Strona główna Archiwum WSPÓLNA POLITYKA ROLNA – DEBATA KOMISARZY

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA – DEBATA KOMISARZY

Komisja Europejska przyjęła akty delegowane WPR (Wspólnej Polityki Rolnej) w środę, 12 marca 2014, finalizując szczegóły techniczne realizacji reformy.

Podczas debaty komisarzy unijnych w sprawie przyjęcia tekstów, poruszony został temat przepisów dotyczących obszarów proekologicznych (EFA- Ecological Focus Areas). Pomimo nacisków ze strony Komisarzy ds. Środowiska i Klimatu, żeby wprowadzić zakaz stosowania wszelkich środków chemicznych na obszarach przeznaczonych do ochrony różnorodności biologicznej, Komisja Europejska wolała pozostawić decyzję Państwom Członkowskim, aby wprowadzić bardziej przekonywujące wymogi produkcyjne.

Obrady koncentrowały się również na współczynnikach przeliczeniowych dla cech terenów bliskich 5% wymogów EFA.

Akty delegowane przyjęte w dniu 12 marca:

§ zintegrowany system zarządzania i kontroli ( kary oraz wzajemna zgodność),

§ dopłat do prywatnego przechowywania,

§ sektory owoców i warzyw, sektory przetworzonych warzyw i owoców,

§ pomoc dla działań towarzyszących programowi owoce i warzywa w szkole,

§ programy wsparcia dla oliwy z oliwek i oliwy stołowej,

§ krajowy program wsparcia w sektorze wina,

§ rozwój obszarów wiejskich,

§ agencje płatnicze,

§ rozliczenie rachunków,

§ wydatki w ramach interwencji publicznych,

§ warunki korzystania z opcjonalnego terminu jakościowego „produkt górski”,

§ dyscyplina finansowa dla roku kalendarzowego 2014,

§ płatności bezpośrednie dla rolników.

Niektóre szczegółowe komentarze: 

Współczynniki wagowe EFA: uprawy roślin wiążących azot (koniczyna, soja i lucerna) międzyplonu(gorczyca, proso i rzodkiewki) nie są tak dobre dla różnorodności biologicznej, jak inne elementy krajobrazu, takie jak drzewa, żywopłoty, zgodnie z proponowanym aktem delegowanym, więc współczynnik 0,3 % pozostaje w mocy.

Elementy krajobrazu, takie jak rowy i żywopłoty – uznawane za bioróżnorodnościowo bogate – liczyłyby się podwójnie.

Państwa członkowskie będą mogły wprowadzić kolejne ograniczenia dotyczące stosowania nawozów
i pestycydów na – szczególnie w stosunku do upraw roślin wiążących azot – tak długo, jak tylko mogą je odpowiednio kontrolować.

Państwa członkowskie będą miały czas do 2018 roku, aby zarejestrować listę cech krajobrazu EFA w swych krajowych systemach kontroli.

Młodzi rolnicy: Akt delegowany dąży do rozszerzenia zakresu definicji „młodych rolników” do włączenia partnerstwa między kilkoma lokalnymi gospodarstwami i porozumień o wspólnym zarządzaniu ” ojca / syna, tak długo, jak młody rolnik kontroluje działalność i odgrywa aktywną rolę w procesie podejmowania decyzji
w gospodarstwie.

Definicja aktywnych rolników (wykaz negatywny): Akt delegowany ma na celu wyjaśnienie, co rozumie się przez „znaczącą działalność rolniczą” i pozwala państwom członkowskim na ustalenie alternatywnych kryteriów dla rolników odpowiedzialnych za podmioty, które należą do tak zwanej „listy negatywnej ” w tym pól golfowyc
h i nieruchomości. Dla rolników chcących wyjść z „negatywnej listy” tekst wprowadza zasadę jednej trzeciej: będą musieli przedstawić dowody, że przychody pochodzące z działalności gospodarstwa rolnego stanowią, co najmniej jedną trzecią całkowitego dochodu w najnowszym rok podatkowym.

Państwo członkowskie może ustalać próg łącznych wpływów uzyskanych z działalności rolniczej na poziomie niższym niż jedna trzecia, i będzie mogło ustalić alternatywne kryteria określające, czy działania marginalne są „znaczące” dla biznesu.

Proporcjonalność sankcji: Akt delegowany zapewnia rolnikom elastyczność w razie przypadkowych błędów w wymaganiach ekologicznych, dzięki której nie są surowo karani w ciągu pierwszych 2 lat. Na przykład, jeżeli rolnik popełnił błąd w dywersyfikacji upraw, zostanie ukarany tylko w warstwie dywersyfikacji upraw, a nie całej płatności ekologizacyjnej. Ale jeżeli rolnik nie spełni jednego z wymogów ekologizacyjnych wyznaczonych przez EFA, ale nie będzie to, na przykład, uchybienie w dywersyfikacja upraw, otrzyma tylko 50% płatności ekologizacyjnej.  Jeśli będzie to działo się nadal przez okres czterech lat, rolnik straci 100% jego płatności.

Kolejne kroki:

 Parlament Europejski (PE) i ministrowie rolnictwa UE mają dwa miesiące ( do 10 maja), aby zgłosić sprzeciw. Mogą powiedzieć tak lub nie (brak zmiany). Okres wglądu może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące ( 10 lipca). Jednak ze względu na wybory do PE, można spodziewać się, że obie instytucje wyrażą swoją opinię w kwietniu 2014 roku.

–  Parlament Europejski. COMAGRI  przeprowadziło dyskusję we wtorek, 18 marca. Przewidywane jest głosowanie w dniu 7 kwietnia oraz na posiedzeniu sesji w tygodniu zaczynającym się 14 kwietnia.

–  ministrowie rolnictwa UE. Debata może być zaplanowana w ramach spotkania Komitetu Specjalnego ds. Rolnictwa (SCA) przed końcem marca.

W przypadku braku zastrzeżeń obu instytucji, akty delegowane są zatwierdzane automatycznie. Po formalnym przyjęciu, Komisja Europejska może rozpocząć prace w sprawie przyjęcia:

§ aktów wykonawczych (procedura Komitetu Zarządzającego), takich jak przepisy dotyczące Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli, a następnie Państwa członkowskie będą musiały wprowadzić podstawowe prawa, akty delegowane i akty wykonawcze, tak, aby wszystkie przepisy mogły obowiązywać w dniu 1 stycznia 2015 r.;

§ innych aktów delegowanych, które nie wymagają podjęcia przed kolejnymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Te akty delegowane mogą wejście w życie po 1 stycznia 2015 r. (np. Systemy certyfikujący eksport / import).

Komisja Parlamentu Europejskiego ds. rolnictwa (EP COMAGRI). Spotkanie w dniu 18 marca 2014 roku.

Akty delegowane dotyczące reformy WPR nadal budzą obawy w Komisji Rolnictwa. W następstwie wtorkowej debaty, 7 kwietnia Komisja będzie głosować, czy odrzucić akty delegowane, złożone przez Komisję w poprzednim tygodniu.

” Akty delegowane przedstawione przez Komisję w zeszłym tygodniu wywołały wiele obaw wśród posłów. Podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa we wtorek rano większość posłów, którzy wnioskowali o głos wyraziło swoje obawy dotyczące zastosowania pewnych zaproponowanych aktów, zwłaszcza tego dotyczącego płatności bezpośrednich i ilości dodatkowych obciążeń biurokratycznych, które za sobą niesie. W rezultacie komisja będzie głosować 7 kwietnia w sprawie odrzucenia kilka konkretnych aktów delegowanych –  powiedział pierwszy wiceprzewodniczący komisji PE Rolnictwa, Czesław Adam Siekierski ( EPP, PL), który przewodniczył spotkaniu.

 Procedura:, Jeśli Komisja Rolnictwa zagłosuje na rzecz odrzucenia któregoś konkretnego aktu delegowanego, zalecenie zostanie przekazane do całego parlamentu pod głosowanie.

 Wtedy to, podczas kwietniowej sesji plenarnej w Strasburgu, Parlament zdecyduje, czy popiera stanowisko Komisji Rolnictwa i odrzuca konkretne reformy aktu/ów delegowanego/nych WPR . Odrzucenie przez Parlament wymagaja bezwzględnej większości wszystkich 766 posłów, czyli co najmniej 384 głosów.

Przypomnienie: akty delegowane są aktami o charakterze nie ustawodawczym o zasięgu ogólnym, które uzupełniają lub zmieniają niektóre, inne niż istotne, elementy aktu ustawodawczego ( w tym przypadku przepisy reformy WPR). Uprawnienia do przyjmowania tych aktów prawnych jest przekazane Komisji Europejskiej (stąd akty delegowane). Jednak sprzeciw Parlamentu i/lub Rady uniemożliwiają aktowi delegowanemu wejście w życie.