Strona główna Archiwum WEZWANIE DO DZIAŁANIA! ZNAKOWANIE WOŁOWINY

WEZWANIE DO DZIAŁANIA! ZNAKOWANIE WOŁOWINY

DOT. propozycji ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1760/ 2000 w sprawie elektronicznej identyfikacji bydła i usuwania przepisu dotyczącego dobrowolnego etykietowania wołowiny.

informujemy, że procedura pierwszego czytania dobiega końca. Głosowanie nad raportem posłanki AUCONIE zaplanowane zostało na jutro, podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Brukseli (raport w załączeniu) .

Raport ten uwzględnia spotkania trójstronnych z Radą i ma charakter kompromisu pomiędzy instytucjami.

Wezwanie do działania !

Członkowie UECBV proszeni są o skontaktowanie się z posłami do Parlamentu Europejskiego i poproszenie ich o głosowanie za przyjęciem raportu.

Jest to ważne, ponieważ wydaje się , że są posłowie niechętni raportowi, w szczególności z Włoch i Niemiec.
Niepowodzenie opóźni przyjęcie rozporządzenia i, w konsekwencji, wprowadzenie uproszczenia dobrowolnego systemu etykietowania wołowiny i EID (electronic identification)

Jeżeli głosowanie przebiegnie korzystnie, oczekuje się, że Parlament Europejski i Rada Ministrów zakończą procedurę przyjęcia rozporządzenia w kwietniu lub w maju.

Przypominamy, że UECBV popiera raportu z następujących powodów:

1 . Uproszczenie etykietowania

· ” [ … ]Obciążenia administracyjne i koszty ponoszone przez państwa członkowskie i podmioty gospodarcze w stosowaniu tego systemu nie są proporcjonalne do korzyści. Z chwilą, gdy nowe przepisy weszły w życie w postaci rozporządzenia (WE) nr 1760/2000, szczególne przepisy dotyczące dobrowolnego etykietowania stał się zbędny, a zatem powinny zostać skreślone, bez naruszania prawa operatorów do informowania konsumentów poprzez dobrowolne etykietowanie nt. cech mięsa, ani prawa konsumentów do otrzymywania zweryfikowanej informacji. W konsekwencji , jak w przypadku każdego innego rodzaju mięsa, informacje na temat żywności, które wykraczają poza obowiązkowe etykietowanie powinny przestrzegać obowiązującego ustawodawstwa horyzontalnego , w tym rozporządzenia (UE) nr 1169/ 2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r. w sprawie dostarczania informacji dla konsumentów.” Punkt 20 sprawozdania COMENVI

2 . Identyfikacja elektroniczna

„Stosowanie systemów identyfikacji elektronicznej mogłoby potencjalnie usprawnić procesy śledzenia poprzez zautomatyzowany i bardziej dokładny odczyt i zapisu w rejestrze gospodarstwa. Umożliwiłoby to również zautomatyzowany zgłaszania przemieszczeń zwierząt do skomputeryzowanej bazy danych, a tym samym poprawić szybkość, niezawodność i dokładność systemu. Przyczyni się do poprawy zarządzania niektórych płatności bezpośrednich wypłacanych rolnikom „. Punky 6 w raporcie COMENVI

· „Komunikat Komisji zaadresowany do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie nowej strategii w zakresie zdrowia zwierząt w Unii Europejskiej (2007-2013) , gdzie ” Lepiej zapobiegać niż leczyć „, proponuje  EID dla bydła jako drogę do poprawy istniejącego unijnego systemu identyfikacji i rejestracji, w celu uproszczenia obowiązków informacyjnych (np. rejestry, paszporty ) i obejmuje inicjatywę wdrożenia wymiany elektronicznego paszportu bydła. Wymiana ta pociąga za sobą wprowadzenie identyfikacji elektronicznej z wprowadzaniem danych w czasie rzeczywistym. Taka wymiana może doprowadzić do znacznych oszczędności kosztów i wysiłków po stronie właściwych organw państw członkowskich i innych zainteresowanych stron i zmniejszenie obciążenia podczas przesyłania danych  zwierząt do komputerowych baz danych. Omawiane rozporządzenie jest spójne z tą inicjatywą. ” Punkt 12 sprawozdania COMENVI

” Uczynienie EID obowiązkową w całej Unii może mieć negatywny wpływ  ekonomiczny na niektórych operatorów. Właściwe jest zatem, żeby,  z chwilą, gdy EID zostanie uznana jako oficjalny środek identyfikacji, hodowcy mogli używać go na zasadzie dobrowolności. W ramach takiego dobrowolnego systemu, EID zostanie wybrana przez hodowców, którzy mogą mieć z niej korzyści ekonomiczne, podczas gdy inni będą mogli w dalszym ciągu identyfikować zwierzęta z pomocą dwóch tradycyjnych kolczyków ” Punkt 16 sprawozdania COMENVI.

Document 4960 Report Sophie Auconie Bovine Electronic Identification Voluntary