Strona główna Archiwum Relacja z posiedzenia Rady KE ds. Rolnictwa

Relacja z posiedzenia Rady KE ds. Rolnictwa

W dniach 19-20 marca 2012 r. na posiedzeniu Rady KE ds. Rolnictwa poruszono następujące kwestie:

Uproszczenie reform WPR, które zostały zaprezentowane przez Komisję w październiku 2011 r. Celem ich uproszczenia jest zmniejszenie obciążeń administracyjnych i kosztów z nimi związanych zarówno dla rolników, jak i władz państw członkowskich.

Mając to na uwadze, duńska Prezydencja sondowała poglądy Państw Członkowskich w zakresie planowanych uproszczeń. Prezydencja otrzymał zatem 300-stronicowy dokument z sugestiami PC.
Podczas dyskusji 19 i 20 marca 2012 roku, wiele delegacji skrytykowała propozycje, które oceniła jako komplikujące i stanowiące potencjalne źródło kłopotów administracyjnych. Szczególnie wskazały na:

  • Definicję „aktywnego rolnika” (KE zaproponowała definicję, w której za rolnika uznaje tego, kto w swoich dochodach jako przedsiębiorca przynajmniej 5 procent przychodów będzie miał z płatności bezpośrednich).
  • Greening, czyli system płatności z tytułu praktyk korzystnych dla klimatu i środowiska.
  • Zakres wymagań, jakie należy spełnić w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich.

Delegacje wsparły natomiast kwestie wzmocnienia pomocniczości, elastyczności, proporcjonalności, analiz ryzyka i wartości dodanej.

European Innovation Partnerhip (EIP) Europejskie Partnerstwo dla Innowacji- Wydajność rolnictwa i zrównoważony rozwój.

Przedstawiciel KE przedstawił Radzie Ministrów i Parlamentowi Europejskiemu komunikat, który jest częścią strategii Europa 2020 i w który kładzie nacisk na badania i innowacje. Budżetu Europa 2020 przewiduje wydanie 4,5 mld euro na badania i innowacje w dziedzinie bezpieczeństwa żywności i zrównoważonego rolnictwa.
W czasie posiedzenia omówiono również dokument zatytułowany „Unia innowacji”, który wprowadza pojęcie europejskiego partnerstwa na rzecz innowacji jako wyraz nowego sposobu na rozwijanie innowacji. Celem tego typu działania jest wzmocnienie powiązań między nauką i stosowaniem innowacji. Koncepcja została wdrożony już w kilku dziedzinach: surowce, zasoby wody oraz rolnictwo. Powodem wdrożenia tej koncepcji jest wzrastający popyta na żywność (wzrost o 70% do 2050 roku). Przy takim wzroście popytu nie można pomijać też kwestii ochrony środowiska.
Celem partnerstwa na rzecz innowacji w rolnictwie jest zatem łączenie wydajności i zrównoważonego rozwoju oraz wypełnienie luki między nauką i rolnictwem. Ponadto działanie takie ma na celu wdrażanie programów badawczych i funduszy dostępnych w ramach rozwoju obszarów wiejskich, przewidzianych w następnych etapach reform WPR.

Rosyjski zakaz importu żywego bydła / świń nie przeznaczonych hodowli.

Łotewska delegacja, wspierana przez delegację estońską, uświadomiła, jakie będą ekonomiczne skutki zakazu, który wszedł w życie 20 marca 2012 roku.

Przedstawiciel Komisji Europejskiej dodał, że rosyjska decyzja nie miała podstaw naukowych i była sprzeczna z procedurami WTO, do której Rosja przystąpi w sierpniu 2012r.

Susza na Półwyspie Iberyjskim

Delegacje hiszpańska i portugalska ze względu na silne susze, które dotknęły ich kraje (najbardziej ucierpiały sektory: hodowla zwierząt, ogrodnictwo i leśnictwo) domagały się podjęcia środków pomocowych, takich jak:

  • przyspieszeniu płatności bezpośrednich i pośrednich
  • odstąpienie od składek za produkcję zwierzęcą,
  • udzielanie zgody na udostępnienie środków na zrekompensowanie wzrostu kosztów produkcji spowodowanych przez suszę.

Inne delegacje poparły żądania. Przedstawiciel KE oświadczył, że działania antykryzysowe będą podejmowane w nadchodzących tygodniach.

Kolejne posiedzenie Rady KE ds. Rolnictwa planowane jest w Luksemburgu na 26 i 27 kwietnia 2012r.