Strona główna Archiwum Oszustwa/oficjalne kontrole/głosowanie

Oszustwa/oficjalne kontrole/głosowanie

W kontynuacji wątku podjętego 21 listopada na temat wprowadzania oficjalnych kontroli w większości sektorów łańcucha rolno-spożywczego, informujemy, że 21 stycznia  komisja AGRI Parlamentu Europejskiego i COMAGRI głosowały nad projektem opinii Britty Reimers (grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na Rzecz Europy) w sprawie kontroli urzędowych. Główne wyniki ( przedstawione przez Eurocommerce ) głosowania przedstawiają się następująco (w załączeniu propozycja regulacji, skrót i rekomendacja UECBV).

Uwaga! jest czas na uwagi członków Związku Polskie Mięso- do 10 lutego br.)

 

Wyniki głosowania opinni w sprawie finansowania urzędowych kontroli

Pozytywne => Naliczanie jest opcjonalnie w państwach członkowskich.
Przyjęte poprawki:
– (++)państwo członkowskie (PC) może (zamiast „powinno”) obciążyć przedsiębiorstwa sektora spożywczego (poprawka 293/316)

– (++)PC powinno zapewnić odpowiednie środki finansowe metodami, jakie uznają za stosowne ( opłaty lub koszty lokalne, opodatkowanie) (poprawka 291/307)

– ( + / – ) PC może podjąć decyzję, aby nie pobierać opłat od operatorów lokalnych (poprawka 303)

Negatywne =>

· ( – ) przyjęta poprawka wzywająca do zwolnienia z opłat producentów produktów podstawowych (poprawka 301)

· ( – ) Odrzucona poprawka 85, wykreślająca zwolnienie mikroprzedsiębiorstw z opłat.

W sprawie planu kontroli

· ( – ) Definicja planu kontroli została odrzucona (poprawka42)

Akty delegowane i wykonawcze

Ogólnie rzecz biorąc, komisja PE AGRI głosowała za ograniczeniem uprawnień Komisji Europejskiej, odrzucając artykuły, na mocy których Komisja mogłaby wydawać akty delegowane w sprawie wprowadzania kontroli, w tym określające minimalną częstotliwość.

Inne przyjęte poprawki (patrz poniżej) odrzucają możliwość tworzenia przez Komisję aktów delegowanych (czyli nadrzędnych wobec ustaw i konstytucji narodowych), biorąc pod uwagę, że te powinny pozostać w gestii państw członkowskich. Jest to sprzeczne ze stanowiskiem UECBV/EuroCommerce, które uznają potrzebę zharmonizowania sposobu wykonywania urzędowych kontroli realizowanych w całej UE.
Wydaje się, że potrzebna jest harmonizacja w następujących kwestiach :

– szkolenia pracowników : ( – ) Poprawka 43, usuwająca uprawnienia Komisji do opracowania aktu delegowanego dot. kwalifikacji, umiejętności i wiedzy, została przyjęta .

– kompetentne organy ds. audytów wewnętrznych: ( – ) Poprawka 45, usuwająca  przepis uprawniający Komisję do opracowania aktu wykonawczego w sprawie zasad przeprowadzania audytów, została przyjęta.

– Kontrole urzędowe na żądanie podmiotów: ( – ) Poprawka 47, usuwająca ten przepisu, została przyjęta .

– Przejrzystość: ( – ) Poprawka 49 sugerująca, aby usunąć akty wykonawczych dotyczące formatu, w jakim informacje zostaną opublikowane, została przyjęta.

Realizacja kontroli urzędowych

· ( + ) Poprawki 121 i 179, określające, że jedynie dokument związany z tematem (relewantność) powinien być sprawdzany w trakcie kontroli, zostały przyjęte.

· ( + ) Poprawka 158, dodająca uprawnienie do procesu odwoławczego dla operatorów, którzy ponieśli poważny ciężar kontroli, została przyjęta

· ( + ) Poprawka 174, domagająca się, aby usunąć możliwość rozmów z operatorami i ich personelem, została odrzucona.

Druga opinia – próbki

· ( + ) Poprawka 238, określająca liczbę próbek, które można poprać do drugiej opinii, została przyjęta.

Uwaga: DG AGRI ( w ramach stosowania Zasady 50 ) przejmuje kierownictwo w kwestiach związanych z: kontrolą dobrostanu zwierząt ( art. 18 ), ochrony roślin (art. 19 ), roślinnych materiałów reprodukcyjnych (art. 20 ), produktów organicznych i z oznaczeniem geograficznym (GI) ( Art. 23 ), jak również artykułów dotyczących wyznaczania centrów referencyjnych UE ds. roślinnego materiału rozmnożeniowego (Art 93 i 94) i dobrostanu zwierząt (art. 95 i 96 ) .

Dalej:

-Opinia COMAGRI zostanie teraz przedłożona pod głosowanie w COMENVI 20 lutego. Zmiany w opinii zostaną poddane głosowaniu w tym samym trybie z poprawkami zgłoszonymi przez posłów komisji ENVI.

– Zgodnie z ustaleniami na spotkaniu grupy roboczej ds. weterynaryjnych, sekretariat UECBV przygotuje rekomendację do głosowania w COMENVI.

– Członkowie UECBV zostaną poproszeni o skontaktowanie się z posłami. Będzie potrzebne energiczne działanie członków UECBV dla uniknięcia błędów i niekorzystnych zapisów w sprawie opłat.

 

Czytaj więcej…

Document 4458 Draft Position on Fees for official controls – Draft I (2) – eur

Document 4499 Pirillo report OCR EN

Document 4500 Official Food and Feed Controls Proposal – EP – Mr Prillo’s draf

Document 4553 Official controls – COMAGRI – recommendations for vote