Strona główna Zapytania ofertowe 2023 Odpowiedzi na pytania do Zapytania Ofertowego nr ZPM 03/11/2023

Odpowiedzi na pytania do Zapytania Ofertowego nr ZPM 03/11/2023

zapytania ofertowe

Pyt.1 W związku z określeniem w zapytaniu ofertowym nr ZPM 03/11/2023 w pkt. 4.2 obowiązków koordynacyjnych i pozostawieniem w związku z zapisami pkt. 6 tej części zapytania otwartego katalogu zadań koordynatora czy Zamawiający w ramach zapytania doprecyzuje jakie poza wymienionymi w ppkt. 1, 2, 3, 4, 5 zadania koordynatora są przewidziane w ramach realizacji zamówienia? Ewentualne dodatkowe czynności mogą mieć wymierny wpływ na wysokość wynagrodzenia koordynatora.

Odp.: Określone w pkt.4 ppkt.6 inne zadania i czynności nie są możliwe do przewidzenia przed rozpoczęciem realizacji zadania.  Zamawiający dopuszcza możliwość zaistnienia sytuacji, w których będzie musiał zlecić dodatkowe prace dla Wykonawcy. Muszą mieć one jednak ścisły związek z realizacją zadania pt. „Misja branżowa Dubaj”.

 

Pyt.2  Załączony do przedmiotowego zapytania ofertowego załącznik nr 6 określony został przez Zamawiającego jako „Zarys umowy nr …”. Mając na uwadze definicję oraz praktyczne użycie określenia „zarys”, wstępny projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do zapytania ZPM 03/11/2023 sugeruje szerokie i otwarte pole do ingerencji i redagowania treści umowy przez obydwie strony, zarówno Zamawiającego, jak i Wykonawcę. Czy w świetle zastosowanego przez Zamawiającego wzorca i charakterystyki dokumentu umowy Zamawiający przewiduje zmianę warunków w zakresie zaproponowanych zapisów odnoszących się do  a) par. 4 pkt g  b) par 5 pkt. 1  c) par. 5 pkt. 2  d) par. 5 pkt. 3  e) par. 6 pkt. 2  f) par. 7 pkt. 1 ?

Odp.:  Zastosowanie zapisu „zarys” odnoszący się do załącznika nr.6 Zapytania Ofertowego nr ZPM 03/11/2023 oznacza wzór umowy, którą Zamawiający zobowiązany jest zawrzeć z Wykonawcą zadania wyłonionym w postępowaniu przetargowym. Zapis z §4 pkt.g odnosi się do Zapytania Ofertowego, który Oferent akceptuje jeśli złoży ofertę w odpowiedzi na to Zapytanie. Zapisy zastosowane w §5 odnoszą się do Zasad Obsługi Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych – zadanie realizowane jest z budżetu Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego i jego rozliczenie podlega wytycznym określonym w tym dokumencie. Zasady zostały stworzone w oparciu o ustawę z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych. Zapis w §7 pkt.1 jest standardowym zapisem stosowanym w umowach cywilnoprawnych.

 

Pyt.3 Czy Zamawiający posiada i udostępni w ramach zapytania ofertowego nr ZPM 03/11/2023 szczegółowe wytyczne projektu odnoszące się do formy i sposobu dokumentowania poniesienia kosztów kwalifikowanych w ramach realizacji zamówienia ?

Odp.: Sposób i forma udokumentowania kosztów kwalifikowanych określone są w Zapytaniu Ofertowym i muszą być zgodne z obowiązującym prawem podatkowym w Polsce a także wytycznymi opisanymi w Zasadach Obsługi Funduszy Produktów Rolno-Spożywczych.