Strona główna Archiwum Znakowanie – miejsce pochodzenia, ciąg dalszy

Znakowanie – miejsce pochodzenia, ciąg dalszy

Ostatnie debaty między Komisją Europejską i ekspertami krajowymi skłoniły Komisję do znacznej zmiany pierwotnych założeń do rozporządzenia wykonawczego dotyczącego obowiązkowego oznaczania kraju pochodzenia na paczkowanym, nieprzetworzonym, świeżym mięsie wieprzowym, drobiowym i owczym.

W przypadku wieprzowiny obecny projekt sugeruje ustalenie minimalnego, sześciomiesięcznego okresu hodowli. W związku z tym możemy spodziewać się kolejnych negocjacji między ekspertami podczas wewnętrznych spotkań technicznych UE i zakładamy, że ostatecznie okres referencyjny ustalony zostanie na 2 do 6 miesięcy.

Ostateczny okres hodowli zależy od krajowych ekspertów z państw członkowskich i ich skuteczności w komitecie zarządzającym i Stałym Komitecie ds. Łańcucha Pokarmowego ( SCoFCAH), na którym głosowane będzie rozporządzenie.

Słoweńska federacja poinformowała UECBV, że przygotowuje się do następnego spotkania ekspertów UE w Brukseli, kiedy to słoweński przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawi pewne obawy i, w ślad za nimi, swoje stanowisko. Wspólne stanowisko słoweńskich hodowców trzody chlewnej i producentów wieprzowiny sprzeciwia się proponowanemu minimalnemu sześciomiesięcznemu okresowi referencyjnemu hodowli i wspiera pierwotny wniosek, w którym to, jako minimalny okres chowu zaproponowano 2 miesiące. Dłuższy okres hodowli będzie miał negatywny wpływ na struktury produkcji w Słowenii.

Francuskie i niemieckie zrzeszenia branżowe wspierają stanowisko Słoweńskie w sprawie skrócenia okresu hodowli. Ich pozycja opiera się na cyklu życiowym świń. Na przykład we Francji średnio hodowla świń trwa: Faza 1 (po urodzeniu w gospodarstwie hodowlanym ): 1 miesiąc, Faza 2 (po odstawieniu ): 5 tygodni,  Faza 3 ( tuczu ): 4-5 miesięcy. W Niemczech, 25 kilogramowe prosięta są tuczone przez około 4 miesiące. W Słowenii importowane prosięta mają od 2,5 do 3 miesięcy i są hodowane do momentu uboju w wieku około 160 dni (do 180 dni ).

Niemiecka federacja głęboko ubolewa, że projekt nie spełnia już wymogów definicji Celnej dla pochodzenia.

Wynik negocjacji będzie zależał od wsparcia udzielonego przez przedstawicieli państw członkowskich i jest trudny do przewidzenia. Wyzwaniem tym większe, że tylko niektóre państwa wspierają rozszerzenie modelu wołowiny na inne gatunki zwierząt.  Komisja szuka kompromisu i chce uzyskać poparcie większości kwalifikowanej podczas spotkaniu Scofcah.

Okres dwóch miesięcy nie wydaje się być realny i zdaniem UECBV takie są warianty: 3, 4 i 5 miesięcy.

Document 4414 EN_meat-labelling_after CLOSURE CIS_Working Group 28OCT2013