Strona główna Aktualności Jak zredukować straty żywności? Najnowsze opracowanie Parlamentu Europejskiego

Jak zredukować straty żywności? Najnowsze opracowanie Parlamentu Europejskiego

Jak zredukować straty żywności

Około 88 milionów ton żywności o wartości 143 mld EUR marnuje się w Unii Europejskiej.

Jednym z narzędzi, które ma pomóc rozwiązać problem marnotrawienia żywności przewidziany jest w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Komisja Europejska przedstawiła w maju 2020 roku  strategię „od pola do stołu”, której celem jest uczynienie systemów żywnościowych bardziej zrównoważonymi. Jednym z celów zawartych
w strategii jest „nasilenie walki z marnotrawieniem żywności”, czyli ograniczenie marnotrawienia żywności o połowę do 2023 r.

Jednym ze środków mającym pomóc osiągnąć ten cel będzie dokonanie przez Komisję Europejską przeglądu przepisów unijnych, w tym zakresie oznaczania daty na produktach spożywczych, bowiem z przeprowadzonych badań wynika, że konsumenci
w UE błędnie interpretują zapisy lub źle je rozumieją.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659376/EPRS_BRI(2020)659376_EN.pdf