Strona główna Baza wiedzy Odpowiedzi na pytania w sprawie „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” na rok 2021

Odpowiedzi na pytania w sprawie „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” na rok 2021

Program mający na celu wczesne wykrycie afrykańskiego pomoru świń

Stan na dzień 24 lutego 2021r.

• Czy za dziki odstrzelone w obszarze wolnym, inne niż dorosłe samice dzika, przysługuje kwota 350 zł, w przypadku, gdy tusza jest wykorzystana na użytek własny myśliwego lub jest przeznaczona do sprzedaży bezpośredniej?

W pkt 3.2.5.25 wskazaniem do wypłaty ww. kwoty jest warunek dostarczenia dzików do punktu skupu lub zakładów nadzorowanych przez IW.

Odp.:
Ryczałt przysługuje za dziki dostarczone do chłodni przeznaczonej na składowanie tusz w ramach sprzedaży bezpośredniej, punktów skupu dziczyzny i jeśli dotyczy do zakładów obróbki.

Nie przysługuje za odstrzelone zwierzęta na użytek własny, jeśli nie zostanie dostarczona do punktu skupu, zakładu obróbki dziczyzny lub innego miejsca nadzorowanego przez IW, w tym chłodni zarejestrowanej jako miejsce prowadzenia sprzedaży bezpośredniej.

Dziki dostarczone do miejsc będących pod nadzorem IW można zweryfikować pod kontem płci i wieku dzików. Kontrola ww. parametrów zagospodarowanych bezpośrednio z łowiska na użytek własny jest znacznie trudniejsza.

• Pkt 3.1 ppkt. 3 – brak zwrotu kosztów pozyskiwania dorosłych samic dzików w strefie wolnej może spowodować spadek liczby odstrzelonych dorosłych samic, a tym samym wzrośnie populacja dzików i wzrośnie ryzyko rozprzestrzeniania ASF.

Odp.:
Zdaniem specjalistów od biologii dzików z Ministerstwa Klimatu i Środowiska samice dorosłe, czyli powyżej 24-25 2 miesiąca życia nie mają tak dużego wpływu na wzrost populacji jak samice dzików będące w grupie wiekowej warchlaków i przelatek. Determinantą zjawiska jest liczba zwierząt w poszczególnych klasach wiekowych. Najwięcej
jest warchlaków, następnie przelatek.

Za dziki, które zostały przekazane na użytek własny myśliwego nie płacimy?

Większość dzików jest pozyskiwana na użytek własny właśnie (99%). Na ten moment Koło Łowieckie przekazuje myśliwemu dzika na użytek własny myśliwego (spisanie protokołu + opłata). W tym momencie Koła zaczną rejestrować się jako sprzedaż bezpośrednia i sprzedawać dzika myśliwemu, który go upolował.

Odp.:
Prawdą jest, że ponad 75% pozyskiwanych dzików przeznaczonych jest na użytek własny myśliwego. Należy pamiętać, że każda sprzedaż bezpośrednia dziczyzny powinna być pod nadzorem IW.

• Czy na obszarze ochronnym każdy inny dzik niż dorosła samica, który trafił do chłodni nadzorowanej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii jest traktowany jako dzik, który trafił do innego zakładu nadzorowanego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii?

Odp.:
TAK

• Pkt 3.2.5.25 – „za dziki (…) dostarczone do punktu skupu lub zakładów, o których mowa powyżej” – o jakich zakładach jest mowa? Czy chłodnia, będąca własnością dzierżawcy obwodu jest takim zakładem?

Odp.:
Jeśli podlega nadzorowi IW, to tak.

Istotną podpowiedzią rozumienia tzw. innych zakładów nadzorowanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, w których mogą być przechowywane tusze lub skóry dzików może być zapis § 14 ust. 2-4 rozporządzenia MRiRW z 6 maja 2015r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

• Pkt 3.2.5.25 (obszar wolny) – widnieje zapis: „za odstrzelone (…), dostarczone do punktu skupu lub zakładów (…)” – czyli w przypadku przeznaczenia na użytek własny nie ma zwrotu kosztów?

Czy w przypadku oddania do skupu płaci PLW z terenu gdzie odstrzelono dzika, czy właściwy dla punktu skupu? W zasadzie wychodzi na to, że za dziki oddane do punktu skupu jest płacone dwa razy (bo skupujący też płaci za tego dzika) – czyli PLW płaci premię za dostarczenie dzika do punktu skupu. W sumie trzy, bo skup tez tego dzika sprzeda.

Odp.:
Płaci PLW, na którego terenie pozyskano dzika. W roku 2020 za samice przelatki i samice dorosłe tez płaciliśmy w obszarze wolnym.

• Czy dziki dostarczone do chłodni np. PPT i po badaniu przeznaczone na użytek własny na obszarze zagrożenia, objętym ograniczeniami, na obszarze ochronnym są objęte płatnością?

Odp.:
TAK

• Czy za dziki przechowywane w chłodni, będącej własnością koła łowieckiego, które jest w rejestrze PLW na obszarze wolnym przysługuje płatność?

Odp.:
Jeżeli PLW sprawuje nadzór w ramach działalności nadzorowanej to TAK.

• Czy przysługuje ryczałt w przypadku odstrzału dzika innego niż samicy w wieku powyżej 24 m-cy na użytek własny?

Odp.:
W strefie wolnej – NIE, jeśli nie trafił do miejsca nadzorowanego przez IW.

• W punkcie 3.2.5.10 oraz 3.2.5.18 ww. rozporządzenia zapisano, że „każdy odstrzelony dzik na obszarze jest w całości dostarczany do położonego na tym samym obszarze punktu skupu dziczyzny lub zakładu obróbki dziczyzny, lub innego zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze lub skóry 4 dzików”. Czy kontenery chłodnicze służące do przetrzymywania tusz dzików, tj. punkty przetrzymywania tusz (PPT), stanowią zakłady w rozumieniu tych przepisów?

Odp.:
TAK jak w odpowiedzi 6

• Czy za dorosłe lochy PLW będzie płacił tylko w ramach odstrzału sanitarnego?

Odp.:
TAK, płacimy za dorosłe lochy tylko w ramach odstrzału sanitarnego.

• Rozumiem, że za upolowane samce bez względu na wiek i wagę należy zapłacić 350 zł brutto?

Odp.:
Rozumiem, że za upolowane samce bez względu na wiek i wagę należy zapłacić 350 zł brutto?

• Kwestia chłodni. Obecnie koszty za dziki mają pokryć koszty zakupu lub skonstruowania chłodni w czerwonej i niebieskiej strefie, a zakupu lub najmu w żółtej strefie. Co w takim razie z obecnie udostępnionymi przez IW chłodniami? Czy powinny być wprowadzone opłaty za np. wynajęcie obecnie użytkowanych chłodni przez koła łowieckie i jak ma obecnie wyglądać eksploatacja chłodni IW? Co w momencie awarii, kto ma pokrywać koszty napraw, ubezpieczenia itd.? Czy jest to problem IW czy dzierżawcy obwodu łowieckiego?

Odp.:
Chłodnie zakupione w latach poprzednich, formalnie należą do IW i dopóty dopóki nie zostaną brakowane w zależności od umowy spisanej z dzierżawcą obwodu łowieckiego ponoszą odpowiednie koszty.

Istotnie omyłka jest w obszarze ochronnym bo powinno być skonstruowania chłodni. Można uznać, że też należy zaliczyć działanie takie w ramach ryczałtu.

• W jaki sposób odróżnić przelatki od lochy biorąc pod uwagę zakres ich wagi?

Odp.:
Średnia masa całej, nienaruszonej tuszy:
– warchlaki ok. 20-35 kg,
– przelatki ok. 40-50 kg,
– wycinki/lochy 60-80 kg,
– odyńce/stare lochy pow. 90 kg.

Warto też pamiętać o wpływie na ten parametr warunków środowiskowych np. głód albo zbyt duża obfitość pokarmu albo indywidualnych, jak wychudzenie, późna ciąża.

Do 10-tego miesiąca życia zęby mleczne.

4 klasy wiekowe po zębach
a) brak zębów trzonowych,
b) jeden ząb trzonowy – pierwszy,
c) dwa zęby trzonowe,
d) trzy zęby trzonowe – pow. 25 miesięcy.

• Pkt 3.2.5.19 sformułowania ,,dorosłe samice” lub ,,starsze samice dzików” wymagają doprecyzowania.

Odp.:
Dorosła, starsza samica (locha) to dzik płci żeńskiej starszy niż 24-25 miesięcy.

• Czy podstawą do zaklasyfikowania samicy dzika do grupy „inne niż dorosłe samice dzika” powinien być:
– wiek (poświadczony przez myśliwego w dokumentacji – poniżej 24 miesięcy)?
Czy lepiej:
– waga tuszy (tu istnieje możliwość weryfikacji wagi w punkcie skupu)?

Odp.:
Najlepiej waga tuszy z uwzględnieniem warunków opisanych w pkt 15. W razie wątpliwości należy dokonać dodatkowo kontroli uzębienia.

• Pkt 3.2.5.26 – co oznacza pojęcie „rzetelność dokumentowania przez myśliwych wykonywania polowań na przelatki dzika”, o jakiej dokumentacji jest mowa w tym punkcie?

Odp.:
Chodzi tu przede wszystkim dane dotyczące wyjścia z łowiska w tym „Książka ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym”. Bierze się również pod uwagę do wyboru:
rachunki wystawiane przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich, DDE, pisma przewodnie do wysyłki próbek do lab., miesięczne zestawienia z odstrzałów sanitarnych, zaświadczenie o przeprowadzeniu badania próbki mięsa w kierunku włośnicy (tusze przeznaczone na użytek własny) lub dokumentacji potwierdzającej przekazanie tuszy do utylizacji, fotografie upolowanych dzików dokumentujące płeć i wielkość.

• Czy cykliczne przeszukiwania wykonywane przez część kół łowieckich, z których wykonywane są sprawozdania można uznać za przeszukiwania zarządzone przez powiatowego lekarza weterynarii (część 3.10). Nadmieniam, że w programie 2020 była możliwość finansowania utylizacji wszystkich padłych dzików znalezionych w strefach kolorowych.

Czym faktycznie są zorganizowane przeszukiwania padłych dzików?

Odp.:
Zawsze gdy PLW lub WCZK formalnie zarządza przeszukania na określonym obszarze, „Program” przewiduje różne rodzaje wsparcia finansowego. Zorganizowane oznacza, że w sposób zaplanowany i uporządkowany. Po takich akcjach poszukiwawczych sporządzany jest formalny raport z poszukiwań padłych dzików.

W przypadkach „niezarejestrowanych” poszukiwań wypłacane powinny być kwoty opisane w pkt 3.6 „Programu”.

• Na kim spoczywa obowiązek finansowania bezpiecznego usunięcia zwłok padłych dzików, jeżeli w pkt 3.7 ust. 1 jest zapis „na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami i obszarze zagrożenia powiatowy lekarz weterynarii może finansować bezpieczne usunięcie zwłok padłych dzików, w przypadku zorganizowanych poszukiwań zwłok dzików opisanych w ust. 3.10”.

Odp.:
Obowiązek utylizacji zwłok dzików spoczywa na właścicielu terenu, na którym znajduje się padły dzik. Jest jeden wyjątek i dotyczy terenów prywatnych.

• Pkt 3 obejmuje wyliczenie co obejmuje kwota 350 zł i ppkt 4 mówi: „unieszkodliwienia patrochów dzików”, czyli w tym punkcie należy rozumieć, że KŁ otrzymując kwotę za dzika to w ramach tego ponosi koszty utylizacji patrochów. Następnie pkt 4 mówi: „IW finansuje w pełnej wysokości koszty poniesione za unieszkodliwienie tusz dzików wraz z wszystkimi
częściami ciała dzików, które nie zostaną zagospodarowane przez myśliwych”, czyli tutaj wyłania się możliwość finansowania na koszt IW/ nawet nie zwrot kosztów. Nie ma zapisu, że PLW „może”, tylko „IW finansuje” tusze dzików, które nie zostaną „zjedzone” oraz patrochy, IW utylizuje i opłaca. Idźmy dalej do pkt 7, w którym patrochy stają się kat. 3.
Do tej pory była to kat. 2 i jeżeli znajdzie się wnikliwy myśliwy to będzie mógł skorzystać z odstępstwa od art. 14 rozp. 1069/2009, przewidzianego w art. 18 -szczególne cele paszowe – skarmianie zw. futerkowych, dzikich, psów hodowlanych i w schroniskach, i in., co będzie liberalizowało dotychczasowe wypracowane postępowanie z patrochami. Trzykrotne podejście do utylizacji tusz, patrochów i każde inne, jak to rozpatrywać? Czy słuszna jest droga, że płacimy za pozyskanie dzika i jeszcze za utylizację?

Odp.:
Kilka przypadków zastosowania finansowania utylizacji części ciała dzików.

1. Dziki, które są zagospodarowane przez dzierżawcę i zarządcę obwodu łowieckiego są wytrzewiane i patrochy idą do utylizacji, a tusza jest „przychodem”.

2. Całe, niezagospodarowane tusze obejmują patrochy, gdyż bez sensu byłoby wytrzewiać tusze dzików, które są z góry przeznaczone do utylizacji.

3. Patrochy zbadanych z wynikiem ujemnym dzików mogą być materiałem kategorii III, ale po pozbyciu się treści jelit, gdyż w innym przypadku są materiałem kategorii 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1069. Całe tusze dzików pochodzące z odstrzału sanitarnego też mogą być utylizowane na koszt IW.

• Rozdział 3.1. pkt 9) – słowo „wszystkich” – czy zapis zawierający to słowo wskazuje, że w przypadku odstrzału sanitarnego możliwa jest tylko utylizacja tusz bez możliwości użytku własnego lub punktu skupu?

Odp.:
TAK. Ale proponujemy łagodniejsze podejście, np. utylizację całych tusz pochodzących z odstrzału sanitarnego, jeżeli:
– nie można zagospodarować tuszy,
– nie ma miejsca w chłodni, lub
– nie ma chłodni do składowania tusz, albo
– odstrzał musi być zrobiony na określonym terenie w krótkim czasie w celu uzyskania odpowiedniego efektu obniżenia populacji, a polowania w ramach gospodarki łowieckiej tego nie gwarantują.

• Pkt 3.2.5.10.4: Inspekcja weterynaryjna pokrywa koszty unieszkodliwienia tusz dzików, które nie zostaną zagospodarowane przez myśliwych; czy myśliwi zwracają się do PLW o zwrot poniesionych kosztów na utylizację?

Odp.:
Wg uzgodnień z zarządcami lub dzierżawcami obwodów łowieckich.

• Czy konieczna jest w każdym przypadku dokumentacja fotograficzna w odniesieniu do odstrzelonych dzików.

Odp.:
Jeżeli system nadzoru nad pozyskanymi dzikami za które wypłaca się ryczałt pozwala na identyfikację tusz w miejscach nadzorowanych przez IW to można ale nie trzeba rezygnować z dostarczania przez myśliwych zdjęć odstrzelonych dzików.

• Czy na dziki z polowań PLW powinien podpisywać umowę z kołem łowieckim?

Odp.:
Dobrze byłoby mieć umowę z zarządcą lub dzierżawcą obwodu łowieckiego.

• W zawiązku z wejściem w życie rozporządzenie z dniem 5.02.2021 rozumiem, że za odstrzelone dziki będziemy płacić od dnia 1.01.2021?

Odp.:
Rozporządzenie obejmuje okres od 1 stycznia 2021r.

Pytania opracował dr Krzysztof Jażdżewski.