Strona główna Zapytania ofertowe 2020 Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego ZPM/06/2020 „UDZIAŁ W TARGACH SIAL PARYŻ 2020”

Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego ZPM/06/2020 „UDZIAŁ W TARGACH SIAL PARYŻ 2020”

zapytania ofertowe

Poniżej lista przesłanych pytań w sprawie Zapytania ofertowego ZPM/06/2020 „UDZIAŁ W TARGACH SIAL PARYŻ 2020” i udzielone odpowiedzi.

 

„Wykonanie zabudowy stoiska targowego na powierzchni 201, 87 m2 wraz z jego obsługą dla kilkunastu przedstawicieli branży mięsa czerwonego.”
Proszę o podanie przybliżonej choćby ilości przedstawicieli.

Liczba przedstawicieli na chwilę obecną nie jest znana. Należy wziąć pod uwagę, że na targach bierze udział około 16-20 firm (średnio dwóch przedstawicieli z każdej firmy). Przy obsłudze stoiska należy uwzględnić również gości zapraszanych przez uczestników targów.

Z uwagi jednak na stan epidemii w Polsce oraz w Unii Europejskiej ostateczna liczba zostanie ustalona w terminie późniejszym.

 

„W ramach wspólnej przestrzeni zostanie zrealizowane zaplecze kuchenne do przetrzymywania produktów oraz przygotowywania posiłków.”
Proszę o sprecyzowanie rodzaju i ilości wyposażenia zaplecza, np. ilości regałów, szafek.

Szczegóły zawarte są w zapytaniu ofertowym. Ponadto należy mieć na uwadze, że na kucharz na stosiku ma serwować odwiedzającym i zaproszonym gościom dania z mięsa czerwonego w związku z tym potrzebne są urządzenia kuchenne, które pozwolą osiągnąć postawiony cel.

 

„Na stoisku będą odbywały się pokazy „live cooking”, dzięki którym będzie można posmakować polskiej wieprzowiny i wołowiny […].”
Proszę o wskazanie minimalnej choćby ilości pokazów jakie mają zostać zrealizowane.

Prosimy o propozycje maksymalnej ilości pokazów, które mogą być zorganizowane w ramach zaproponowanego budżetu.

 

„Zadanie zakłada organizację bankietu […].”
Proszę sprecyzowanie ilości uczestników/gości bankietu.

Oczekujemy kreatywnej koncepcji przygotowania bankietu, w tym propozycji liczby gości w ramach dostępnego budżetu. Organizacja bankietu podlega również ocenie – patrz Kryterium [K4] – Jakość koncepcji obsługi kulinarnej i bankietu oraz podsumowania i ewaluacji wydarzenia. W tym kryterium Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie odpowiednią liczbę punktów, maksymalnie 25, w oparciu m.in. o następujące elementy: zakres i kompleksowość sposobu obsługi kulinarnej i bankietu; atrakcyjność i kreatywność propozycji zorganizowania bankietu; atrakcyjność propozycji menu. Szczegóły znajdują się w zapytaniu ofertowym.

 

„Wszelkie niezbędne tłumaczenia, w tym możliwą usługę tłumaczy na miejscu.”
Proszę o sprecyzowanie rodzaju tłumaczenia (ustne/pisemne) oraz określenie faktycznego zapotrzebowania na usługę tłumaczeniową (cały okres trwania targów / wybrany dzień).

Tłumaczy powinno być tyle, ile jest potrzebnych do osiągnięcia celów nakreślonych w zapytaniu ofertowym oraz tylu ilu potrzeba na obsługę firm i gości. Zasadą jest, że wynajęty tłumacz posiada kwalifikacje tłumaczenia ustnego i pisemnego. Tłumacz jest potrzebny przez cały czas trwania targów.

 

„Magazyn chłodniczy”
Proszę o podanie minimalnej pojemności magazynu? Czy Zamawiający dopuszcza by usługa przechowania artykułów spożywczych w warunkach chłodniczych była realizowana z użyciem lodówek na stoisku?

Projekt stoiska w tym funkcjonalność rozwiązań konstrukcyjnych, jakość rozwiązań zastosowanych na stoisku, efektywność wykorzystania przestrzeni dedykowanej firmom i strefie spotkań, atrakcyjność wizualną stoiska, zgodność koncepcji graficznej z celami projektu – są kryteriami oceny.

 

„Koordynację działania i niezawodną logistykę m.in. obsługę uczestników […]” oraz „Zapewnić niezbędny transport np. materiałów, produktów a także transport lokalny […]”
Proszę o potwierdzenie ilości osób, dla których zapewniona ma zostać logistyka – 5 osób. Proszę o podanie miast wylotu w Polsce, klasy podróży oraz wymogów dotyczących transportu lokalnego, w szczególności tras na jakiś zapewniony ma zostać transport.

5 osób.

 

„Zakwaterowanie dla min. 5 osób, na min. 5 dób.”
Proszę o podanie wymogów dotyczących zakwaterowania (poza kosztem osobodoby) – standard obiektu, odległość od targów/lotniska.

Propozycja oferty zakwaterowania musi uwzględniać jak najlepsze osiągnięcie celów Zamawiającego.

 

Czy stoisko na targach SIAL powinno być piętrowe?

Zapraszamy do zapoznania się z zakładką „ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZPM/06/2020 „UDZIAŁ W TARGACH SIAL PARYŻ 2020”.

 

W zapytaniu jest mowa o hostessach – jaka ilość jest niezbędna?

Zamawiający nie określa liczby hostess do obsługi stoiska. Oferent powinien zaproponować taką liczbę hostess ze znajomością języka obcego, aby organizowane stoisko wystawowe było profesjonalnie obsłużone.

 

Wyspa cateringowa z kucharzem – czy kucharza my zapewniamy, czy tylko musimy uwzględnić na stoisku miejsce do gotowania, a na targi pojedzie jakiś Państwa już sprawdzony kucharz?

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym Wykonawca zadania zapewni:

pkt 5. Przygotowanie, organizację, obsługę strefy kulinarnej „live cooking”, w tym wynajęcie polskiego kucharza oraz zapewnienie surowca, napojów, cateringu na stoisko.

 

Bankiet branżowy wraz z cateringiem na stoisku – czy ten bankiet też miałby się odbyć na stoisku, czy w jakiejś restauracji, czy też może sali konferencyjnej na targach? Mowa również o mediach, przedstawicielach francuskich instytucji państwowych – czy my mamy znaleźć i zaprosić odpowiednich gości na bankiet?

Zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia Zapytania ofertowego ZPM/06/2020 bankiet branżowy wraz z cateringiem zostanie zorganizowany przez Wykonawcę na stoisku wystawowym. W ramach kompetencji Wykonawcy zadania będzie także zaproszenie do udziału przedstawicieli mediów oraz handlowców, a także przedstawicieli francuskich i międzynarodowych instytucji państwowych ważnych dla sektora rolno-spożywczego.

 

Czy mogłabym prosić o przesłanie wszystkich wymaganych na stoisku logotypów w krzywych?

Logotypy organizacji znajdują się na stronie www.polskie-mieso.pl w formie załącznika pod Zapytaniem Ofertowym ZPM/06/2020. Logotypy firm uczestniczących w targach będą dostępne w późniejszym okresie.

Link: https://polskie-mieso.pl/zapytanie-ofertowe-zpm-06-2020-udzial-targach-sial-paryz-2020/

 

Ulotka informacyjna – czy otrzymamy od Państwa przykładowe treści, które powinny się na niej znaleźć, czy sami mamy zredagować opis firm? W jakim nakładzie oczekują Państwo, że zostanie ona wydrukowana? Format A4, czy ma być jakaś składana?

Zgodnie z Zapytaniem Ofertowym ulotka informacyjno-promocyjna powinna uwzględniać następujące elementy:

 • zaprezentowanie firm i ich ofert,
 • logotypy organizacji branżowych: Związku Polskie Mięso, Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI), Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego oraz Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP,
 • nazwę „Mięso z Polski” w języku angielskim,
 • hasło „Polska smakuje” w języku angielskim,
 • informację o finansowaniu o następującej treści: „Projekt sfinansowany ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego oraz Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Treści dotyczące firm i ich ofert Wykonawca będzie musiał uzyskać bezpośrednio od wskazanych firm – uczestników stoiska. Na etapie składania ofert należy przedstawić koncepcję ulotki informacyjno-promocyjnej.

Rozdysponowanie budżetu w ramach projektu na ulotkę oraz zaproszenie na bankiet do wysokości 9 000,00 PLN brutto (patrz Tabela budżetowa).

 

Prowadzenie w czasie targów monitoringu a następnie ewaluację zadania na podstawie m.in. raportów z rozmów oraz sporządzenie podsumowania uwzględniającego statystykę odwiedzin na stoisku w porównaniu z liczbą odwiedzających targi, zadeklarowaną przez organizatora targów SIAL Paryż (SIAL Paris) – proszę o wskazanie treści raportu oczekiwanej przez Zamawiającego, z uwzględnieniem faktu, że Wykonawca może mieć utrudnioną możliwość uzyskania informacji o treści rozmów poszczególnych firm na stoisku.

Szczegóły tego zadania są opisane w zapytaniu ofertowym. Należy wziąć pod uwagę realizacje postawionych celów jakie zostały wskazane.

Monitoring zadania powinien być prowadzony przez koordynatora projektu poprzez bieżącą konsultację z uczestnikami targów.

Ewaluacja zadania określona na podstawie rozmów oraz ankiet przeprowadzonych z uczestnikami targów i ich spostrzeżeń na temat przydatności udziału w targach oraz rozpoznania rynku docelowego pod katem biznesowym oraz kontaktów handlowych.

 

Koordynacja działania i logistyka udziału w targach (między innymi: obsługa uczestników, kontakt z uczestnikami, przekaz informacji, planowanie, zsynchronizowanie lotów i logistyki) – czy lot dotyczy 5 osób?

Szczegóły tego zadania są opisane w zapytaniu ofertowym, zwłaszcza w części budżetowej: „Rozdysponowanie budżetu w ramach projektu w tabeli poniżej: Szczegółowy wykaz kosztów” i dotyczy wszystkich uczestników misji na targi, łącznie z przedstawicielami firm uczestniczących w targach.

 

Wzór umowy – proszę o sprecyzowanie warunków płatności, poprzez wskazanie czy płatność nastąpi jednorazowo w terminie 4 miesięcy określonym w umowie, czy też nastąpi w częściach, jeśli tak to w jakich?

Sposób rozliczenia jest opisany we Wzorze umowy w §2 pkt 4-6 w związku z  §3 pkt 1 i 2 oraz w „Zasadach Obsługi Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych, stanowiące Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 07/2020/Z Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z dnia 03.01.2020 r.”

Proszę o udzielenie zgody na kontakt z organizatorem targów SIAL celem uzyskania informacji na temat :

 • Wytycznych targowych co do montażu stoiska
 • Lokalizacji stoiska
 • Cen przyłączeń oraz podwieszeń
 • Wynajmu chłodni
 • Wynajmu hostess, tłumaczy, kucharzy
 • Cateringu

 Związek „Polskie Mięso” udziela zgody na kontakt z organizatorem Targów SIAL PARIS 2020.

 

Ilu przedstawicieli branży będzie na stoisku ?

Liczba przedstawicieli na chwilę obecną nie jest znana. Należy wziąć pod uwagę, że na targach bierze udział około 16-20 firm (średnio dwóch przedstawicieli z każdej firmy). Przy obsłudze stoiska należy uwzględnić również gości zapraszanych przez uczestników targów.

Z uwagi jednak na stan epidemii w Polsce oraz w Unii Europejskiej ostateczna liczba zostanie ustalona w terminie późniejszym.

 

Dla ilu przedstawicieli ma być wydzielona część do spotkań?

Liczba przedstawicieli na chwilę obecną nie jest znana. Należy wziąć pod uwagę, że na targach bierze udział około 16-20 firm (średnio dwóch przedstawicieli z każdej firmy). Przy obsłudze stoiska należy uwzględnić również gości zapraszanych przez uczestników targów.

Z uwagi jednak na stan epidemii w Polsce oraz w Unii Europejskiej ostateczna liczba zostanie ustalona w terminie późniejszym.

Jeśli powyższa odpowiedź nie jest wyczerpująca prosimy o doprecyzowanie pytania.

 

Jakiego typu oraz jakiej wielkości powinna być lada chłodnicza w przestrzeni wspólnej ? Ile sztuk ? Preferowani producenci ?

Zamawiający pozostawia to do dyspozycji Oferenta.

Typ oraz wielkość lady chłodniczej powinna być dostosowana do potrzeb uczestników stoiska wystawowego i  ma stanowić spójną, wizualną przestrzeń z zabudową stoiska.

Nadmieniam, iż dotychczasową zasadą była jedna lada chłodnicza na dwie firmy.

 

Ile hostess oraz ilu tłumaczy powinno być na stoisku ? Jakie preferowane są języki : polski , francuski czy angielski ? Tłumacz branżowy, przysięgły , … ?

Hostess, tłumaczy powinno być tyle, ile jest potrzebnych do osiągnięcia celów nakreślonych w zapytaniu ofertowym oraz pozwalające na obsługę firm i gości.

Tłumacz przysięgły nie jest potrzebny.

 

Jakie wyposażenie powinno być w zapleczu kuchennym ?

 Szczegóły zawarte są w zapytaniu ofertowym. Ponadto należy mieć na uwadze, że na kucharz na stosiku ma serwować odwiedzającym i zaproszonym gościom dania z mięsa czerwonego w związku z tym potrzebne są urządzenia kuchenne, które pozwolą osiągnąć postawiony cel.

W ramach tego zadania są następujące obowiązki:

 • wyposażenie zaplecza kuchennego;
 • transport produktów (surowców) na stoisko;
 • organizacja i obsługa strefy kulinarnej, w tym bankietu;
 • wynajem i utrzymanie magazynu chłodniczego;
 • zatrudnienie niezbędnej obsługi gastronomicznej.

 

Jakie kryteria obowiązują przy wyborze kucharza? Ma być on zapewniony przez nas? Jedna osoba?

Szczegóły zawarte są w zapytaniu ofertowym.

 

Bankiet branżowy ma się odbyć jednego dnia czy codziennie? Na ile osób powinien być przewidziany catering? Jakie Państwo mają sugestie co do cateringu?

Szczegóły zawarte są w zapytaniu ofertowym.

Zadanie zakłada organizację bankietu branżowego wraz z cateringiem na stoisku, do udziału, w którym zostaną zaproszeni przedstawiciele mediów oraz handlowcy, a także przedstawiciele francuskich i międzynarodowych instytucji państwowych ważnych dla sektora rolno-spożywczego.

Atrakcyjność i kreatywność zorganizowanego bankietu jest jednym z kryterium oceny oferty.

 

Czy w ofertę mają być wliczone wszelkiego typu media od targów: przyłącza elektryczne, wodociągowe, punkty podwieszeń oraz opłaty za powierzchnię?

Szczegóły zawarte są w zapytaniu ofertowym (Szczegółowy wykaz kosztów).

 

Jaka ma być powierzchnia drugiego poziomu?

Zgodnie z opublikowanym Zapytaniem ofertowym 10.06.2020 roku znajdującym się na stronie internetowej www. polskie-mieso.pl (https://polskie-mieso.pl/wp-content/uploads/2020/06/Zapytanie-ofertowe-SIAL-PARIS-1.pdf) nie jest wymagany drugi poziom, ale może być dodatkowym argumentem przemawiającym za daną ofertą.

 

Czy przygotowanie logotypów oraz „ sloganów „ języku angielskim jest po stronie wykonawcy?

Szczegóły zawarte są w zapytaniu ofertowym.

 

Surowiec do „ live cooking „ jest po stronie wykonawcy?

Szczegóły zawarte są w zapytaniu ofertowym, a zwłaszcza w części budżetowej.

 

Na ile osób przewidziany jest transport lokalny?

Dla 5 osób. Szczegóły zawarte są w zapytaniu ofertowym, a zwłaszcza w części budżetowej.

 

Magazyn chłodniczy ma być na stoisku ? Na parkingu ? Jakiej wielkości ?

Obowiązek ten należy do podmiotu odpowiedzialnego za całą strefę kulinarną na stoisku. Zgodnie z Państwa dotychczasowym doświadczeniem w realizacji takich wydarzeń.

 

Prosimy o więcej informacji co do „obsługi uczestników„

Zakres, forma oraz liczba osób obsługujących jest przedmiotem oceny.

 

Zakwaterowanie dla 5 osób na 5 dób ? Jest to zakwaterowanie dodatkowe czy dla hostess, tłumaczy, kucharza , … ?

Noclegi dla przedstawicieli Zamawiającego.

 

Prosimy o więcej informacji o monitoringu targów

Szczegóły zawarte są w zapytaniu ofertowym oraz w „Zasadach Obsługi Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych, stanowiące Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 07/2020/Z Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z dnia 03.01.2020 r.”

Szczegóły tego zadania są opisane w zapytaniu ofertowym. Należy wziąć pod uwagę realizacje postawionych celów jakie zostały wskazane.

Monitoring zadania powinien być prowadzony przez koordynatora projektu poprzez bieżącą konsultację z uczestnikami targów.

Ewaluacja zadania określona na podstawie rozmów oraz ankiet przeprowadzonych z uczestnikami targów i ich spostrzeżeń na temat przydatności udziału w targach oraz rozpoznania rynku docelowego pod katem biznesowym oraz kontaktów handlowych.

 

Jaki przewidziany są warunki płatności ?

Szczegóły zawarte są w zapytaniu ofertowym oraz są opisane we Wzorze umowy w §2 pkt 4-6 w związku z  §3 pkt 1 i 2 oraz w „Zasadach Obsługi Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych, stanowiące Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 07/2020/Z Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z dnia 03.01.2020 r.”

 

W jakim terminie stoisko powinno być gotowe jeśli targi rozpoczynają się 18 października?

Stoisko powinno być gotowe na minimum 2 dni przed datą otwarcia targów. Odbiór stoiska nastąpi na 1 dzień przed datą rozpoczęcia targów.

 

Prosimy o przesłanie wszelkiego typu logotypów , grafiki , kolorów firmowych ,

Logotypy organizacji znajdują się na stronie www.polskie-mieso.pl w formie załącznika pod Zapytaniem Ofertowym ZPM/06/2020. Logotypy firm uczestniczących w targach będą dostępne w późniejszym okresie.

Link: https://polskie-mieso.pl/zapytanie-ofertowe-zpm-06-2020-udzial-targach-sial-paryz-2020/

 

Jakie są dokładne wymiary stoiska (tj. długości wszystkich boków; w ofercie była podana tylko powierzchnia), położenie stoiska względem innych stoisk w hali (ważne jest czy mamy sąsiadów, ilu i przy których bokach czy jest to stoisko wyspowe)? Plan hali z położeniem stoiska będzie bardzo pomocny.

Pliki graficzne (rzut  stoiska, logotypy) są dostępne na stronie internetowej.

https://polskie-mieso.pl/zapytanie-ofertowe-zpm-06-2020-udzial-targach-sial-paryz-2020/

 

Jak liczna ma być obsługa – hostessy, kelnerzy, tłumacze? Rozumiem, że od tłumacza wymaga się znajomości angielskiego i francuskiego?

Hostess, kelnerów, tłumaczy powinno być tyle, ile jest potrzebnych do osiągnięcia celów nakreślonych w zapytaniu ofertowym oraz pozwalające na obsługę firm i gości.

 

Czy zakwaterowanie 5 osób, o których mowa w Szczegółowy opisie zamówienia (pkt.11, str. 3), ma być w pokojach jednoosobowych?

Zasadą jest jeden pokój dla jednej osoby.

 

Gdzie są dostępne pliki z logotypami, które mają być użyte na ulotkach promocyjnych?

Logotypy są dostępne na stronie internetowej

Link:https://polskie-mieso.pl/zapytanie-ofertowe-zpm-06-2020-udzial-targach-sial-paryz-2020/

 

Czy kucharz prowadzący pokazy live cooking ma być zorganizowany przez nas, czy jest to ktoś od Państwa?

Szczegóły zawarte są w zapytaniu ofertowym.