Strona główna Archiwum ZNAKOWANIE BYDŁA

ZNAKOWANIE BYDŁA

dot. głosowania „Propozycji ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniającej rozporządzenie Rady (WE ) nr 1760 /2000 w sprawie elektronicznej identyfikacji bydła
i usuwającej przepisy dotyczące dobrowolnego etykietowania wołowiny”, które zaplanowano na środę, 2 kwietnia podczas sesji plenarnej PE.

Informujemy, że głosowanie dało pozytywny wynik i sprawozdanie zostało przyjęte ( 372 za,   246 przeciw).

KOLEJNE KROKI

Raport prezentuje wspólne stanowisko Parlamentu Europejskiego i Rady Ministrów.

– Zgodnie z artykułem 294 ustęp 3 Traktatu Lizbońskiego, „Rada nie zatwierdzi stanowiska Parlamentu Europejskiego, akt zostaje przyjęty w brzmieniu, które odpowiada stanowisku Parlamentu Europejskiego”.
– Teraz, kiedy Parlament Europejski i Rada zgadzają się w sprawie ustawy, zostanie on wysłany do biura tłumaczeń i przetłumaczone na wszystkie języki Unii Europejskiej.
– Po przetłumaczeniu ustawa zostanie ostatecznie przyjęta i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
– Rozporządzenie wejdzie w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

PRZYPOMINAMY

Nie później niż w ciągu pięciu lat dla przepisów dotyczących dobrowolnego oznakowania
i dziewięciu lat dla przepisów o identyfikacji elektronicznej, od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie odpowiednie sprawozdania dotyczące wdrożenia i skutków niniejszego rozporządzenia, w tym, w pierwszym przypadku, możliwość przeglądu przepisów dotyczących dobrowolnego oznakowania oraz,
w drugiej, technicznych i ekonomicznych możliwości wprowadzenia obowiązkowej identyfikacji elektronicznej w całej Unii. Do sprawozdań tych, jeżeli jest to konieczne, należy dołączyć odpowiednie wnioski legislacyjne.