Strona główna Archiwum Polskie mięso hitem w Europie i na świecie

Polskie mięso hitem w Europie i na świecie

Polski przemysł mięsny jest coraz szerzej doceniany w Europie i na świecie. Dlatego też, organizatorzy targów WorldFood Warsaw zdecydowali się na utworzenie dedykowanego sektora dla produktów mięsnych. Na zagranicznych rynkach konkurujemy już nie tylko ce-ną, ale przede wszystkim jakością. Krajowym hitem eksportowym jest drób, którego eksport wciąż rośnie. Z kolei branża wieprzowa może pochwalić się nowymi rynkami zbytu, wśród takich państw jak Tajwan. Mimo niewielkiego spożycia wołowiny w kraju, producenci tego mięsa nie narzekają na wskaźniki handlu zagranicznego wysyłając mięso i jego przetwory m.in. do krajów arabskich i USA.

Polska największym producentem drobiu w UE
W 2016 r. Polska umocniła pozycję największego eksportera drobiu w Unii Europejskiej. W pierw-szych 10 miesiącach 2016 roku z Polski wyeksportowano ponad 803 tys. ton mięsa i podrobów, czyli o 17% więcej niż w tym samym okresie w 2015 r. Znacznie zwiększyła się sprzedaż do Wiel-kiej Brytanii (około 76 tys. ton) oraz do Niemiec (około 130 tys. ton). Ten ogromny wzrost sprzeda-ży mięsa drobiowego tylko potwierdza rosnący popyt na świecie. Już za kilka lat drób może wy-przedzić tak popularne mięso wieprzowe – prognozują eksperci.
Analitycy z IERiGŻ potwierdzają, że eksport w roku 2016 stanowił 32,5% przemysłowej produkcji mięsa drobiowego, ale wciąż ma duży potencjał rozwojowy. Nowe kierunki zbytu są przez bran-żę pożądane. Naprzeciw tym oczekiwaniom producentów wychodzi WorldFood Warsaw – Między-narodowe Targi Żywności i Napojów gwarantujące wiele rozmów B2B, spotkań z eksporterami i dystrybutorami, po których mogą otworzyć się nowe perspektywy handlowe.
Polska gospodarka wciąż rozwija się dynamicznie i zdobywa uznanie w Europie i na świecie. Warte szczególnego podkreślenia są wciąż rosnące szanse na zwiększenie liczby zakładów drobiarskich posiadających uprawnienia do eksportu na rynek chiński- Polska jest w nielicznej grupie państw, które posiadają dostęp do tego rynku. Sukcesem jest również otwarcie na drób z Polski rynku tajwańskiego po blisko 10-letnich negocjacjach.
Dane Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej pokazują, że w Polsce spożycie drobiu plasuje się na poziomie 28,5 kg na mieszkańca rocznie. Konsumpcja wieprzowiny jest na poziomie 41 kg na mieszkańca rocznie i charakteryzuje się tendencją spadkową.

Promocja na zagranicznych rynkach popłaca
Na podstawie danych Ministerstwa Finansów w pierwszych dziewięciu miesiącach 2016 r. Polska wyeksportowała 324,5 tys. ton mięsa wieprzowego. Odnotowano wzrost o 8% w stosunku do ana-logicznego okresu w roku 2015. Nasze główne kierunki to niezmiennie Chiny, Włochy, Niemcy, Stany Zjednoczone i Czechy. W 2016 roku największym odbiorcą były USA z eksportem o warto-ści około 67,7 mln euro.
„Trud, który włożyliśmy w promocję wieprzowiny na zagranicznych rynkach opłacał się. Wietnam stał się perspektywicznym rynkiem do którego już wysyłamy wieprzowinę. Spore nadzieje pokładane są również w Nowej Zelandii” – podkreśla Wiesław Różański, prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego UPEMI.
Organizatorzy targów WorldFood Warsaw, które odbędą się w kwietniu tego roku zapraszają pro-ducentów do udziału w tym międzynarodowym wydarzeniu. W tym roku w rozmowach B2B z Wy-stawcami udział zapowiedziała między innymi delegacja kupców z Chin. Udział w wydarzeniu to okazja do nawiązania nowych zagranicznych relacji biznesowych.

Eksport atrakcyjny dla producentów wołowiny
„Spożycie wołowiny w Polsce jest kilkakrotnie mniejsze niż średnia unijna i waha się w gra-nicach około 1,2 kg na osobę. Aż 90% naszej produkcji jest eksportowane. Rynki zewnętrz-ne dają bardziej atrakcyjną cenę dla przemysłu, ale ta cena dla polskiego konsumenta staje się mniej atrakcyjna” – mówi Jerzy Wierzbicki, prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego.
Do czerwca 2016 roku produkcja wołowiny w krajach UE wzrosła o 3,2%., za co odpowiada głów-nie zwiększona produkcja w nowych krajach Wspólnoty, w tym również w Polsce.
Nasze kierunki eksportu to głównie Niemcy, Holandia, Hiszpania i Włochy. Coraz więcej wysyłamy również mięsa wołowego do krajów arabskich czy Stanów Zjednoczonych. W ostatnim czasie zo-stały udostępnione rynki w Japonii i Maroko. Jak podkreśla Jerzy Wierzbicki, szanse eksportowe dla krajowych producentów są coraz większe.

„Polskie mięso stało się hitem eksportowym w Europie i na świecie. Organizatorzy Targi WorldFood Warsaw, które odbędą się już 11-13 kwietnia 2017 r. zapraszają producentów, eksporterów, dystrybutorów mięsa drobiowego, wieprzowego i wołowego do aktywnego udziału w imprezie. Podczas wydarzenia będzie można zdobyć nowych partnerów bizneso-wych, wymienić doświadczenia, aby móc dalej rozwijać swój biznes” – zachęca Agnieszka Szpaderska, manager targów.
Targi Worldfood Warsaw to impreza o charakterze B2B, która obfituje w liczne spotkania bizneso-we oraz prezentacje polskich i zagranicznych firm. Podczas targów zostaną zaprezentowane rów-nież pawilony narodowe, między innymi belgijski.
Więcej o wydarzeniu: www.worldfood.pl