Strona główna Archiwum Zmiany w przekazywaniu konsumentom informacji na temat żywności

Zmiany w przekazywaniu konsumentom informacji na temat żywności

W dniu 12.12 2011r., weszło w  życie nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

Od tej daty mamy 3 lata, a w przypadku wymagania znakowania wartością odżywczą nawet 5 lat, na wdrożenie zmian w swoich przedsiębiorstwach. Jednak, gdy będziemy dobrowolnie znakować wartością odżywczą swoje wyroby po dniu 13.12.2014 wówczas to oznakowanie będzie musiało być już zgodne z wymogami rozporządzenia.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004