Strona główna Archiwum Rozporządzenie 1169/2011 – Data pierwszego mrożenia

Rozporządzenie 1169/2011 – Data pierwszego mrożenia

Następne spotkanie COM / MS, grupy roboczej zajmującej się znakowaniem / rozporządzeniem w sprawie udzielania konsumentom informacji o żywności (UE) nr 1169/2011 odbędzie się w piątek, 20 marca 2015.

Porządek obrad powinien być następujący:

1) Wprowadzenie i ogólna aktualizacja informacji przez Komisję na temat stanu zaawansowania następczych działań przewidzianych w rozporządzeniu (UE) nr 1169/2011

2) Aktualizacja przez Komisję w kwestiach interpretacji:

a. Wskazanie masy netto dla glazurowanej żywności i data pierwszego zamrożenia

b. Etykietowanie mięsa bawolego

c. Q & A część II, minimalny rozmiar czcionki

3) Kolejne kroki w sprawie utworzenia bazy danych etykietowania żywności

4) Punkt informacji o artykule 42 „Wyrażanie ilości netto” (krótki opis przez państwa członkowskie środków krajowych przyjętych przed dniem 12 grudnia 2011)

5) Sprzedaż na odległość.

6) Aktualizacja ogólnych wytycznych dotyczących wdrażania zasady Quantitative Ingredients Declaration (QUID)

7) Inne zagadnienia i pytania zgłoszone przez państwa członkowskie (IT, ES, DE, DK)

8) Pozostałe zagadnienia

W odniesieniu do daty pierwszego zamrożenia, wiele obaw zostało wymienionych na ostatnich spotkaniach grupy roboczej UECBV dot. kwestii weterynaryjnych.

Kilka kluczowych argumentów dotyczących daty zamrożenia/daty pierwszego zamrożenia:

Rozporządzenie (UE) nr 1169/2011 odnosi się do „produktów”, a nie „surowca” [o których mowa w załączniku III pkt 6.1 rozporządzenia: datę zamrożenia lub datę pierwszego zamrożenia w przypadku, gdy Produkt został zamrożony więcej niż jeden raz, zgodnie z pkt (3) załącznika X]. Wtedy zrozumienie jest, że jest to data zamrożenia produktu, że należy o tym informować na etykiecie, a nie o dacie pierwszego zamrożenia surowca.

Mrożone wyroby mięsne są powszechnie produkowane z mieszanki świeżych i mrożonych surowców z przyczyn technologicznych. W szczególności, może być konieczne zmniejszenie temperatury mięsa szybciej. Pozwala to utrzymać wyższy poziom właściwości mikrobiologicznych i oszczędza energię. Taki system produkcji jest powszechnie znany i działa z sukcesami bez żadnych istotnych kwestii utraty jakości i bezpieczeństwa żywności.

Podmioty działające na rynku spożywczym mogą nie wiedzieć z góry, nawet pół dnia wcześniej, którego konkretnego zamrożonego surowca będą używać. Rozporządzenie wymaga również deklaracji poziomu tłuszczu. Aby osiągnąć deklarowany poziom, podmioty będą musiały dostosować zawartość tłuszczu przy użyciu mniej tłustych i więcej tłustych surowców.

Ponadto zamrożone surowiec dostarczany jest w dużych partiach około 1000 kg składa się z różnych dat pierwszego zamrożenia. Tylko ich to część jest wykorzystywana dla pojedynczego wsadu zamrożonego preparatu mięsa. Nie jest możliwe określenie, jaka część. Jeśli stosuje się najstarszą data partii zamrożonego materiału surowego może być fałszywa, ponieważ może to być inna część wsadu, który jest używany.

Jest to trudne do zrozumienia, że ​​data pierwszego zamrożenia może być wcześniejsza od daty produkcji, a to komplikuje etykiety z dodatkowymi datami bez znaczenia dla konsumentów. Mogą być dwa produkty z tego samego surowca wytworzonego w tym samym czasie z różnymi datami zamrażania wymagających różnych oznakowania. Konsumenci mogą myśleć, że produkty o wcześniejszych terminach zamrażania mogą być gorszej jakości niż zamrażane w późniejszym terminie, choć może to nie być prawdą.