wspierać naukę zawodu w zakładach pracy oraz doskonalenie zawodowe pracowników.

Związek Polskie Mięso może w szczególności delegować swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów państwowych, do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych w sprawach działalności wytwórczej, handlowej i usługowej sektora rolno-spożywczego, a zwłaszcza branży mięsnej. Związek może też organizować
i stwarzać warunki do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego
i pojednawczego oraz uczestniczyć na odrębnie określonych zasadach w postępowaniu sądowym w związku z działalnością gospodarczą jej członków.

Związek Polskie Mięso może wydawać opinie o istniejących zwyczajach dotyczących działalności gospodarczej oraz informować o funkcjonowaniu przedsiębiorców, jak również wyrażać opinie o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania Związku.

Związek Polskie Mięso działa na rzecz dostosowywania produkcji, przetwórstwa
i handlu do wymogów rynku, w szczególności w zakresie ilości i jakości produktów.

Ambicją Związku Polskie Mięso jest:

 • pełna konsolidacja branży mięsnej oparta na zdrowych i potwierdzonych zasadach oraz jej integracja w imię wspólnych interesów;
 • systematyczne budowanie silnego lobbingu polskiej branży mięsnej;
 • profesjonalna promocja polskich produktów z zakładów członkowskich na wspólnym europejskim rynku, a także innych rynkach świata;
 • promowanie członków oraz działań Związku „Polskie Mięso” w mediach oraz podczas eventów.

Dlatego też nasza organizacja, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom obecnych i nowych członków, stawia sobie za cele:

 • dołożenia wszelkich sił, starań, pracy, uporu i wytrwałości dla ochrony interesów swoich firm-członków;
 • długofalową, solidną i profesjonalną pomoc dla członków w zakresie oceny ryzyka przy podejmowanych przedsięwzięciach inwestycyjnych, oceny wiarygodności kontrahentów, wniosków kredytowych etc.;
 • służenie pomocą w sprawach prawnych;
 • dostarczanie bieżących informacji o możliwościach skorzystania ze strukturalnych funduszy unijnych, a także kredytów preferencyjnych;
 • promowanie solidnych firm, towarów o wysokiej jakości w mediach, a także na zagranicznych rynkach zbytu. W szczególności prowadzenie programu upowszechnienia zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym towarowego znaku słowno-graficznego Polskie Mięso;
 • pomoc w organizacyjnej obsłudze na zagranicznych targach żywności;
 • sukcesywne dostarczanie członkom Związku aktualnych aktów prawnych, bieżących informacji o koniunkturze na podstawowych rynkach, indykacjach cenowych, tendencjach zmian, prognozach etc.;
 • zagwarantowanie dostępu do porad największych autorytetów w zakresie prawa żywnościowego, weterynarii, finansów, ekonomii, ochrony środowiska i utylizacji;
 • konstruktywne wykorzystanie istniejącego potencjału intelektualnego, wiedzy i doświadczenia pozytywnego i negatywnego przez firmy będące w danej chwili w takiej potrzebie;
 • zapewnienia każdemu członkowi Związku, niezależnie od stażu, wielkości firmy, pozycji na rynku etc. traktowania na równych prawach z pozostałymi.

Przemysł mięsny daje zatrudnienie ponad 100 tys. osób w uboju i przetwórstwie oraz 1 mln osób w rolnictwie. Stanowi to ok. 7% ogółu zatrudnionych w Polsce. Wytwarza blisko 8,5 md zł wartości dodanej, czyli 1,5% PKB. Tak duży potencjał wytwórczy wymaga obecności silnego reprezentanta na lokalnym i wspólnym europejskim rynku. I tym właśnie reprezentantem jest Związek Polskie Mięso. Został on stworzony w 1994 roku jako ogólnopolska organizacja branżowa. W chwili obecnej skupia ponad 100 firm działających w branży mięsnej i otoczenia, z czego zdecydowana większość to duże i średnie przemysłowe nowoczesne przedsiębiorstwa. W strukturach Związku są również mniejsze przemysłowe zakłady mięsne, wszystkie posiadają stały nadzór weterynaryjny oraz uprawnienia UE. Wyróżnia je wysoka jakość produkcji.

Członkowie stosują m.in. systemy dobrej praktyki przetwórczej HACCP, ISO, oraz w ocenie surowca EUROP. Stosują najnowocześniejszą technologię uboju zwierząt i przetwórstwa. Zakłady mięsne rozwijają procesy integracyjne z bazą surowcową przez kontraktację i wieloletnią kooperację. Spełniają unijne wymogi w zakresie całego łańcucha bezpiecznej zdrowotnie żywności osiągane metodami przyjaznymi środowisku. Tylko takie zakłady spełniają kryteria wymogów stawianych przy przyjmowaniu nowych członków do Związku. Łączny udział firm stowarzyszonych w Związku, w sprzedaży mięsa i przetworów na rynku krajowym przekracza 70%, natomiast w eksporcie 80%. Główne kierunki eksportu to kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Zdecydowanie wzrasta też udział w sprzedaży na rynku wspólnotowym, które w coraz większym stopniu doceniają jakość i smak polskich produktów. Zakłady Mięsne zrzeszone w Związku podjęły szczególny wysiłek budowy zaplecza surowcowego opartego o zasady dobrostanu zwierząt. Zdecydowana większość surowca skupowana jest od rolników w systemie umów kontraktacyjnych i kooperacji. Przemysł mięsny opiera się głównie o krajową hodowlę. Pogłowie trzody chlewnej sytuuje Polskę na czwartym miejscu w Europie i siódmym w świecie.

Dla tak dużego sektora Związek stara się o stosowne miejsce w prawnych, regulacyjnych i instytucjonalnych rozwiązaniach oraz o należną pozycję w strategii gospodarczo-społecznej kraju i działaniach na forum Komisji i Parlamentu Europejskiego.

Z wysokiej pozycji przemysłu mięsnego w gospodarce kraju wynikają następujące cele Związku Polskie Mięso:

 • reprezentowanie interesów branży mięsnej wobec administracji państwowej i samorządowej;
 • udział w pracach i reprezentowanie interesów branży w samorządzie gospodarczym i terytorialnym;
 • propagowanie i pomoc we wdrożeniu nowoczesnych kierunków i metod hodowli. Technologii ubojów i przetwórstwa oraz handlu i marketingu;
 • opracowanie analiz i prognoz funkcjonowania rynku mięsnego;
 • inicjowanie i wspieranie starań o utrzymanie preferencyjnych kredytów modernizacyjnych dla sektora mięsnego a szczególnie o zwiększenie funduszy strukturalnych w ramach sektorowego programu operacyjnego „Modernizacja przemysłu żywnościowego i rozwoju obszarów wiejskich”;
 • promowanie polskiego mięsa na rynku krajowym i zagranicznym wspólnotowym oraz:
 • rozwój i umacnianie pozycji Izby jako reprezentanta interesów przemysłu mięsnego w Polsce, jego godnego i należnego miejsca w skali Wspólnot Europejskich oraz rozwijanie efektywnej współpracy z innymi organizacjami działającymi w branży rolno-spożywczej w skali krajowej i międzynarodowej;
 • wspieranie wysiłków na rzecz przestrzegania prawa i uczciwej konkurencji, a w tym równopartnerskiej współpracy z wielkopowierzchniowymi sieciami handlowymi oraz sektorem bezpośredniej sprzedaży ;
 • wprowadzenie systemowych rozwiązań w polityce proeksportowej poza jednolity rynek europejski;
 • rozwój branżowej międzynarodowej współpracy m.in. z UECBV oraz CLITRAVI.

W roku 2006 ze Związku Polskie Mięso powstała Izba Gospodarcza Polskie Mięso, której działania będą kontynuacją aktywności Związku na rzecz branży.