Strona główna Archiwum Raport z audytów dotyczących uboju z lat 2013-2015

Raport z audytów dotyczących uboju z lat 2013-2015

2 grudnia 2015 roku Biuro ds. Żywności i Weterynarii (FVO) opublikowało poglądowy raport dotyczący serii 13 audytów prowadzonych przez Biuro ds. Żywności i Weterynarii w sprawie kontroli urzędowych i innych działań podejmowanych przez właściwe organy w celu wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 roku w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania. Audyt obejmował uboje przeprowadzane w krajach członkowskich w latach 2013-2015.

Celem kontroli była ocena skuteczności audytów obejmujących podmioty działające na rynku, tak by oszczędzić zwierzętom zbędnego bólu, niepokoju i cierpienia podczas ich uśmiercania.

Przed rozpoczęciem serii audytów FVO przesłała do wszystkich państw członkowskich kwestionariusz zawierający przewodnik zasad dobrej praktyki oraz informacje o kontroli urzędowej (wykonawczej do rozporządzenia). Późniejsze badania udokumentowanych procedur urzędowych kontroli pokazały, że procedury kontroli w Holandii i Polsce reprezentują najlepszą praktykę oraz są dobrymi wzorcami do naśladowania.

Trzynaście państw członkowskich wybranych do serii kontroli przeprowadzanych między 2013 i 2015 rokiem, stanowi ponad 80% całkowitej rocznej produkcji drobiu i bydła w UE.

Kontrole FVO obejmowały m.in. monitorowanie brojlerów w rzeźni, jako wskaźnika warunków dobrostanu w gospodarstwie, a także zabijania zwierząt poza rzeźnią czy transportu zwierząt w złej kondycji, zwłaszcza bydła.

Zmiany wprowadzone przez przedsiębiorstwa sektora spożywczego, były bardziej skuteczne w poprawie dobrostanu zwierząt tam, gdzie dostępne były wytyczne dobrej praktyki i gdzie kontrole urzędowe skupiały się na procedurach.

Kontrole urzędowe pełnią aktywną rolę w poprawie przestrzegania procedur i działań, mających miejsce na rynku spożywczym, o czym świadczy fakt, że luki znalezione w procedurach operatorów zostały wykryte u ramach przyjętej kontroli urzędowej.

Dostępność wytycznych dobrej praktyki produkcyjnej w danym sektorze odgrywa również ważną rolę w osiągnięciu zgodności z przepisami. Istnieją znaczne różnice w sposobie funkcjonowania państw członkowskich w sprawie odstępstw dla uboju bez ogłuszania, ponieważ rozporządzenie pozwala na pewną elastyczność. Korelacja między badaniami i audytami FVO wskazuje, że organy kontroli lepiej udokumentowanych procedur (Holandia i Polska) miały lepszy poziom przygotowania, który przekłada się na wyższy wynik przestrzegania przepisów przez podmioty działające na rynku spożywczym.

Poniższe zalecenia są oparte na wnioskach z tej serii audytów i dotyczą wszystkich państw członkowskich w ogóle. Kraje UE powinny zapewnić następujące kontrole i uzgodnienia:

1. Audyty są częścią oficjalnych kontroli, dzięki czemu możliwe jest skuteczne monitorowanie dobrostanu zwierząt.

2. Kontrole urzędowe przestrzegają udokumentowanych procedur i są ukierunkowane tak, by doprowadzić do poprawy najczęstszych i najbardziej istotnych problemów, np. zlikwidowania ogłuszania drobiu za pomocą łaźni wodnej.

3. Organizacje gospodarcze, w szczególności w sektorze drobiu, powinny opracować wytyczne dobrych praktyk.

4. Producenci i/lub sprzedawcy urządzeń do krępowania czy ogłuszania zwierząt, powinni zapewnić odpowiednie instrukcje obsługi maszyn.

5. Dla pracowników ubojni powinny być dostępne odpowiednie szkolenia.