Strona główna Archiwum Redukcja lub eliminacja ceł na towary pochodzące z Ukrainy/propozycja regulacji/zarządzanie TRQ

Redukcja lub eliminacja ceł na towary pochodzące z Ukrainy/propozycja regulacji/zarządzanie TRQ

dot. Redukcja lub eliminacja  ceł na towary pochodzące z Ukrainy/propozycja regulacji/zarządzanie TRQUkraina jest priorytetowym krajem partnerskim w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS) i Partnerstwa Wschodniego. Unia Europejska stara się o zbliżenie z Ukrainą, wykraczające poza zwykłą współpracę dwustronną, obejmującą stopniowe działania zmierzające do stowarzyszenia politycznego i integracji. W związku z tym Unia Europejska i Ukraina w latach 2007-2011 wynegocjowały układ o stowarzyszeniu, w tym umowę o pogłębionej i kompleksowej strefie wolnego handlu (DCFTA), która została parafowana przez obie strony w 2012 roku. Na mocy postanowień DCFTA, w okresie przejściowym trwającym maksymalnie dziesięć lat, począwszy od dnia wejścia w życie układu o stowarzyszeniu, Unia Europejska i Ukraina mają ustanowić strefę wolnego handlu. Umowa miała być podpisana w 2013 r., podczas prezydencji litewskiej. Jednak 21 listopada 2013 Ukraina ogłosiła zawieszenie przygotowań do podpisania umowy o stowarzyszeniu.

Po niedawnych bezprecedensowych wydarzeniach oraz stojących przed Ukrainą wyzwaniach dotyczących bezpieczeństwa, polityki i gospodarki, 6 marca Rada Europy wyraziła intencję ekoomicznego ustabilizowania kraju w drodze ustalenia pakietu środków, obejmujących przyznanie autonomicznych preferencji handlowych.

Działania te pozwolą na jednostronną redukcję lub zniesienie ceł na towary pochodzące z Ukrainy, zgodnie z harmonogramem koncesji określonym w umowie o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą .

1. Propozycja rozporządzenia w sprawie zmniejszenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy .

W następstwie decyzji Rady Europejskiej, w dniu 11 marca 2014 r., Komisja Europejska przekazała Radzie i Parlamentowi Europejskiemu wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie zmniejszenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy (zał)

Celem wniosku jest przygotować się do realizacji DCFTAz pomocą autonomicznych preferencji handlowych i rozpoczęcie jednostronnego zmniejszania lub eliminowania unijnych ceł na towary pochodzące z Ukrainy .

Uprawnienia do korzystania z autonomicznych preferencji handlowych powinny być uzależnione od :

  • Przestrzeganie przez Ukrainę odpowiednich reguł  dot. pochodzenia produktów i odnośnych procedur, a także zaangażowanie w skuteczną współpracę administracyjną z Unią ;
  • Powstrzymywanie się od wprowadzania nowych ceł lub opłat o skutku równoważnym lub nowych ograniczeń ilościowych lub środków o skutku równoważnym lub zwiększenia dotychczasowych poziomów ceł lub opłat lub wprowadzenia innych ograniczeń od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

W przypadku niespełnienia któregokolwiek z tych warunków, Komisja będzie upoważniona do tymczasowego zawieszenia całości lub części preferencji .

Wniosek przewiduje dwie kategorie produktów na preferencyjnych zasadach :

  • Produkty pochodzące z Ukrainy, dla których cła zostaną zmniejszone lub wyeliminowane. W sektorze produkcji zwierzęcej  produktami są: Konie, osły , muły i osłomuły ( 0101); żywe bydło ( 0102); żywe świnie ( 0103 ) , Owce i kozy, ( 0104 ) , mięso z owiec lub kóz  – świeże, schłodzone lub mrożone ( 0204 ) , oprócz świeżych i mrożonych nóg ( 02042250/02044250), inne (02042290 / 02044290 ), bezkostne ( 02042300/02044310/02044390 ) i zamrożone grzbiety (02044330), mięso kóz ( 020450 ); jadalne podroby z bydła , świń, owiec , kóz, koni , osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub mrożone ( 0206 ) Pozostałe mięso i podroby jadalne, świeże, schłodzone lub mrożone ( 0208 ), tłuszcze wieprzowe bez chudego mięsa oraz  tłuszcze drobiowe , niewytapiane lub inaczej wyekstrahowane, świeże , schłodzone, zamrożone , solone, w solance , suszone lub wędzone ( 020900 ) , mięso i podroby jadalne, solone, w solance , suszone lub wędzone ; jadalne mąki i potrawy z mięsa lub podrobów ( 0210 ), inne (02109939 ), kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi ; przetwory żywnościowe na bazie tych wyrobów (1601/1602 ) z wyjątkiem mięsa indyczego ( 160231 ), mięsa drobiowego ( 160232 ) i inne surowe (1602392).
  • Produkty, które zostaną dopuszczone do importu do Unii w ramach limitów unijnych kontyngentów taryfowych TRQ) . Kontyngenty taryfowe będą podawane przez Komisję Europejską ( Dyrekcję Generalna ds. Podatków i Unii Celnej lub też DG AGRI) .

W sektorze produkcji zwierzęcej,  produktami, o których mowa, są:

Kod cn Opis produktu Roczna pojemność (waga w tonach netto???) Stawka celna System zarządzania kontyngentami
0204 22 500204 22 90

0204 23

0204 42 30

0204 42 50

0204 42 90

0204 43 10

0204 43 90

Nogi owcze, inne kawałki mięsa, z kośćmi (z wyłączeniem tusz i półtusz, krótkich ćwierci przednich i grzbietów i / lub środków), świeże lub schłodzone 

 

Mięso bez kości z owiec, świeże lub schłodzone

 

 

Kawałki owiec, z kośćmi (z wyłączeniem tusz i półtusz, a także krótkie ćwierci przednie)

 

 

Mrożone mięso z jagnięciny bez kości

 

mrożone mięso z owiec, bez kości

1,500/2250(1) 0 Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej / FCFS
0201.10.(00) 

0201.20.(20-30-50-90)

0201.30.(00)

0202.10.(00)

0202.20.(10-30-50-90)

0202.30.(10-50-90)

Wołowina 12,000 0 DG AGRI /prawa importowe / pozwolenia na przywóz
0203.11.(10)0203.12.(11-19)

0203.19.(11-13-15-55-59)

0203.21.(10)

0203.22.(11-19)

0203.29.(11-13-15-55-59)

Wieprzowina 20,000 

 

 

+ 20,000

 

[dla kodów CN:

 

0203.11.(10)

 

0203.12.(19)

 

0203.19.(11-15-

 

59)

 

0203.21.(10)

 

0203.22.(19)

 

0203.29.(11-15-

 

59)]

0 DG AGRI /prawa importowe / pozwolenia na przywóz
0207.11.(30-90)0207.12.(10-90)

0207.13.(10-20-30-50-60-99)

0207.14.(10-20-30-50-60-99)

0207.24.(10-90)

0207.25.(10-90)

0207.26.(10-20-30-50-60-70-80-99)

0207.27.(10-20-30-50-60-70-80-99)

0207.32.(15-19-51-59-90)

0207.33.(11-19-59-90)

0207.35.(11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99)

0207.36.(11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90)

0210.99.(39)

1602.31.(11-19-30-90)

1602.32.(11-19-30-90)

1602.39.(21)

Drób przetwory mięsne i mięso drobiowe 16,000 

 

 

+ 20,000

[dla kodów CN:

 

0207.12.(10-

 

90)]

0 DG AGRI /prawa importowe / pozwolenia na przywóz

Procedura / ramy czasowe

Wniosek jest oceniany przez Radę i Parlament Europejski.  Żadne z nich nie powininno go poprawiać.

W związku z tym oczekuje się przyjęcia w dniu 20 kwietnia i publikacji najpóźniej 23 kwietnia .

Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu następującym po dniu publikacji. Będzie miało zastosowanie do wejścia w życie Umowa o Stowarzyszeniu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a Ukrainą z drugiej strony i wejdzie w życie lub zostanie stosowana tymczasowo w dniu 1 listopada 2014 roku.

Na ostatnim posiedzeniu Komitetu Zarządzającego ds. produktów pochodzenia zwierzęcego w czwartek 20 marca 2014 r. służby Komisji UE rozpowszechniły kilka projektów rozporządzeń wykonawczych w odniesieniu do kontyngentów taryfowych na jaja, nabiał, mięso drobiowe, wołowe i wieprzowe pochodzące z Ukrainy w zgodzie z kolejnym europejskim rozporządzeniem Rady i Parlamentu w sprawie redukcji i eliminacji stawek celnych dla towarów pochodzących z Ukrainy (patrz punkt 1 °).

W przypadku tych produktów, TRQ będą zarządzane przez stosowanie pozwoleń na przywóz (DG AGRI).

Jako pierwszy krok, przedsiębiorstwa sektora spożywczego (FBO)  będą ubiegać się o uprawnienia na przywóz nie później niż o 13:00 15-ego dnia po dniu wejściu w życie rozporządzenia. Datą wejścia w życie jest data publikacji, która jest oczekiwana 23 kwietnia.

FBO będą musiały wykazać, że przywiozły pewne ilości danych produktów (np. wołowiny: 0201/0202) w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy poprzedzających okres obowiązywania kontyngentu. FBO nie mogą wnosić o ilości większe niż ilości przywożone w tym okresie 12-miesięcznym.

Przyznane prawa do przywozu będą obowiązywać do 31 października 2014 roku.

W drugim etapie, FBO uzyskujące uprawnienia do przywozu, będą ubiegać się o licencje na przywóz, kiedy chcą, ale zgodnie z okresem ważności prawa przywozu. Ważność licencji na przywóz wynosi 30 dni, ale nie dłużej niż do 31 października 2014.

Projekty powinny zostać poddane pod głosowanie przez komisję  gospodarki, która jest zaplanowana na 7 kwietnia i publikowana 23 kwietnia 2014.

Inne kontyngenty taryfowe, które są przewidziane w rozporządzeniu Rady i Parlamentu, takie jak kontyngent taryfowy na jagnięcinę, będą zarządzane w systemie „kto pierwszy, ten lepszy” (Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej).

UWAGA:

Towary i żywność z Ukrainy będą musiały być zgodne z wymogami UE w zakresie zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego.

  W sektorze mięsnym, Ukraina może póki co certyfikować na eksport do UE tylko mięso drobiowe . Zatem ani TRQ na wołowinę, ani TRQ na wieprzowinę nie będą skuteczne, jeśli Ukraina nie będzie przestrzegać standardów UE.

com_com(2014)0166_en