Strona główna Archiwum Ocena projektu inspekcji w sektorze mięsa wieprzowego

Ocena projektu inspekcji w sektorze mięsa wieprzowego

Obecnie pod lupą Komisji znalazły się wymagania dot. inspekcji mięsa. Opinia EFSA, na której opierają się te wymagania,  w pierwszym rzędzie bazowała na badaniach rynku wieprzowiny i tekst przygotowany przez Komisję bierze ją właśnie pod uwagę. Był on kilka razy omawiany w Scofcah i na posiedzeniu z dnia 22 maja uzyskał pozytywną opinię.

Parlament Europejski (PE) miał ma czas na lekturę i ewentualną weryfikację do 10 października.
Zostaliśmy poinformowani, że niektórzy posłowie z odnośnej komisji Parlamentu Europejskiego , czyli COMENVI (Komisja ds. Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego), podniosą zarzuty.

Wygląda na to, że przedmiotem dyskusji będzie sprawa oględzin. Postulaty ENVI będą w przybliżeniu następujące:

· Przedsiębiorstwom przemysłu mięsnego nie można ufać w kwestii usuwania guzów, ropni itp – to należy powierzyć urzędnikom (skandal z koniną będzie koronnym argumentem w tej spawie) ;

·Korzystanie z oględzin zwiększy szybkość linii uboju , a zatem ograniczy możliwości prawidłowego sprawdzenia;

· Propozycje będą zatem skutkować zwiększenie podaży ” niezdrowej ” żywności;

· Konsumenci mają prawo oczekiwać, że będ ą mogli kupić zdrowe mięso sprawdzone przez niezależną instancję;

·Wynikiem zastosowania propozycji będzie spadek zaufania konsumentów do mięsa w czasie;

Kalendarz jest następujący :

· 17-18 września:  poddanie projektu pod dyskusję;

· 25 września: głosowanie w COMENVI ;

· 7/8 października: głosowanie w sesji plenarnej, o ile głosowanie w COMENVI poprze projekt rezolucji sprzeciwiającej się oględzinom.

Sprawa będzie na porządku obrad najbliższego spotkania grupy ds. weterynaryjnych UECBV  (12 września). Celem będzie budowanie strategii lobbingu wspierającego projekt Komisji UE, a zatem sprzeciw wobec projektu  posłów COMENVI. UECBV zbiera opinie wspierające strategię i prosi o pilnie skontaktowanie się z ich właściwymi organami krajowymi, tak, aby te skontaktowały się z posłami.

Główne argumenty mogą być następujące:

· Kontrola wizualna działa już w sektorze drobiu, a dla trzody chlewnej i cielęciny pod pewnymi warunkami . Efekty są bardzo pozytywne.
·Rozporządzenie Komisji UE zostało przygotowana na podstawie opinii naukowej wydanej przez EFSA.
·Zdecydowana większość posłów głosowała za projektem na posiedzeniu Scofcah .

 

Sprawa inspekcji została poddana analizie na grupie roboczej UECBV.
(kopia maila niżej w innym kolorze)

Podkreślona została waga problemu i uznano za konieczne podjęcie działań. Argumenty, które będą podnoszone przez przeciwników będą następujące:

1) zagrożenie dla zdrowia ludzkiego może pozostać nierozpoznane, a mięso nieprzydatne do spożycia może wejść do łańcucha żywnościowego
2 ) wady , takie jak wrzody i nowotwory, mogą pozostać niewykryte
3) niezauważone może pozostać naruszenie przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt , jeśli organy zwierząt nie są badane odpowiednio
4) zmniejszyć się może prawdopodobieństwo detekcji zarazy

Należy dodać, że EFSA dzieli te obawy

Zdaniem UECBV te argumenty są chybione. Niemniej jednak jedną z sygnatariuszek jest wpływowa Dagmar Roth- Behrendt (Niemcy , socjaldemokratka) i wielu posłów jest gotowych głosować za przyjęciem tych zarzutów (ponieważ nie znają problemu i zaufają jej opinii).

Wymagane jest pilne działanie. Argumenty są silne:

– Obecny schemat kontroli jest to wynikiem wielu lat pracy ( Seminarium prezydencji francuskiej w 2008 roku ; Trzy okrągłe stoły [ 18/05/2010 , 25/10/2010 i 14/12/2011, seminarium  COPA -COGECA/FVE/UECBVw 2010 r.; duńskie seminarium w 2012 i jego wnioski), kiedy to zawsze podkreślano, że zagrożenia zostały zmniejszone i należą dzisiaj do kategorii niewidocznych.
– Potwierdza to opinia EFSA , w której wskazuje się główne ryzyka dla sektora trzody chlewnej. Główne zagrożenia to bakterie ( Salmonella i Yersinia ) i pasożyty ( Trichinella i Toxoplasma ) . Żadnego z tych zagrożeń nie można znaleźć w toku tradycyjnej kontroli, ponieważ nie są widoczne gołym okiem, za pomocą badania palpacyjnego lub nacięcie.
-Celem projektu jest poddanie trzody kontroli opartej bardziej na ocenie ryzyka w celu poprawy bezpieczeństwa żywności. Dotychczasowe doświadczenia z oględzin w sektorze trzody chlewnej są bardzo pozytywne w tym względzie .
-Badania przedubojowe, koncentrujące się na dobrostanie zwierząt, nie są objęte wnioskiem, więc nie należy spodziewać się naruszenie jego naruszenia

W załączeniu notatka informacyjna opublikowana przez Agencję Standardów Żywności w Wielkiej Brytanii, która wyraźnie wyjaśnia, dlaczego to rozporządzenie jest potrzebne i dlaczego posłowie powinni głosować za odrzuceniem sprzeciwu.

Komisja i UECBV proszą nas i nasze władze o kontakt z naszymi posłami przy PE, w celu przekonania ich do właściwego głosowania.