Strona główna Zapytania ofertowe 2022 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZPM/12/1/2022 Marka Polskie Mięso – Polska Smakuje – kontynuacja V edycja

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZPM/12/1/2022 Marka Polskie Mięso – Polska Smakuje – kontynuacja V edycja

zapytania ofertowe

Pytanie

Prośba o informacje odnośnie postepowania ”Zapytanie ofertowe Związku Polskie Mięso – Marka Polskie Mięso – V edycja”

Odpowiedź

Zasady postępowania (procedowania) są szczegółowo opisane w Zapytaniu Ofertowym.

Pytanie

Proszę o wyjaśnienie czy nie zaszła pomyłka w określeniu terminu realizacji zamówienia. W zapytaniu ofertowy wskazano, że termin realizacji zamówienia ma być od 01.12.2022 – 30.12.2023r. natomiast zapytanie ofertowe jest z dnia 07.12.2022r. Nie jest możliwe zrealizowanie zamówienia z datą wsteczną.

Odpowiedź

Wskazany termin od 1 grudnia 2022 do 30 czerwca 2023 dla zadania „Marka Polskie Mięso – Polska Smakuje – kontynuacja V edycja” jest okresem wskazującym na jego początek i koniec, czyli czas, w którym przedmiotowe działanie ma zostać zrealizowane. wliczając to w proces wyłonienia Wykonawcy, kampanię jak i rozliczenie zadania. Innymi słowy publikacja Zapytania Ofertowego z datą 7 grudnia 2022 roku nie uchybia terminowi.

Pytanie

Wraz z ofertą wymagają Państwo wykazu kampanii z trzech ostatnich lat z podaniem budżetu. Czy mają Państwo wymagania jakie to mają być kampanie, czy np. musza być związane z branżą mięsna, spożywczą?

Odpowiedź

Zgodnie z wymogiem Zapytania Ofertowego potencjalny Wykonawca ma przedstawić wykaz kampanii z trzech ostatnich lat z podaniem ich budżetu. Wybór kampanii jest suwerenną decyzją Wykonawcy. Należy podkreślić, że każdy fakt przedstawiony przez potencjalnego Wykonawcę w odpowiedzi na Zapytanie będzie przedmiotem analizy komisji oceniającej.

Pytanie

Czy w związku z koniecznością rozliczenia kampanii przez KOWR z Zamawiającym, które może potrwać ok. 12 miesięcy od daty wpłacenia kaucji przez Wykonawcę istnieje możliwość zamiany wpłaty na inną formę zabezpieczenia w postaci weksla spółki?

Odpowiedź

Zasada kaucji co do formy i treści została określona w Zapytaniu Ofertowym i nie podlega zmianie.

Pytanie

Czy w związku z koniecznością ustalenia realnych terminów lokowań w przyszłorocznych produkcjach i programach jest możliwość przesunięcia terminu złożenia oferty w pierwszym tygodniu stycznia (5-6.01.2023)?

Odpowiedź

Termin na złożenie oferty określony został dla wszystkich potencjalnych oferentów i co do zasady na tym etapie nie podlega zmianie.

Pytanie

W OPZ jest informacja, że kampania prowadzona będzie od 1 grudnia 2022. Dziś jest już 14 grudnia. Jaki będzie faktyczny okres prowadzenia działań? Obecny stoi w sprzeczności z terminem przyjmowania ofert. Kiedy wybrany Wykonawca rozpocznie kampanię – ta informacja jest niezbędna do rzetelnej wyceny.

Odpowiedź

Wskazany termin od 1 grudnia 2022 do 30 czerwca 2023 dla zadania „Marka Polskie Mięso – Polska Smakuje – kontynuacja V edycja” jest okresem wskazującym na jego początek i koniec, czyli czas, w którym przedmiotowe działanie ma zostać zrealizowane, wliczając to w proces wyłonienia Wykonawcy, kampanię jak i rozliczenie zadania. Innymi słowy publikacja Zapytania Ofertowego z datą 7 grudnia 2022 roku nie uchybia terminowi.

Pytanie

Czy można prosić o wydłużenie terminu składania ofert np. do 23 grudnia? W związku z brakiem możliwości wysłania oferty elektronicznie, faktyczny czas na jej przygotowanie jest krótszy, wymaga zaś szeroko zakrojonych działań, włączając w to przygotowanie dużej ilości grafik oraz kontakty z ambasadorami – jest to utrudnione ze względu na koniec roku i okres przedświąteczny. Wykonawcy spoza Warszawy muszą wysyłać kurierów, mając tym samym mniejszą ilość czasu, co stoi w sprzeczności z równością szans w postepowaniu.

Odpowiedź

Termin na złożenie oferty określony został dla wszystkich potencjalnych Oferentów i co do zasady na tym etapie nie podlega zmianie.

Pytanie

W dokumentacji mowa jest o podaniu eksperta oraz ambasadorów, natomiast w punkcie 6.2 Zamawiający określa, że wykorzystani w kampanii będą również blogerzy. Czy w kryterium oceny nr 7 dot. ambasadorów Zamawiający wymaga również podania blogerów?

Odpowiedź

Przedmiotem oceny merytorycznej będzie to, co jest zawarte w Zapytaniu Ofertowym jak i każda inna przedstawiona propozycja przez Oferenta.

Pytanie

Planuję dostarczyć w ofertę w dniu (data zanonimizowana) w godzinach (godziny zanonimizowane). Będę wdzięczna za potwierdzenie, że w biurze ktoś będzie.

Odpowiedź

Zgodnie z punktem 1 litera c 12 Rozdziału (strona 11) zapytania ofertowego umówić się można tylko telefonicznie pod wskazanymi tam numerami telefonu. Nie ma możliwości umówienia się mailowo.