Strona główna Zapytania ofertowe 2020 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZPM/10/1/2020 „Marka Polskie Mięso/Polska Smakuje”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZPM/10/1/2020 „Marka Polskie Mięso/Polska Smakuje”

zapytania ofertowe

Poniżej lista przesłanych pytań w sprawie Zapytania Ofertowego nr ZPM/10/1/2020 dotyczące projektu pt. „MARKA POLSKIE MIĘSO/Polska Smakuje – kontynuacja” na przygotowanie i zrealizowanie kontynuacji kampanii pod tytułem: „Marka Polskie Mięso/Polska Smakuje”.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Z uwagi na ponowne rozpisanie przetargu, możliwości realizacji lokowań przede wszystkim w telewizji w okresie świątecznym i noworocznym praktycznie są znikome. Wiele redakcji  nie może teraz zagwarantować, że dane lokowanie zaprezentowane w ofercie, będzie możliwe do realizacji po 21 października 2020 jeśli nie będzie zawarta na nie stosowna umowa i wpłacona zaliczka. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuszcza:
a)aneksowanie umowy w sytuacji braku możliwości lokowania, które było wskazane wcześniej w ofercie i zaproponowanie innego lokowania?
b)wydłużenie realizacji projektu, w celu zagwarantowania efektywnej realizacji wszystkich działań opisanych z zapytaniu ofertowym?

Odpowiedź:

Istnieją prawne możliwości pewnych zmian w toku realizacji kampanii. Muszą one mieć jednak solidną podstawę faktyczną, a w przypadku nie uznania przez KOWR tych zmian i braku możliwości rozliczenia tych działań – wykonawca bierze tę odpowiedzialność na siebie.

Czy Zamawiający przewiduje na podstawie zawartej umowy, możliwość wypłaty zaliczki na poczet działań w poszczególnych etapach kampanii?

Odpowiedź:

Nie przewiduje. Wykonawca musi mieć zdolność finansową do realizacji przedmiotowej kampanii biorąc pod uwagę okres rozliczeniowy.

Zauważyliśmy zmiany w treści umowy i wprowadzenia dodatkowego zabezpieczenia poza kwestią kwalifikacji kosztów – jakie są tego powody, jakie są inne zmiany w projekcie Umowy i czy będzie można wprowadzić do niej zmiany?

Odpowiedź:

Dodatkowe zapisy służą zabezpieczeniu należytego wykonania umowy. Biorąc pod uwagę, że jest to już trzecia próba rozstrzygnięcia przetargu, Zamawiający ma poważne wątpliwości, czy firmy składające ofertę dysponują odpowiednim zapleczem kadrowym do należytego wykonania kampanii.

Opis organizacji aktywności dla dziennikarzy w formie spotkania promocyjno-organizacyjnego pozostaje dla nas niejasny. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga:

1) Zorganizowania 1 spotkania, na którym będą 2 świąteczne gotowania (jedno dotyczące mięsa drobiowego, drugie mięsa wieprzowego), 2 zmagania kulinarne (jedno dotyczące mięsa drobiowego, drugie mięsa wieprzowego), 2 spotkania z dietetykiem (jedno dotyczące mięsa drobiowego, drugie mięsa wieprzowego).
2) Zorganizowania 1 spotkania, na którym będą 2 świąteczne gotowania (dotyczące obu gatunków mięsa jednocześnie), 2 zmagania kulinarne (dotyczące obu gatunków mięsa jednocześnie), 2 spotkania z dietetykiem (dotyczące obu gatunków mięsa jednocześnie).
3) Zorganizowania 2 oddzielnych spotkań tak, aby:
a) pierwsze spotkanie obejmowało 1 świąteczne gotowania (dotyczące mięsa drobiowego,), 1 zmagania kulinarne (dotyczące mięsa drobiowego), 1 spotkania z dietetykiem (dotyczące mięsa drobiowego);
b) drugie spotkanie obejmowało 1 świąteczne gotowania (dotyczące mięsa wieprzowego), 1 zmagania kulinarne (dotyczące mięsa wieprzowego), 1 spotkania z dietetykiem (dotyczące mięsa wieprzowego).

4) Zorganizowania 2 oddzielnych spotkań tak, aby:
a) pierwsze spotkanie obejmowało 1 świąteczne gotowania (dotyczące mięsa drobiowego i wieprzowego jednocześnie), 1 zmagania kulinarne (dotyczące mięsa drobiowego i wieprzowego jednocześnie), 1 spotkania z dietetykiem (dotyczące mięsa drobiowego i wieprzowego jednocześnie);
b) drugie spotkanie obejmowało 1 świąteczne gotowania (dotyczące mięsa drobiowego i wieprzowego jednocześnie), 1 zmagania kulinarne (dotyczące mięsa drobiowego i wieprzowego jednocześnie), 1 spotkania z dietetykiem (dotyczące mięsa drobiowego i wieprzowego jednocześnie).

5) Zorganizowania 3 oddzielnych spotkań tak, aby:
a) pierwsze spotkanie obejmowało 1 świąteczne gotowanie dot. mięsa drobiowego i 1 świąteczne gotowanie dot. mięsa wieprzowego;
b) drugie spotkanie obejmowało 1 zmagania kulinarne dot. mięsa drobiowego i 1 zmagania kulinarne dot. mięsa wieprzowego
c) trzecie spotkanie obejmowało 1 spotkania z dietetykiem dot. mięsa drobiowego i 1 spotkanie z dietetykiem dot. mięsa wieprzowego.

6) Zorganizowania 6 oddzielnych spotkań tak, aby:
a) pierwsze spotkanie obejmowało 1 świąteczne gotowanie dot. mięsa drobiowego;
b) drugie spotkanie obejmowało 1 świąteczne gotowanie dot. mięsa wieprzowego;
c) trzecie spotkanie obejmowało 1 zmagania kulinarne dot. mięsa drobiowego;
d) czwarte spotkanie obejmowało 1 zmagania kulinarne dot. mięsa wieprzowego;
e) piąte obejmowało 1 spotkania z dietetykiem dot. mięsa drobiowego;
f) szóste obejmowało 1 spotkania z dietetykiem dot. mięsa wieprzowego.

Odpowiedź:

Chodzi o 6 spotkań: mogą to być spotkania łączone dla mięsa wieprzowego i drobiowego np. jedno przed świętami Bożego Narodzenia, drugie przed świętami Wielkiej Nocy, to samo dotyczy pozostałych spotkań.