Strona główna Archiwum WYNIKI OBRAD SCOFCAH/POLSKA

WYNIKI OBRAD SCOFCAH/POLSKA

SCoFCAH – Sekcja Zdrowia Zwierząt i Kontroli Warunków w Imporcie wydała pozytywną opinię na temat kilku uregulowań.

1. Projekt decyzji Komisji w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu
do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.

Eksperci państw członkowskich UE, w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu wtorek, poparli 18 marca 2014 zmienione środki kontroli po znalezieniu ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce i na Litwie.

W sumie od końca stycznia zostały zidentyfikowane tylko 4 przypadki w regionach przygranicznych Białorusi. Przypadki te są związane z długotrwałą obecnością ASF w zachodnich regionach Rosji i przeniesieniem choroby na Białoruś.

Zmienione działania zdrowotne określają trzy poziomy ryzyka dla ASF i przedefiniowują zainfekowane obszary, w których ryzyko ASF zostało zidentyfikowane.

Nowe przepisy, które konsolidują wszystkie istniejące nadzwyczajne działania zapobiegawcze w jednym akcie prawnym, różnicują strefy według poziomu ryzyka:

a) wyższe ryzyko z powodu chorób endemicznych u świń i dzików na Sardynii we Włoszech (część III
w załączonym akcie). Poziom ryzyka dotyczy zarówno świń hodowlanych, jak i dzikich;

b) ponowne wytyczenie granic obszaru zainfekowanego na Litwie i w Polsce wzdłuż granicy z Białorusią,
w których choroba ta występuje tylko u dzików (część II w załączniku). Ryzyko dotyczy tylko populacji dzików;

c ) strefy buforowej w sąsiedztwie obszaru zainfekowanego w Polsce i na Litwie ( część I w załączonym akcie) w celu dalszego zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby. Poziom ryzyka jest wynikiem pewnej odległości od zakażenia w populacji dzikich.

Stosowane ograniczenia zależą od poziomu ryzyka:

a) Bardzo rygorystyczne w Sardynii. Ogólne zasady dotyczą: zabronione są wysyłki żywych świń, ich nasienia, komórek jajowych i zarodków zwierząt, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, a także wysyłania niektórych rodzajów mięsa, przetworów mięsnych i produktów mięsne.

b) Ogólne ograniczenia dot. żywych świń, nasienia i mięsa wieprzowego w obszarze zapowietrzonym
w Polsce i na Litwie z zrównoważonymi i bezpiecznymi odstępstwami, o ile są stosowane środki ograniczające ryzyko (testowanie, bio – bezpieczeństwo). W drodze odstępstwa wysyłka:

– żywych świń z gospodarstwa położonego na tych obszarach do innych obszarów na terytorium tego samego państwa członkowski ego, pod warunkiem, że:

 Świnie przebywały przez okres, co najmniej 30 dni lub od urodzenia w gospodarstwie i nie wprowadzono do tego gospodarstwa żywych świń przez okres, co najmniej 30 dni przed datą przemieszczenia, a świnie poddane zostały testom laboratoryjnym na afrykański pomór świń z wynikiem negatywnym, lub

Świnie pochodzą z gospodarstw, które zostały poddane, co ​​najmniej dwa razy w roku kontroli właściwego organu weterynaryjnego, wdrożyły środki bezpieczeństwa biologicznego dla afrykańskiego pomoru świń, ustanowione przez właściwy organ, w których świnie w wieku powyżej 60 dni zostały poddane badaniom laboratoryjnym na afrykański pomór świń.

    – świeżego mięsa wieprzowego, przetworów z mięsa wieprzowego i produktów z mięsa wieprzowego składających się z, lub zawierających takie mięso wieprzowe, do innych państw członkowskich, pod warunkiem, że te przetwory z mięsa wieprzowego i produktów wieprzowych pochodzą od świń, które spełniają ustanowione wymogi.

c) Lekkie ograniczenia stosowane tylko wobec zwierząt żywych, którym towarzyszy nadzór w strefie buforowej.

Wysyłka żywych świń może być dozwolona pod warunkiem, że spełnione są z następujące warunki:

Przebywają w gospodarstwie przez okres, co najmniej 40 dni lub od urodzenia i w okresie, co najmniej 30 dni przed datą wysyłki nie zostały do tego gospodarstwa wprowadzone żywe świnie;

Pochodzą z gospodarstwa, które implementuje wymagania bezpieczeństwa biologicznego dla afrykańskiego pomoru świń sporządzone przez właściwy organ;

Zostały poddane testom laboratoryjnym dla afrykańskiego pomór świń z wynikiem negatywnym, lub

Pochodzą z gospodarstwa, które zostało poddane, co ​​najmniej dwa razy w roku, w odstępie, co najmniej
4 miesięcy, kontroli przez właściwe władze weterynaryjne, które:

Realizują wytyczne i procedury określone w rozdziale IV Załącznika do decyzji 2003/422/WE;

Wykonały badanie kliniczne i pobranie próbek zgodnie z procedurami kontroli i pobierania próbek, ustanowionymi w części A rozdziału IV załącznika do decyzji 2003/422/WE;

Sprawdziły skuteczne stosowanie środków przewidzianych przepisami określonymi w tiret drugie oraz w tiret czwarte do siódmego artykułu 15 ( 2) ( b) dyrektywy 2002/60/WE.

Te środki kontroli stosowane będą, co najmniej do 31 grudnia 2017.

Decyzje 2014/93/EU, 2014/134/EU i 2005/363/WE zostają uchylone i zastąpione niniejszą decyzją.

Projekt jest dostępny na żądanie w sekretariacie UECBV.

2. Projekt decyzji Komisji w sprawie wkładu finansowego Unii na rzecz nadzoru i innych środków nadzwyczajnych realizowanych w Estonii, Łotwie, Litwie, Polsce i na Białorusi w związku z afrykańskim pomorem świń.

Decyzja UE zapewniająca wsparcie finansowe w wysokości 3,5 mln € w 2014 r. w celu zwalczania choroby została zatwierdzona. Finansowanie dedykowane Estonii, Łotwie, Litwie i Polsce jest przeznaczone na nadzór, bezpieczeństwo biologiczne, ukierunkowane kampanie informacyjne i rekompensaty dla rolników za wczesne uboje i oczyszczanie gospodarstw przydomowych w ramach bio – bezpieczeństwa.

Następne spotkanie: 08 kwietnia 2014.