Strona główna Archiwum Posiedzenie rady ds. rolnictwa i rybołóstwa

Posiedzenie rady ds. rolnictwa i rybołóstwa

Rada UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa spotkała się w czwartek, 22 października 2015 r.

1. Główne punkty rozmowy nt. rolnictwa.

Ministrowie przeprowadzili wymianę poglądów na temat wkładu rolnictwa w łagodzenie zmian klimatycznych. Debata została zorganizowana w związku z przyjęciem przez UE pakietu klimatyczno-energetycznego, który nakłada znaczne ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (GHG) w roku 2030. Rozmowy miały miejsce również w przeddzień Konferencji Partii z Konwencją Ramową Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP 21), która zaczyna się w Paryżu w listopadzie tego roku.

Zgodzili się, że chociaż rolnictwo jest źródłem emisji gazów cieplarnianych, to bierze również bezpośredni lub pośredni udział w redukcji ich emisji. W związku z tym, zreformowana Wspólna Polityka Rolna (WPR), w szczególności w ramach ekologizacji płatności bezpośrednich, jest narzędziem istotnym do rozważenia.

2. Szczegółowe wnioski na temat rolnictwa.

Wiele zagadnień zostało omówionych w ramach punktu „Sprawy różne”, takich jak:

· Zrównoważona ochrona roślin – na wniosek delegacji holenderskiej.

· Specjalistyczne żywienie – na wniosek delegacji francuskiej. Według obowiązujących przepisów dotyczących PARNUTs, tego lata powinny zostać opublikowane dwa raporty na temat napojów na bazie mleka i produktów podobnych dla małych dzieci, a także żywności dla sportowców. Wnioski z tych sprawozdań mają na celu zapewnienie wytycznych do aktualizacji ram regulacyjnych mających zastosowanie do tych produktów. Francja i niektóre państwa członkowskie zabiegają o ogłoszenie tych raportów, by zapewnić kontynuację prac legislacyjnych w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Wyniki ze sprawozdań wniosków planowane są na najbliższe miesiące. Będą one obejmować badanie rynku i naukowe oceny przeprowadzone przez Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

· Konferencja Ministerialna – rolnictwo w Europie wolne od GMO. Ministrowie wysłuchali informacji delegacji słoweńskiej o wynikach konferencji ministerialnej na temat „Jak utrzymać wolne od GMO rolnictwo w Europie”, która odbyła się w dniu 21 sierpnia 2015 roku w Ptuj (Słowenia).
Kilka Państw Członkowskich wsparło konkluzje konferencji, ustanawiające środki by dodać na etykietowanych produktach informację: wolne od GMO lub bez GMO.
Niektóre delegacje podkreśliły jednak, że środki te nie powinny osłabić istniejących ram prawnych dotyczących GMO i oceny przeprowadzonej przez EFSA. Te państwa członkowskie to NL/ PT/ SP/ UK. Komisja przypomniała, że ​​obecnie istnieje możliwość, by państwa członkowskie zrezygnowały z uprawy roślin GMO dopuszczonych do obrotu w UE (dyrektywy 2015/412).

· Spotkanie ministrów zdrowia G7 – o oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, na wniosek Niemiec. Rada została poinformowana przez delegację niemiecką o wyniku spotkania ministrów zdrowia krajów G7, które odbyło się w Berlinie (Niemcy) 8 i 9 października 2015 roku. W porządku obrad posiedzenia zawarta została pozycja o odporności na antybiotyki. Wiele państw członkowskich poparło prezentację wykonaną przez Niemcy, kładąc nacisk na potrzebę ustanowienia środków w rolnictwie i weterynarii, w celu zapewnienia właściwego stosowania antybiotyków oraz przedstawili swoje doświadczenie w minimalizacji podawania antybiotyków zwierzętom hodowlanym. DK i FR podkreśliły potrzebę równych szans w tej kwestii z państwami trzecimi, gdy umowy o wolnym handlu są już negocjowane.

· Nowe techniki hodowli roślin i zwierząt, na wniosek delegacji niemieckiej. Niektóre państwa członkowskie zgodziły się z Niemcami, że ramy prawne wykorzystania nowych technik hodowlanych powinny zostać wyjaśnione.

· Spotkanie Grupy Wyszehradzkiej i innych krajów – Główne wnioski na rynkach rolnych. Rada zapoznała się z informacjami z czeskiej delegacji na temat wniosków z posiedzenia państw Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Węgry, Słowacja, Czechy) oraz Bułgarii, Austrii, Rumunii i Słowenii (V4 + 4), które odbyło się 26 sierpnia 2015 w Èeské Budìjovice (Czechy). Debata między ministrami rolnictwa tych krajów koncentrowała się na trudnościach przed jakimi stoją rynki, a w szczególności rynek mleczarski. Ministrowie rozmawiali także o reżimie szkolnym na mleko, oszustwach w łańcuchu żywnościowym i najlepszych praktykach w zakresie zarządzania gruntami.