Strona główna Zapytania ofertowe 2020 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZPM/08/1/2020 „Marka Polskie Mięso/Polska Smakuje”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZPM/08/1/2020 „Marka Polskie Mięso/Polska Smakuje”

zapytania ofertowe

Poniżej lista przesłanych pytań w sprawie Zapytania Ofertowego nr ZPM/08/1/2020 dotyczące projektu pt. „MARKA POLSKIE MIĘSO/Polska Smakuje – kontynuacja” na przygotowanie i zrealizowanie kontynuacji kampanii pod tytułem: „Marka Polskie Mięso/Polska Smakuje”.

 

Przedmiotem zapytania jest przygotowanie i zrealizowanie kontynuacji kampanii pod tytułem „Marka Polskie Mięso/Polska Smakuje”, dotyczącej mięsa wieprzowego i mięsa drobiowego oraz ich przetworów. Jak opisano w zapytaniu, projekt finansowany jest z dwóch różnych Funduszy. Jaki jest zatem poziom dofinansowania na poszczególne rodzaje mięsa? Czy np. 10 lokowań w prasie ma być jednocześnie dla mięsa drobiowego i wieprzowego?

Odpowiedź: Kampania dotyczy obu mięsnym w takim samym stopniu.

W zapytaniu ofertowym podana jest informacja, że „kampania ma opierać się na TRZECH podstawowych hasłach, każdy dla danej grupy mięsa”. Mamy tylko dwa gatunki mięsa: wieprzowinę i drób, zatem trzecie hasło do czego powinno się odwoływać? Czy też wystarczą tylko dwa hasła, bo są dwa gatunki mięsa? Czy może chodzi o stworzenie po 3 hasła dla każdego z gatunków mięsa, a zatem łącznie 6 haseł?

Odpowiedź: Hasła są przedmiotem oceny i mają wpływ na ocenę całej oferty.

W opisie lokowań w telewizji śniadaniowej jest mowa o reportażach z udziałem m.in. branżowych ekspertów. Czy Zamawiający zapewnia takich ekspertów?

Odpowiedź: Propozycja ekspertów jest przedmiotem oceny. Istnieje możliwość, że zamawiający przedstawi swoich ekspertów.

Wykonawca, zgodnie z powyższym zapytaniem ofertowym m.in. zobligowany jest do wydłużenia dostępu do domeny strony internetowej pewnejestejedno.pl, odświeżenia szaty graficznej i aktywną moderację. Czy Związek Polskie Mięso jest właścicielem tej domeny czy agencja MediaCAP SA, która zgodnie z opublikowaną na stronie notatką z dnia 10.09.2019 wygrała i realizowała poprzednią kampanię? Czy pomiędzy NASK a właścicielem domeny została zawarta umowa o rejestrację i utrzymanie domeny internetowej? Czy domena jest zarejestrowanym znakiem towarowym? Kto jest właścicielem hostingu strony? Kto posiada kody do strony pewnejestejedno.pl?

Odpowiedź: Jesteśmy w trakcie uzyskiwania.

W treści zapytania nie ma żadnego opisu eventów plenerowych, które pojawiają się w tabeli dot. rozdysponowania budżetu. Dodatkowe eventy te opisane są w tej tabeli, jako spotkania w plenerze w okresie letnim. Zapytanie ofertowe, jak i projekt umowy zakładają realizację zadania do 31 maja 2021 roku. Nie ma zatem możliwości zrealizowania takich eventów, gdyż kampania nie obejmuje okresu letniego. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii.

Odpowiedź: Okres wiosenny czyli czas do 31 maja nadaje się do zorganizowania eventów w plenerze. Poza tym jak wszystko w zapytaniu tak również pomysły na eventy są przedmiotem oceny.

Załącznik nr 7 do zapytania (zarys umowy) w par. 3. pkt 1 opisane jest rozliczenie z wykonawcą w terminie do 4 miesięcy po zakończeniu zadania. Jak wynika z dokumentów umieszczonych na stronie Związku Polskie Mięso poprzedni wykonawca kampanii MediaCAP SA miał możliwość rozliczania projektu w dwóch okresach rozliczeniowych. Czy Zamawiający zakłada możliwość również przy tej edycji kampanii podziału na etapy rozliczeniowe?

Odpowiedź:
Są 2 etapy realizacji zadania:
I etap 01.09.2020 – 31.12.2020
II etap 01.01.2021 – 31.05.2021
Po zakończeniu każdego ma miejsce rozliczenie. Przewidziany termin rozliczenia jest terminem maksymalnym. Szybkość rozliczenia zależy od przedstawienia wymaganych koniecznych dokumentów będących podstawą rozliczenia.

Zapytanie ofertowe zakłada kontynuację kampanii. Nie można jej kontynuować bez autorskich praw majątkowych czy licencji na materiały/utwory itp. z poprzednich edycji. Czy Związek Polskie Mięso ma takie prawa, czy też pozostają one we własności poprzedniego Wykonawcy – spółki MediaCAP SA? Z jakich licencji Wykonawca może korzystać, aby móc zrealizować kontynuację kampanii?

Odpowiedź: Kwestię praw autorskich reguluje umowa, której zapisy poprzednio i jak i obecnie nie różnią się.

5 pkt. 2 mówi m.in.: „Licencja na Utwór zostaje udzielona z momentem podpisania umowy”. W świetle prawa nie można udzielić licencji na utwór, który nie został jeszcze stworzony. Licencja na Utwór zostaje udzielona z momentem ustalenia utworów. Czy na etapie ofertowym te zapisy są możliwe do zmiany?

Odpowiedź: Rzetelne, wyczerpujące, zupełne przygotowanie odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie będzie zawierać również opis utworów, które zostaną wykonane w przyszłości. Tego dotyczy wskazany zapis. Istnieje prawna możliwość, że gdyby doszło do modyfikacji utworu lub wytworzony byłyby nowy, to w takiej sytuacji zostaną podjęte odpowiednie kroki prawne, które zabezpieczą interesy stron.

W dziale „Główny cel projektu” jeden z podpunktów stanowi: Budowa wartości będących podstawą trwałej, poza cenowej przewagi konkurencyjnej: jakość, bezpieczeństwo, aspekty prozdrowotne i lifestylowe (w tym aspekty kulinarne), promocja mięsa jako wartościowego źródła białka, wpisującego się w nowoczesny, zdrowy styl życia i aktywność fizyczną” o przewadze konkurencyjnej nad czym jest tu mowa? Nad mięsem niepochodzącym z Polski czy nad produktami wegetariańskimi/wegańskimi?

Odpowiedź: I nad jednym i nad drugim.

W dziale „Ogólne wymagania dotyczące zadania” jest podpunkt: „Aktywna moderacja kanałów w social mediach: np. FB, Instagram, Twitter – szczegółowa propozycja działań w obszarze tych kanałów zgodnych z celami kampanii.” – tyle że na FB jest tylko profil Związku Polskie Mięso, na Instagramie jest tylko pewne_jest_jedno, a na Twitterze nie ma żadnego konta, zatem pytanie czy mamy tworzyć fanpage i je moderować czy jak to ma wyglądać, bo na każdym kanale social mediowym jest kompletnie inna sytuacja i całkowity brak unifikacji między nimi.

Odpowiedź: Polityka i zarządzanie social media również są przedmiotem oceny.

W Załączniku nr 6 „Oświadczenie w sprawie „PRODUKT POLSKI” mamy zdanie „projekt pt. „MARKA POLSKIE MIĘSO/Polska Smakuje – kontynuacja ”zostanie zrealizowany wyłącznie z PRODUKTU POLSKIEGO, tj. produktu rolnospożywczego, którego produkcja podstawowa (produkcja mięsa wieprzowego i wołowego) odbyła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” – dlaczego występuje tu mięso wołowe oraz w całym Oświadczeniu brak jest jakiejkolwiek wzmianki o mięsie drobiowym, zatem pytanie czy wymogi dotyczące PRODUKTU POLSKIEGO nie mają zastosowania do mięsa drobiowego?

Odpowiedź: To błąd językowy. Oczywiście chodzi o drobiowy. Został on skorygowany w zapytaniu ofertowy.

Projekt pt. ”Marka Polskie Mięso/Polska Smakuje” zakłada kontynuację poprzednich kampanii. Czy oznacza to wykorzystanie poprzedniego hasła: „Białe czy czerwone. Pewne jest jedno. Polskie Mięso? Jeśli tak, czy Zamawiający posiada autorskie prawa majątkowe do tego hasła, jak i do materiałów z poprzednich kampanii? Jakie licencje są w dyspozycji przyszłego Wykonawcy kampanii?

Odpowiedź: Jesteśmy w trakcie procesu załatwiania.

Komunikacja w projekcie powinna opierać się na najnowszych wynikach badań. Czy Zamawiający ma dostęp – na bieżąco – do takich danych i może je przekazać Wykonawcy projektu?

Odpowiedź: Związek Polskie Mięso dysponuje wieloma analizami o tym, co jest przedmiotem kampanii. Z drugiej strony cała koncepcja kampanii podlega ocenie. Jasno to wynika z Zapytania Ofertowego w części „Opis sposobu dokonywania oceny” strona 7, Kryterium 1. To oferent musi przedstawić pomysły. Im koncepcja będzie ciekawsza tym ocena będzie wyższa.

Dostęp do domeny strony internetowej pewnejestejedno.pl ma być wydłużony. Czy Zamawiający jest właścicielem domeny i ma do niej kody niezbędne do administrowania stroną www?

Odpowiedź: Związek Polskie Mięso jest ich właścicielem i ma do nich kody.

Czy kanały w social mediach mają być stworzone od nowa, czy też mogą być wykorzystane profile Związku na FB i poprzedniej kampanii na Instagramie, jako zrealizowanie kontynuacji kampanii.

Odpowiedź: Choć w tytule Zapytania ofertowego jest „kontynuacja” to nie oznacza to, że należy zrobić dokładnie tak samo. Cały pomysł, każdy jego element będzie podlegała ocenie zgodnie z tym co jest napisane w Zapytaniu Ofertowym w części „Opis sposobu dokonywania oceny” strona 7.

Czy ewaluacja kampanii ma być przeprowadzona od jej pierwszej edycji czy też będzie dotyczyć tylko i wyłącznie tej, której dotyczy zapytanie?

Odpowiedź: Ewaluacja dotyczy obecnej kampanii.

Rozdysponowanie budżetu w ramach projektu zawiera działanie polegające na organizacji spotkań w plenerze w okresie letnim. W ogólnych wymaganiach dotyczących zadania nie ma takiego opisu, a umowa zakłada realizację kampanii do 31 maja 2021 roku i tym samym nie obejmuje okresu letniego. Czy zatem imprezy te są obowiązkowe do zrealizowania, czy też są ewentualnym działaniem dodatkowym?

Odpowiedź: Okres wiosenny czyli czas do 31 maja nadaje się do zorganizowania eventów w plenerze. Poza tym jak wszystko w zapytaniu tak również pomysły na eventy są przedmiotem oceny.

Rozliczenie z wykonawcą ma nastąpić w terminie do 4 miesięcy po zakończeniu zadania. Czy to oznacza finansowanie w całości przez cały okres trwania kampanii plus te 4 miesiące przez Wykonawcę? Czy istnieje możliwość rozliczania projektów w kilku etapach?

Odpowiedź: Są 2 etapy realizacji zadania:
I etap 01.09.2020 – 31.12.2020
II etap 01.01.2021 – 31.05.2021
Po zakończeniu każdego ma miejsce rozliczenie. Przewidziany termin rozliczenia jest terminem maksymalnym. Szybkość rozliczenia zależy od przedstawienia wymaganych koniecznych dokumentów będących podstawą rozliczenia.

Czy w przypadku braku możliwości zorganizowania eventów lub odwołania eventów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (okoliczności utrudniające ich wykonanie, nie dających się przewidzieć, siły wyższej, czy nowych regulacji prawnych zw. np. z pandemią) koszty poniesione na przygotowanie takich eventów zostaną uznane za kwalifikowane i rozliczone z Wykonawcą?

Kwestie związane z epidemią SARS reguluje art. 42 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/695

Czy zakładacie Państwo możliwość połączenia eventów dla obu gatunków mięsa, zarówno w opcji tradycyjnej lub np. online?

Eventy mogą być połączone. Nie wiemy, co Pytający ma myśli event online?

Czy eventy mają odbywać się tylko w Warszawie czy możemy wziąć pod uwagę całą Polskę (np. regiony) ?

Nie ma ograniczenia co do Warszawy.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące organizacji eventów plenerowych Związek Polskie Mięso oczekuje ich realizacji w okresie marzec-maj. W tym czasie istnieje wysokie prawdopodobieństwo zmienności warunków pogodowych – czy w takim przypadku Wykonawca może wziąć pod uwagę organizację eventów w miejscach zadaszonych/zamkniętych?

Eventy są jednym z działań i podlegają ocenie. Propozycja co do formy, lokalizacji oraz przebiegu jest przedmiotem oceny niniejszego Zapytania Ofertowego.

Ponieważ kampania dotyczy obu gatunków mięs, to czy można połączyć lokowania i eventy tak, by wspólnie przedstawić walory mięsa wieprzowego i drobiowego? Czy zostanie to uznane za wydatek kwalifikowany?

Lokowania nie.
Eventy tak.
Należy podkreślić, że lokowania i eventy są jednym z działań i podlegają ocenie. Propozycja co formy, lokalizacji oraz przebiegu jest przedmiotem oceny niniejszego Zapytania Ofertowego.

W związku z informacją, że będą 2 etapy realizacji zadania, to jaki jest czas na rozliczenie przez Zamawiającego 1 etapu realizacji projektu? Czy rozliczenie będzie obejmowało wszystkie wydatki poniesione do końca listopada czy też grudnia? Czy 1 etap realizacji projektu będzie można zafakturować ze standardowym terminem płatności 14 lub 30 dni? Jest to ważne dla ewentualnego przyszłego Wykonawcy, z uwagi na zamykanie ksiąg finansowych i rozliczenia budżetów za rok 2020.

I etap kończy się z 31 grudnia 2020 roku. Od zakończenia I etapu Związek Polskie Mięso ma 30 na złożenie rozliczenia do KOWR-u. Z kolei KOWR ma kolejne od 30 do 60 dni na rozliczenie. Szybkość rozliczenia dla Wykonawcy zależy od kompletności, zupełności i rzetelności przedstawionej dokumentacji Związkowi Polskie Mięso.

Jedno z naszych poprzednich pytań dotyczyło praw oraz kluczy do domeny pewnejestjedno.pl, zauważyliśmy, że ktoś jeszcze zadał bardzo podobne pytanie, lecz odpowiedzi na oba pytania są rozbieżne, dlatego też chcielibyśmy dopytać czy Związek Polskie Mięso jest właścicielem domeny pewnejestjedno.pl czy jest w trakcie uzyskiwania własności w/w domeny?

Jesteśmy w trakcie całego procesu regulacyjnego. Wspomniana w pytaniu kwestia nie jest przedmiotem Zapytania Ofertowego.