Strona główna Archiwum Posiedzenie Intergrupy PE ds. dobrostanu zwierząt

Posiedzenie Intergrupy PE ds. dobrostanu zwierząt

Informujemy, że podczas ostatniego posiedzenia Intergrupy Parlamentu Europejskiego w sprawie dobrostanu zwierząt, która odbyła się 8 września 2015 roku, Pan Fredrick Federley, wspierany przez 75 posłów z 22 państw członkowskich, przedstawił komisarzowi Andriukatisowi pytania dotyczące opublikowania przez Komisję Europejską nowej Strategii Dobrostanu Zwierząt na lata 2016-2020, do końca bieżącego roku.

Posłowie wezwali również komisję do włączenia nowej strategii w zakres jej prac w roku 2016 i później. Kwestia ta zostanie w najbliższych tygodniach przekształcona w projekt rezolucji.

Według Intergrupy PE, Europa stoi w obliczu pilnych braków w zakresie dobrostanu zwierząt: dalekiego ich transportu, rutynowych okaleczeń zwierząt gospodarskich, dynamicznie rozwijającego się handlu i przemytu zwierząt, wzmożonego wykorzystywania ich do testów i badań, okrutnych praktyk uboju bądź intensyfikacji systemów gospodarki rolnej i odczuwania tego przez zwierzęta. Z tego względu w czasie ostatniego spotkania Intergrupy PE, dotyczącego dobrostanu zwierząt, z dnia 8 września, członkowie wyrazili zaniepokojenie brakiem przejrzystości i postępów związanych z wszystkimi bieżącymi i planowanymi działaniami z zakresu dobrostanu zwierząt.

Obecnie, 11 z 20 należnych punktów działania w aktualnej strategii dobrostanu zwierząt nie zostało zakończonych i są przeterminowane, gdyż strategia wygasa z końcem tego roku.

„Jestem bardzo zadowolony z szerokiego poparcia dla dobrostanu zwierząt, które otrzymaliśmy od posłów grupy oraz państw członkowskich. Wielu Europejczyków jest zaniepokojonych zdrowiem zwierząt w Europie. Możemy teraz wysłać jasny sygnał wzywający Komisję do przedstawienia nowej strategii w zakresie dobrostanu zwierząt, w tym ustawy ramowej o dobrostanie zwierząt”– powiedział Federley.

W ciągu ostatnich 30 lat ponad 30 podstawowych aktów w zakresie dobrostanu zwierząt zostało przyjętych, zapewniając różne poziomy ochrony zwierząt. Komisja musi teraz zapewnić, że następna Strategia Dobrostanu Zwierząt doprowadzi do prawnego uznania zwierząt, jako istot zdolnych do odczuwania, zgodnie z wymogami artykułu 13 Traktatu i przełoży tę zasadę na wszystkie istniejące akty prawne.

Inne kluczowe wymagania dla obserwacji strategii to włączenie lepszej ochrony wszystkich gatunków, zapobieganie cierpieniu, wycofywanie systemów klatkowych i okaleczeń w hodowli zwierząt, zakończenie transportu na duże odległości, dostarczanie obiektywnej informacji konsumentom, rozwój dobrostanu zwierząt w odniesieniu do lepszego egzekwowania przepisów, finansowanie alternatywnych metod testowania bez udziału zwierząt, ochrona istniejących i przyszłych standardów dobrostanu zwierząt we wszystkich umowach handlowych.

Komisarz UE ds. zdrowia – dr Andriukaitis – dał swój wkład w spotkanie Intergrupy, przemawiając do zgromadzonych. Główne punkty jego przemowy:

  • W 2009 roku definicja zwierząt jako „istot” została zapisana w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W związku z tym jest jednym z powszechnie obowiązujących przepisów, dotyczących ważnych obszarów polityki UE.
  • Skuteczna polityka żywnościowa musi spełniać szereg celów. Musi zgadzać się z bezpieczeństwem żywnościowym i bezpieczeństwem żywności oraz ochroną środowiska naturalnego. Musi również szanować sposób w jaki zwierzęta są hodowane.
  • Członkowie Intergrupy są świadomi, że obecna strategia UE na rzecz dobrostanu zwierząt, przyjęta przez Komisję w 2012 r., dobiega końca w tym roku. Priorytetem jest, by upewnić się, że większość z działań wymienionych w Strategii jest należycie wypełniona.
  • Informuję, że Komisja do końca 2015 roku uruchomi nowe badania Eurobarometru w zakresie dobrostanu zwierząt.
  • Jak wiadomo różne opcje zostały przedstawione – w tym wniosek dotyczący prawa dobrostanu zwierząt, początkowo zaproponowany przez Parlament Europejski, a także inny wniosek do ustanowienia platformy UE dla dobrostanu zwierząt, proponowany przez niektórych ministrów rolnictwa. Rozpoczęły się już rozmowy na temat przyszłego kierunku, jednak żadna decyzja nie została jeszcze podjęta, a problem nadal jest przedmiotem dyskusji.
  • Należy wspomnieć o wniosku Komisji dotyczącym przeglądu prawodawstwa UE w sprawie kontroli urzędowych. Jest to potencjał do wzmocnienia egzekwowania norm dobrostanu zwierząt. Wniosek ten przewiduje również utworzenie ośrodków referencyjnych UE dla dobrostanu zwierząt. Wniosą one cenny wkład dzięki lepszej wiedzy i pomocy technicznej. Propozycja ta stwarza możliwość wykorzystania wskaźników dobrostanu zwierząt podczas przeprowadzania kontroli urzędowych oraz pozwala na przyjęcie takich wskaźników w drodze aktów delegowanych.

Co to są Intergrupy Parlamentu Europejskiego w sprawie dobrostanu i ochrony zwierząt?

Intergrupy ds. dobrostanu i ochrony zwierząt są punktem centralnym w sprawie dobrostanu zwierząt w Parlamencie Europejskim. Jest to komórka administracyjna otwarta dla wszystkich posłów, którzy są otwarci na dyskusję i promowanie tej kwestii polityki. Intergrupa zapewnia aktualizację i podstawowe informacje na temat kwestii związanych ze zwierzętami, które omawiane są w instytucjach europejskich i podnosi świadomość na temat zagadnień ochrony przyrody na poziomie globalnym. Comiesięczne, jednogodzinne spotkania, zazwyczaj organizowane w czwartkowe poranki podczas sesji plenarnych w Strasburgu, goszczą ekspertów oraz inne zainteresowane strony: sprawozdawców i członków Komisji Europejskiej oraz państw członkowskich. Służą wymianie poglądów nt. aktualnych kwestii dobrostanu zwierząt. Tak poważne debaty są często trudne do zrealizowania w komisjach PE, gdyż ma się do czynienia z bardzo dużą liczbą różnych dokumentacji.

Europoseł Janusz Wojciechowski (ECR, PL) jest obecnym przewodniczącym Intergrupy i zasiada na wszystkich spotkaniach. Przewodniczący powoływany jest co dwa i pół roku. Dokłada się wszelkich starań, by zmieniać przewodnictwo między grupami politycznymi i narodowościami. Sekretariatem jest Eurogrupa ds. zwierząt, która sprawuje tę rolę od utworzenia Intergrupy w 1983 roku.