Strona główna Archiwum Strategia odbudowy i rozwoju produkcji trzody chlewnej w Polsce do roku 2030

Strategia odbudowy i rozwoju produkcji trzody chlewnej w Polsce do roku 2030

Właśnie została opublikowana Strategia odbudowy i rozwoju produkcji trzody chlewnej w Polsce do roku 2030.STRATEGIA ODBUDOWY I ROZWOJU PRODUKCJI TRZODY CHLEWNEJ W POLSCE DO ROKU 2030 MAJĄCA NA CELU POPRAWĘ FUNKCJONOWANIA SEKTORA PRODUKCJI WIEPRZOWINY powstała z inicjatywy Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” przy współudziale Konsorcjum, w ramach zadania finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.

Opracowanie powstało z inicjatywy PZHiPTCh „POLSUS”. W celu realizacji zadania powołano konsorcjum, w skład którego obok „POLSUS” wszedł m. in. Związek Polskie Mięso. Każda ze współpracujących organizacji rekomendowała swoich ekspertów do pracy nad projektem, co zapewniło pełny obiektywizm i szerokie spojrzenie na branżę. Przy projekcie, oprócz „POLSUS” jako lidera konsorcjum, współpracowali przedstawiciele m.in. Instytutu Zootechniki, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego (dawny IPMiT), Banku Gospodarki Żywnościowej, Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach czy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Powołano stały zespół, w skład którego weszli: prof. dr hab. Zygmunt Pejsak, prof. dr hab. Marian Różycki, prof. dr hab. Andrzej Pisula, prof. dr hab. Stanisława Okularczyk, dr inż. Dariusz Lisiak, mgr Michał Koleśnikow, mgr Danuta Zawadzka, dr inż. Janusz Wojtczak, dr inż. Marian Kapłon. Oprócz stałego zespołu ekspertów do współpracy przy opracowywaniu niektórych zagadnień zaproszono również inne osoby związane z sektorem trzody chlewnej.

W ramach prac nad Strategią zebrano i opracowano m.in. dane dotyczące wielkości produkcji i konsumpcji wieprzowiny. Szczególną uwagę zwrócono na strukturę stad i efektywność produkcji. Zebrano informacje o stanie zdrowia pogłowia i koniecznych do zrealizowania w tym zakresie działaniach. Dużo uwagi poświęcono rynkowi pasz, jako najważniejszemu czynnikowi zewnętrznemu oddziaływującemu na produkcję trzody. Zebrano dane o obrocie mięsem wieprzowym -krajowym i międzynarodowym. Oceniono uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na rynek wieprzowiny. Zebrane dane i analizy rynku trzody, wraz ze wszystkimi czynnikami nań wpływającymi, w tym legislacją, posłużyły za podstawę do przeprowadzenia analizy SWOT. W dalszej części dokumentu określono m.in. warunki produkcji trzody chlewnej, właściwe kierunki jej rozwoju oraz zaproponowano wprowadzenie zmian legislacyjnych. Przygotowano także rekomendacje dla branży w obszarze legislacji, edukacji, budownictwa, ochrony zdrowia, hodowli, rynków zbytu i promocji, pasz i żywienia, integracji pionowej oraz mediów.

Mamy nadzieję, że „Strategia odbudowy i rozwoju produkcji trzody chlewnej w Polsce do roku 2030” stanie się podstawą i elementem wyjściowym dla szerszych zmian, które należy przeprowadzić dla poprawy sytuacji na rynku wieprzowiny.

Strategia-odbudowy-i-rozwoju-produkcji-trzody-chlewnej-w-Polsce