Polityka prywatności i plików cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies (dalej: Polityka prywatności) zawiera informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku
z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej działającej pod adresem: https://polskie-mieso.pl/ (dalej: strona internetowa).

 1. Informacja o Administratorze Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest stowarzyszenie ZWIĄZEK „POLSKIE MIĘSO” z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063289; nadzorowane przez Prezydenta m.st. Warszawy; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 5261719336; REGON: 010700994.

zwane dalej „Administratorem Danych Osobowych”.

 1. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz niniejszą Polityką prywatności możesz skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych poprzez:

 • adres e-mail: info@polskie-mieso.pl
 • pisemnie: stowarzyszenie ZWIĄZEK „POLSKIE MIĘSO” z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa.
 1. Cele i podstawy przetwarzania danych

Cel przetwarzania Dane osobowe Podstawa prawna
Skontaktowanie się z Tobą w sprawie przez Ciebie opisanej.
 • imię,
 • nazwisko,
 • adres e-mail,
 • treść wiadomości.

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych, jaki w tym wypadku stanowi odpowiedź na Twoją wiadomość skierowaną do nas przy użyciu danych kontaktowych podanych na naszej stronie internetowej.

 

 

Cel przetwarzania Dane osobowe Podstawa prawna
Obsługa formularza kontaktowego „Kontakt”. ·         imię,

·         adres e-mail,

·         treść wiadomości.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych, jaki w tym przypadku stanowi skierowanie odpowiedzi na Twoją wiadomość w formularzu kontaktowym „Kontakt”.

 

 

Cel przetwarzania Dane osobowe Podstawa prawna
Obsługa formularza kontaktowego „Dołącz do nas”. ·         imię,

·         adres e-mail,

·         treść wiadomości.

art. 6 ust. 1 lit. b w związku z art. 1 lit. f RODO

– przetwarzanie odbywa się w związku z chęcią przystąpienia do Stowarzyszenia, w tym także jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych, jaki w tym przypadku stanowi skierowanie odpowiedzi na Twoją wiadomość w formularzu kontaktowym „Dołącz do nas”.

 

 

Cel przetwarzania Dane osobowe Podstawa prawna
Udostępnienie deklaracji członkowskiej celem uzyskania statusu członka Administratora Danych Osobowych. ·         nazwa firmy,

·         KRS,

·         imię i nazwisko,

·         stanowisko.

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy w zakresie uzyskania statusu członka Administratora Danych Osobowych.

 

Cel przetwarzania Dane osobowe Podstawa prawna
Udostępnienie formularza informacyjnego celem uzyskania statusu członka Administratora Danych Osobowych. ·         nazwa firmy,

·         adres firmy,

·         dane osoby reprezentującej firmę,

·         numer telefonu,

·         adres e-mail,

·         imię i nazwisko osoby reprezentującej dany dział.

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy w zakresie uzyskania statusu członka Administratora Danych Osobowych.

 

Cel przetwarzania Dane osobowe Podstawa prawna
Świadczenie usługi newslettera. ·         adres e-mail.

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych, jaki w tym przypadku stanowi informowanie Cię o bieżącej i planowanej działalności Administratora Danych Osobowych w tym przesyłanie „Mięsnych Faktów” oraz najważniejszych informacji z danego biuletynu.

 

Cel przetwarzania Dane osobowe Podstawa prawna
Cel analityczny, tj. badanie i analizowanie aktywności na stronie internetowej. ·         adres IP,

·         data i godzina odwiedzin strony,

·         rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony,

·         czas spędzony na stronie,

·         odwiedzone podstrony,

·         dane gromadzone w plikach cookies,

·         inne dane gromadzone przez Google Analitycs.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych, jaki w tym przypadku stanowi poznanie aktywności użytkowników na stronie internetowej.

 

 

Cel przetwarzania Dane osobowe Podstawa prawna
Cele archiwalne oraz cele dowodowe. ·         imię,

·         nazwisko,

·         adres e-mail,

·         inne niezbędne dane.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych, jaki w tym wypadku stanowi zabezpieczenie informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym.

 

 

Cel przetwarzania Dane osobowe Podstawa prawna
Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami. ·         imię,

·         nazwisko,

·         adres e-mail,

·         inne niezbędne dane.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych, jaki w tym wypadku stanowi ochrona interesu majątkowego Administratora Danych Osobowych.

 

 

Cel przetwarzania Dane osobowe Podstawa prawna
Spełnienie obowiązków wynikających z RODO. ·         imię,

·         nazwisko,

·         adres e-mail,

·         inne niezbędne dane.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

– przetwarzanie stanowi obowiązek prawny ciążący
na Administratorze Danych Osobowych;

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– przetwarzanie jest niezbędne
w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych, jaki w tym wypadku jest przykładowo prowadzenie rejestrów i ewidencji, jak również posiadanie informacji na temat osób, które korzystały z uprawnień przewidzianych w RODO.

 

 

 1. Obowiązek podania nam swoich danych osobowych

Nie masz obowiązku podawania nam swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania np. w celu skontaktowania się z Administratorem Danych Osobowych.

Pamiętaj, że jeżeli kontaktujesz się z nami w jakiejkolwiek sprawie, podanie Twoich danych może być konieczne np. do udzielenia Ci odpowiedzi na zadane pytanie.

 1. Profilowanie danych i podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany

Informujemy, że Twoje dane nie będą przez nas wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych.
W związku z powyższym, w razie potrzeby, możemy przekazać Twoje dane zewnętrznym usługodawcom.

Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, to:

 • firmy hostingowe, które przechowują dane na serwerze,
 • podmioty świadczące usługi techniczne, jeżeli prace techniczne obejmują działanie na obszarach, w których znajdują się dane osobowe,
 • podmioty związane z obsługą prawną, które objęte są tajemnicą zawodową i uzyskują dostęp do danych osobowych w wyniku konieczności skorzystania z pomocy prawnej,
 • inni podwykonawcy, którzy uzyskają dostęp do danych, jeżeli będzie to niezbędne.

Oprócz tego może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym, czy prywatnym. Ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich

W związku z korzystaniem przez Administratora Danych Osobowych z popularnych usług (m.in. Facebook, Instagram, Twitter) Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do USA. Ze swojej strony zapewniamy, że dane będą przekazywane z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pamiętaj, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Twoich danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

Opis okresów przetwarzania znajdziesz poniżej.

 • Obsługa korespondencji – dane związane z obsługą korespondencji będą przetwarzane przez czas trwania korespondencji pomiędzy nami.
 • Obsługa formularza kontaktowego „Kontakt” – dane w formularzu będą przetwarzane do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub osiągnięcia celów przetwarzania.
 • Obsługa formularza kontaktowego „Dołącz do nas” – dane w formularzu będą przetwarzane do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub osiągnięcia celów przetwarzania lub do czasu pozostawania członkiem Stowarzyszenia (w tym upływu terminów przedawnienia) w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi pierwsze.
 • Udostępnienie deklaracji członkowskiej celem uzyskania statusu członka Administratora Danych Osobowych – dane z deklaracji członkowskiej będą przetwarzane do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub osiągnięcia celów przetwarzania (w tym upływu terminów przedawnienia).
 • Udostępnienie formularza informacyjnego celem uzyskania statusu członka Administratora Danych Osobowych – dane z formularza informacyjnego będą przetwarzane do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub osiągnięcia celów przetwarzania (w tym upływu terminów przedawnienia).
 • Świadczenie usługi newslettera – dane związane ze świadczeniem usługi newslettera będą przetwarzane do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub osiągnięcia celów przetwarzania.
 • Cel analityczny – dane związane z badaniem i analizowaniem aktywności na stronie internetowej będą przetwarzane do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub osiągnięcia celów przetwarzania, nie dłużej niż 2 lata.
 • Cele archiwalne i dowodowe – dane związane z celami archiwalnymi i dowodowymi będą przetwarzane do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub osiągnięcia celów przetwarzania.
 • Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń – dane związane z roszczeniami będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń, przy czym okres przedawnienia roszczeń może się różnić w świetle obowiązujących przepisów prawa.
 • Spełnienie obowiązków wynikających z RODO – dane związane z ochroną danych osobowych będą przetwarzane do czasu utraty przydatności, skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub upływu okresu przedawnienia naszej odpowiedzialności jako Administratora Danych Osobowych.
 1. Uprawnienia w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

Informujemy, że na podstawie RODO przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Jako Administrator Danych Osobowych szanujemy Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem
w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Ci ich spełnienia. Jednakże jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

 1. Pliki cookies

Administrator Danych Osobowych na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie czy też innym urządzeniu użytkownika strony internetowej. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy.

Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej.

Pliki cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej, pozostają zablokowane do czasu wyrażenia przez Ciebie zgody na korzystanie z plików cookies. Podczas Twojej pierwszej wizyty na stronie wyświetlamy Ci komunikat z pytaniem o Twoją zgodę wraz z możliwością zarządzania plikami cookies, tj. zdecydowania, na które pliki cookies się godzisz, a które chcesz blokować.

Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej.

 • Funkcjonalne pliki cookies – wykorzystywanie takich plików cookies jest niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej, te pliki cookies możemy umieszczać bez Twojej zgody.
 • Tworzenie statystyk – pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics.
 • Prowadzenie działań marketingowych – dzięki plikom cookies Administrator Danych Osobowych może kierować do użytkowników reklamy dostosowane do ich preferencji.
 • Korzystanie z funkcji społecznościowych – na stronie internetowej posiadamy ikonkę Facebooka, Instagrama, Twittera oraz YouTube, które umożliwiają polubienie naszego profilu
  w serwisach podczas korzystania z witryny. Jednak aby to było możliwe, musimy korzystać
  z plików cookies dostarczanych przez wskazane podmioty.

Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Twoim urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej – całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej. Możesz blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies. Możesz również blokować pliki cookies konkretnych witryn. W każdej chwili możesz również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.

Dajemy Ci możliwość modyfikowania plików cookies z poziomu naszej strony internetowej. Na potrzeby modyfikacji plików cookies możesz skorzystać z niniejszego linku ZMIANA USTAWIEŃ COOKIES.

Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. Możesz z niego skorzystać, jeśli nie chcesz, by informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach zostały zapisane w historii przeglądania i pobierania. Pliki cookie utworzone w trybie incognito są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu. Bądź świadomy, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na naszej stronie internetowej oraz powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

 1. Umieszczone rodzaje plików cookies

Nazwa Dostawca Wygaśnięcie Funkcja
_ga polskie-mieso.pl 2 lata Plik cookie rejestruje indywidualne identyfikator użytkownika strony internetowej (ID), który jest używany do generowania danych statystycznych na temat sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze strony internetowej.
_ga_# polskie-mieso.pl 2 lata Plik cookie używany przez Google Analytics do zbierania danych na temat liczby wizyt użytkownika na stronie internetowej, w tym daty pierwszej i ostatniej wizyty na stronie internetowej.
_gat polskie-mieso.pl 1 dzień Plik cookie używany przez Google Analytics do ograniczenia szybkości żądań.
_gid polskie-mieso.pl 1 dzień Plik cookie rejestruje indywidualne identyfikator użytkownika strony internetowej (ID), który jest używany do generowania danych statystycznych na temat sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze strony internetowej.
td googletagmanager.com sesja Plik cookie rejestruje dane statystyczne dotyczące użytkowników na stronie internetowej i używany jest do analityki wewnętrznej operatora strony internetowej.
ads/ga-audiences google.com sesja Plik cookie używany przez Google Adwords do ponownego określenia użytkowników strony internetowej, którzy są potencjalnymi klientami oraz do określenia ich zachowania online na stronie internetowej.

 

 1. Aktualizacja polityki

Możemy modyfikować Politykę prywatności, w szczególności ze względu na zmiany technologiczne oraz zmiany przepisów obowiązującego prawa. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony/powiadomiona w sposób adekwatny do sposobu przetwarzania danych. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 26.07.2023 r., ponadto wszelkie wersje archiwalne polityki prywatności zostaną podlinkowane poniżej.

https://polskie-mieso.pl/wp-content/uploads/2021/04/POLITYKA_PRYWATNOSCI_SERWISU_INTERNETOWEGO_POLSKIE_MIESO.pdf