Strona główna Archiwum Rozporządzenia (WE) nr 1169/2011 dot. obowiązkowego oznaczania pochodzenia nieprzetworzonego mięsa

Rozporządzenia (WE) nr 1169/2011 dot. obowiązkowego oznaczania pochodzenia nieprzetworzonego mięsa

Stanowiska UECBV w sprawie wprowadzenia rozporządzenia (WE) nr 1169/2011 dot. obowiązkowego oznaczania pochodzenia nieprzetworzonej wieprzowiny, mięsa owczego i koziego.

Kontekst

Rozporządzenie (WE) nr 1169/2011 nakłada obowiązek wskazania kraju pochodzenia lub miejsca pochodzenia nieprzetworzonego mięsa wieprzowego, drobiowego, owczego i koziego, począwszy od 13 grudnia 2014 roku. Komisja Europejska przyjmie akt wykonawczy najpóźniej 13 grudnia 2013 roku.

Na początku zostaną przeanalizowane zostaną koszty i wpływ na sytuację branży mięsnej. Pierwszy dokument roboczy powstanie w lipcu 2013. Oznacza to, że opcje zostaną rozważone w czerwcu br.

B. Opcje oznaczania pochodzenia

Trzy opcje zostały uwzględnione w ocenie wpływu na branżę mięsną:

1) model EU / NON EU- jest to prosty model.

W tym modelu kryterium jest miejsce chowu na krótko przed ubojem. Jeśli hodowla ma miejsce na terytorium UE, pochodzenie mięsa uzyskane z tego zwierzęcia oznaczone jest jako ,,EU”. Jeśli hodowla ma miejsce poza UE, pochodzenia mięsa (mięso importowane lub uzyskane z importowanego zwierzęcia) oznaczone jest „NON EU”.

2) Oznaczenie kraju pochodzenia: chów i / lub ubój.

Jest to model pośredni, w którym brane są pod uwagę dwie podopcje:

2.1. Pochodzenie = państwo członkowskie lub kraj, w którym zwierzę było hodowane przez tzw. okres minimalny.

2.2. Pochodzenie = państwo członkowskie lub kraj, w którym zwierze było hodowane przez okres minimalny, a potem ubite.

Minimalny okres musi być ustalony.

Rozporządzenie (EWG) nr 2454/93ustala, jako okres minimalny:

-2 miesiące dla świń,

-2 miesięcy w przypadku owiec i kóz,

-3 miesiące dla bydła,

-3 miesiące dla koni.

Jeśli minimalny okres hodowli nie zostanie spełniony, zastosowanie ma opcja 1 (UE / spoza UE).

3) Oznaczanie kraju pochodzenia – Model wołowy

Trzy kryteria są brane pod uwagę:

-narodziny,

-hodowla,

-ubój.

3.1. Jeśli owe trzy przypadki mają miejsce w różnych krajach, na etykiecie należy wskazać:

– Państwo członkowskie / kraj urodzenia,

– Państwo członkowskie / kraj hodowli,

– Państwo członkowskie / kraj uboju.

3.2. Jeśli trzy przypadki dotyczą jednego kraju, etykieta powinna wskazywać:

– pochodzenie: nazwa państwa członkowskiego UE/ innego kraju

Oznaczenie „UE / spoza UE” nie jest dozwolone. Jednakże kraj trzeci może, w drodze odstępstwa, wskazywać na wołowinę „spoza UE”.

C. Pozycja UECBV

Biorąc pod uwagę:

– ochronę jednolitego rynku,

– doświadczenie modelu wołowiny,

– koszty różnych opcji i wpływ na konkurencyjność produktu,

– ryzyko nadużywania modelu,

UECBV:

-opowiada się za ujednoliconym systemem dla mięsa wieprzowego, baraniego i koziego;

-sprzeciwia się zdecydowanie modelowi wołowiny;

-rekomenduje: obowiązkowe wskazanie miejsca pochodzenia, zdefiniowane jako miejsce:

A) hodowli przez minimalny okres dwóch miesięcy i

B) uboju;

&elastyczność w odniesieniu do wielkości miejsca. Sektor spożywczy powinien mieć możliwość wyboru między dwiema opcjami:

A) albo UE / spoza UE

B) lub „Państwa Członkowskiego / Państwo.

Wybór sektora spożywczego będzie zależał od różnych czynników, między innymi:

-specyfikacji handlowej,

– oczekiwań konsumenta końcowego,

– złożoności kwestii produkcyjnych(mięso mielone i podroby).