Strona główna Archiwum Szczegółowe zasady dotyczące kontroli urzędowych na obecność Trichinella w mięsie

Szczegółowe zasady dotyczące kontroli urzędowych na obecność Trichinella w mięsie

Razem z nowym Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/1375 opublikowanym 11 sierpnia 2015 roku, Komisja Europejska uchyla Rozporządzenie (WE) nr 2075/2005 z dniem 31 sierpnia 2015 roku.

Niniejsze rozporządzenie zawiera przepisy dotyczące pobierania próbek z tusz gatunków wrażliwych na zakażenie Trichinella, w celu ustalenia statusu gospodarstw, przedziałów oraz warunków przywozu mięsa do Unii. W dokumencie tym wskazane są także metody referencyjne i metody równoważne wykrywania włośni w próbkach tusz.

Zaświadczenie organów zdrowia publicznego nt. wykonanego badania na obecność Trichinella musi być zawarte w świadectwach weterynaryjnych towarzyszących mięsu świeżemu (zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 206/2010), wyrobom mięsnym (zgodnie z decyzją Komisji nr 2000/572/WE) i produktom mięsnym (zgodnie z decyzją Komisji nr 2007/777/WE).

Informacja o oficjalnym uznaniu gospodarstwa pochodzenia, jako stosującego kontrolowane warunki, musi zostać zawarta, przez lekarza weterynarii, w świadectwach zdrowia przewidzianych w dyrektywie Rady nr 64/432/EWG (w odniesieniu do handlu trzodą chlewną wewnątrz Unii) oraz w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 206/2010 (w odniesieniu do przywozu do UE świń domowych z państw trzecich) w celu umożliwienia państwom członkowskim zastosowania odpowiedniego systemu testów na obecność Trichinella podczas uboju, bez podważania statusu gospodarstwa przeznaczenia dla świń hodowlanych i przeznaczonych do uboju.

Rozporządzenie wejdzie w życie dwudziestego dnia po opublikowaniu go w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.