Strona główna Archiwum Oszustwa w przemyśle spożywczym – Raport PE

Oszustwa w przemyśle spożywczym – Raport PE

Po lipcowej debacie na temat oszustw w przemyśle spożywczym w 2013 roku, Parlament Europejski (PE) zaczął pracować nad własnym raportem zatytułowanym „Kryzys żywnościowy, oszustwa w łańcuchu żywnościowym i ich kontrola „. Przedstawiciele UECBV spotkali się ze sprawozdawczynią PE, Panią De Langez COMENVI, aby podjąć konstruktywny dialog. De Lange otrzymała kompleksową informację dotyczącą roli sprzedawców żywności w łańcuchu żywnościowym. 

Wydany projekt sprawozdania PE na temat nadużyć w łańcuchu żywności nie skupia się na jednym konkretnym sektorze, ale uwzględnia produkty pochodzenia zwierzęcego. Najważniejsze informacje z raportu COMENVI:

– Raport wskazuje, że ​​prawo UE obecnie nie podaje definicji oszustwa żywności oraz informacji, iż państwa członkowskie przyjmują różne podejścia; (…) podkreśla potrzebę szybkiego przyjęcia zharmonizowanej definicji na szczeblu UE, w tym takich elementów jak: 1) niezgodności z prawem żywnościowym i/lub wprowadzania konsumentów w błąd, 2) intencje i 3) chęć zysku;

– Ustalenie, iż ​​należy doprecyzować rolę handlu i ramy prawne mające zastosowanie w sprzedaży business- to- business;
– wskazuje, iż ​​kontrole urzędowe powinny koncentrować się nie tylko na kwestii bezpieczeństwa żywności, ale także na zapobieganie oszustwom … ;
– podkreśla znaczenie jasnego i przejrzystego etykietowania w obrocie business- to- business i wzywa Komisję do dokonania przeglądu prawa żywnościowego w UE w tym obszarze w celu zmniejszenia ryzyka nadużyć żywności;
– wskazuje na potrzebę wprowadzenia elektronicznych systemów certyfikacji w łańcuchu żywnościowym, które mogą zmniejszyć ryzyko nadużyć finansowych na podstawie certyfikatów papierowych ;
– podkreśla, że ​​oznaczenie pochodzenia nie jest narzędziem walki z oszustwami, choć może pośrednio pomagać w lepszym informowaniu i większej przejrzystości łańcucha dostaw;

NASTĘPNE KROKI

Według dostępnych informacji :

– PROJEKT zostanie zaprezentowany przez COMENVI 17 października
– Głosowanie zaplanowano w komisji ENVI na 27 listopada 2013
– Orientacyjny termin posiedzenia wyznaczono na 13 stycznia 2014
Posłanka Ulrike Rodust (S&D, Niemcy) opublikowała 10 tego miesiąca projekt opinii Komisji Rolnictwa PE ( COAGRI ).
Projekt opinii:
  • Potwierdza potrzebę stworzenia jasnej, prawomocnej definicji oszustwa w sektorze spożywczym;
  • Wzywa państwa członkowskie do zrewidowania prawa karnego w sprawach o oszustwo tego rodzaju, tak, aby zapewnić zaostrzenie kar i odpowiednich sankcji;
  • Proponuje ustanowienie Europejskiego Urzędu ds. Żywności ( Eurofood ) z uprawnieniami podobnymi do tych, jakie ma organizacja policyjna „Europol”.
  • Zaleca wprowadzenie – w stosunku do  wszystkich laboratoriów badawczych i ich pracowników – obowiązku powiadamiania właściwych organów nadzoru o wynikach wszystkich badań żywności i pasz ;
  • Wzywa do przedłużenia obecnie obowiązujących systemów identyfikowania pochodzenia i systematycznego wdrażania systemu identyfikowalności przewidzianego w rozporządzeniu podstawowym (WE) nr 178/2002  Prawa Żywnościowego .