Strona główna Zapytania ofertowe 2023 Odpowiedzi na pytania do Zapytania Ofertowego nr ZPM 01/11/2023.

Odpowiedzi na pytania do Zapytania Ofertowego nr ZPM 01/11/2023.

zapytania ofertowe

W jakiej technologii została wykonana strona kampanii i czy istnieje możliwość jej edycji bez kodowania (czyli za pomocą systemu CMS)?

Odp.: Strona internetowa kampanii „Marka Polskie Mięso/POLSKA SMAKUJE” została wykonana za pomocą narzędzia WordPress. Jest to system zarządzania treścią na stronie www, czyli CMS. Strona Internetowa oparta na tym systemie pozwala na edycję treści bez posiadania wiedzy informatycznej.

 

Czy w ramach kampanii dopuszczalne będzie stosowanie zdjęć stockowych czy konieczna będzie sesja zdjęciowa?

Odp. : Przedmiotowe Zapytanie Ofertowe opiera się na zasadzie konkurencyjnej procedury wyboru. Zastosowane zdjęcia i forma ich wykonania będą podlegać ocenie komisji oceniającej.

 

Do jakiego podmiotu odnosi się pozycja w budżecie „wynagrodzenie agencji PR”? Chodzi o Wykonawcę kampanii czy podmiot dedykowany do tylko do działań PR? W ramach kampanii są przewidziane działania reklamowe, eventowe, produkcyjne więc nie związane z PR. Czy wynagrodzenie Wykonawcy jest zawarte w każdej z linii budżetowych?

Odp. : W punkcie 6 tabeli na str. 9 „Wynagrodzenie dostawcy towarów lub usług, niezbędnych do realizacji zadania” określone są maksymalne typy wynagrodzeń, co oznacza, że wyższe kwoty nie zostaną rozliczone. Jednym z nich jest wynagrodzenie dla agencji PR. Sposób rozdysponowania budżetu zadania, w tym również wynagrodzenie dla agencji PR, należy do składającego ofertę.

 

Czy należy przygotować wizualizację strony głównej website kampanii dla oceny atrakcyjności strony internetowej czy wystarczy tylko przygotowanie key visual?

Odp. : Kwestia wizualizacji rozstrzygnięta jest na stronie 12 Zapytania Ofertowego w punkcie 11. Opis sposobu dokonywania oceny – Kryterium [K1] Koncepcja realizacja zadania patrz: punkt 4 w tabeli, który brzmi:

„Atrakcyjność wizualna przedstawionej koncepcji graficznej Kampanii – Key Visual.”

 

Czy Wykonawca może otrzymać od Zamawiającego zaliczkę na realizację kampanii, która zostanie rozliczona po zakończeniu projektu i dokonaniu końcowego rozliczenia ? Jeśli tak to w jakiej wysokości ?

Odp.: Jednym z warunków formalnych określonych dla Wykonawcy jest pkt. 2 str.11 Zapytania Ofertowego: „1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy: (…) d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie umowy.”

 

Czy jest ustalony podział budżetu mediowego między media czy Wykonawca ma go zaproponować? W jaki sposób będzie oceniana alokacja środków w poszczególnych mediach w ramach kryterium dopasowanie i atrakcyjność?

Odp. Podział budżetu mediowego oraz wykonane w jego ramach działania będą podlegać ocenie Komisji. Alokacja środków zostanie oceniona na podstawie ilości i atrakcyjności działań w stosunku do ich wartości w budżecie.

 

Lokowania w prasie i w TV – czy są określone jakiekolwiek parametry brzegowe lokowań? Np. liczba lokowań, stacje w jakich mają być lokowania (lub tytuły prasowe), format / długość itp.?

Odp.: Przedmiotowe Zapytanie Ofertowe opiera się na zasadzie konkurencyjnej procedury wyboru. Liczba lokowań, zaproponowane stacje i tytuły prasowe a także ich format i długość będą podlegać ocenie komisji oceniającej.

 

Lokowania w TV – jak mają być rozliczane lokowania w TV, tego typu reklamy nie są rozliczane za zrealizowane GRP, a oglądalność jest jedynie estymowana na bazie danych historycznych. W briefie jest natomiast napisane, że efekty kampanii będą mierzone poprzez podsumowanie oglądalności lokowań. Można doprecyzować o co dokładnie chodzi i jaki to będzie miało wpływ na ocenę oferty?

Odp. Zmierzenie oglądalności lokowań treści należy zlecić niezależnemu podmiotowi, który dysponuje odpowiednimi narzędziami.

 

Czy jest obowiązkowe, aby ambasador i eksperci brali udział w lokowaniach?

Odp. : Zaproponowana przez Oferenta aktywność ambasadorów i ekspertów zostanie poddana ocenie komisji oceniającej.

 

O lokowaniach w prasie nie ma szczegółów w briefie. Jak zatem będzie oceniana ich atrakcyjność?

Odp. : Przedmiotowe Zapytanie Ofertowe opiera się na zasadzie konkurencyjnej procedury wyboru. Liczba lokowań, zaproponowane tytuły prasowe a także ich format czy długość będą podlegać ocenie komisji oceniającej.

 

Czy są określone jakieś parametry odnośnie tego ile ma być tych postów, filmów czy stories, czy jest to tylko do naszej rekomendacji?

Odp. : Zaproponowana w ofercie ilość postów, filmów czy stories będzie podlegać ocenie komisji oceniającej.

 

Czy Wykonawca powinien zaproponować w ofercie przetargowej podmiot niezależny, który będzie odpowiedzialny za monitoring i ewaluację kampanii ujęty w budżecie kampanii w pkt 5?

Odp.: „W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych tekst jednolity z 17 listopada 2020 roku (Dz. U. 2020 poz. 2244 z późn. zmianami) w paragrafie 10 ust. 3 pkt 1 lit. a tiret szósty jest napisane, że sprawozdanie z realizacji zadania lub jego etapu, powinno zawierać ocenę efektywności działania pod kątem osiągnięcia założonych we wniosku celów. Zapis uszczegółowiony jest w pkt.6 wykazu kosztów kwalifikowalnych, stanowiący załącznik do w/w rozporządzenia.”

 

W nawiązaniu do Państwa poniższej odpowiedzi « W punkcie 6 tabeli na str. 9 „Wynagrodzenie dostawcy towarów lub usług, niezbędnych do realizacji zadania” określone są maksymalne typy wynagrodzeń, co oznacza, że wyższe kwoty nie zostaną rozliczone. Jednym z nich jest wynagrodzenie dla agencji PR. Sposób rozdysponowania budżetu zadania, w tym również wynagrodzenie dla agencji PR, należy do składającego ofertę » mamy pytanie jakie jest przewidywane łączne wynagrodzenie agencji odpowiedzialnej za realizację kampanii. W punkcie 6 tabeli są wspomniane poza wynagrodzeniem koszty aktywności dla influencerów, wynagrodzenie ambasadorów i ekspertów, które nie dotyczą wynagrodzenia agencji wykonawczej.

Odp.: Wskazane maksymalne koszty aktywności influencerów, ambasadorów i ekspertów są wynagrodzeniem dla tychże podwykonawców. Wynagrodzenie Wykonawcy zadania ujęte jest w kwocie ogólnej budżetu, co oznacza również, że każdy poszczególny koszt w tabeli budżetowej zawiera w sobie wynagrodzenie Wykonawcy zadania.

 

Czy hasło kampanii musi zawierać słowo « polski/polska » w odniesieniu do mięsa (polski drób, polska wieprzowina, polskie mięso) skoro w haśle składowym jest już odniesienie do polskiego pochodzenia („POLSKIE MIĘSO – POLSKA SMAKUJE”) ?

Odp.: Zaproponowane przez Oferenta hasła kampanii podlegają ocenie komisji oceniającej.

 

Czy możemy przedstawić Państwu kilka propozycji hasła z jednym rekomendowanym czy tylko jedno hasło ?

Odp.: Zgodnie z zapisem w punkcie 2.2.3 Zapytania Ofertowego, który brzmi: „Wykonawca zobowiązany jest do wymyślenia trzech haseł kampanii: 1. Jednego hasła przewodniego oraz 2. Dwóch haseł pomocniczych, czyli jednym dla mięsa drobiowego i jednym dla mięsa wieprzowego.” Należy również pamiętać o niedopuszczalności ofertowej wskazanej w tabeli na stronie 2 Zapytania Ofertowego: „W ofercie proponowane działania nie mogą być przedstawione jako alternatywa, warianty (wariantowość).”

 

W Zapytaniu Ofertowym ZPM 01/11/2023 w części budżetowej wspomniana jest konferencja naukowa natomiast w kryteriach wyboru nic na jej temat Państwa nie wspominacie. Czy opis konferencji powinien znaleźć się w ofercie przetargowej ? Jeśli tak to jakie informacje trzeba zawrzeć.

Odp. Organizacja konferencji naukowej z udziałem ekspertów i przedstawicieli mediów uwzględniona jest w szczegółowym opisie działań projektu, w związku z czym powinna zostać ujęta w ofercie a jej szczegółowy opis będzie dodatkowym atutem przedstawionej oferty. Konferencja może być zorganizowana jako dedykowana konferencja dla kampanii lub w formie panelu eksperckiego podczas innej konferencji branżowej poruszającej tematy zgodne z założeniami kampanii – punkt 5.2 Zapytania Ofertowego (str.5-6: Idea Komunikacji, Systemy Jakości, Forma Przekazu).