Strona główna Zapytania ofertowe 2023 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO – Działania wizerunkowe

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO – Działania wizerunkowe

zapytania ofertowe

Pytanie:

Czy właściwym przedmiotem zamówienia jest przygotowanie strategii komunikacji, wykorzystującej narzędzia wskazane w punkcie 5? 

Odpowiedź:

W rozdziale „5. Szczegółowy opis działania” zawarte są minimalne wymagania wobec potencjalnych Oferentów. Przedmiotowe Zapytanie Ofertowe opiera się na zasadzie konkurencyjnej procedury wyboru. Innymi słowy, to od każdego potencjalnego Oferenta zależy zakres oferty, charakter jak i forma propozycji realizacji działania będącego przedmiotem Zapytania Ofertowego, a co następnie będzie oceniane przez komisję oceniającą.

Pytanie:

Czy podpunkty wskazane w punkcie 9.3. są elementami dodatkowymi, które mają mieć charakter oddzielnych analiz dołączonych do oferty? 

Odpowiedź:

W części „9.3. Dopuszczenie oferty do oceny merytorycznej” zawarte są precyzyjne wytyczne dla potencjalnych Oferentów w zakresie dopuszczenia oferty do oceny merytorycznej.

Pytanie:

Czy na etapie przetargu zamawiający oczekuje wskazania tematów analiz i ich autorów?

Odpowiedź:

Przedmiotowe Zapytanie Ofertowe opiera się na zasadzie konkurencyjnej procedury wyboru. Innymi słowy, to od każdego potencjalnego Oferenta zależy zakres podmiotowy jak i rzeczowy oferty, charakter jak i forma propozycji realizacji działania będącego przedmiotem Zapytania Ofertowego, a co następnie będzie oceniane przez komisję oceniającą.

Pytanie:

W jaki sposób zaprezentować analizy, które mają być przygotowane w momencie wystąpienia kryzysu? Ile analiz przeznaczyć do przygotowania na wypadek kryzysu, a ile do bieżącej komunikacji.

Odpowiedź:

Przedmiotowe Zapytanie Ofertowe opiera się na zasadzie konkurencyjnej procedury wyboru. Innymi słowy, to od każdego potencjalnego Oferenta zależy zakres podmiotowy jak i rzeczowy oferty, charakter jak i forma propozycji realizacji działania będącego przedmiotem Zapytania Ofertowego, a co następnie będzie oceniane przez komisję oceniającą.

Pytanie:

W punkcie 5 podpunkcie 1.1. pojawia się informacja o wykupieniu artykułów sponsorowanych w mediach branżowych o minimalnym nakładzie 2,5 tys. sztuk. Z kolei w tabeli budżetowej pojawia się informacja o zamieszczeniu reklamy w magazynie Polskie Mięso. Czy to oznacza, że punkt 5.1.1. wskazuje, że jedyne media branżowe, w których należy umieścić artykuł sponsorowany jest magazyn Polskie Mięso. 

Odpowiedź:

W rozdziale „5. Szczegółowy opis działania” w punkcie 1 zawarty jest wskazanie jakie media powinny wzięte pod uwagę. W tym miejscu wymienione są praktycznie wszystkie media, co jest zgodne z celami tejże kampanii.

Z kolei zapis w podpunkcie 1.1. wskazuje dodatkowo media branżowe o określonym nakładzie minimalnym. Takich tytułów na rynku jest kilka. Do jednych z nich należy magazyn „Polskie Mięso”. Należy podkreślić, że media branżowe są przedmiotem lektury przez dziennikarzy, ekspertów, decydentów oraz konsumentów. Czytają je również osoby, które kształtują negatywne opinie o branży mięsnej w Polsce.

Związek Polskie Mięso jest w trakcie procesu wyboru dla działania w zakresie głębszego informowania o branży drobiarskiej. Informacja o tym znajduje się na stronie Związku Polskie Mięso w zakładce Zapytania Ofertowe, wiadomość o tytule „Zapytanie ofertowe – Poznaj Drób”. Wskazanie w części budżetowej na magazyn Polskie Mięso jest więc naturalną konsekwencją całego procesu.

Pkt 8. Budżet projektu

Pytanie:

Czy 1,5 mln wyświetleń dotyczy każdego z serwisu? Czyli oddzielnie po 1,5 mln dla serwisu Twitter, Facebook, Instagram? 

Odpowiedź:

Przedstawiona wartość jest w ujęciu minimalnym i to od Oferenta zależy, jak i dlaczego będzie chciał ten warunek przedstawić w swojej ofercie, a to zaś będzie poddane konkurencyjnej procedurze oceny i wyboru.

Pytanie:

Jeśli 1,5 mln wyświetleń to liczba dla wszystkich serwisów razem, to czy jest ustalone, jak mają się rozkładać wyświetlenia w podziale na serwisy? Czyli, czy, któreś z mediów ma być wiodące i przypadać ma nie odpowiednia wartość procentowa wyświetleń?

Odpowiedź:

Przedstawiona wartość jest w ujęciu minimalnym i to od Oferenta zależy, jak i dlaczego będzie chciał ten warunek przedstawić w swojej ofercie, a to zaś będzie poddane konkurencyjnej procedurze oceny i wyboru.

Pytanie:

Czy 3 mln wyświetleń dotyczy razem kanałów GDN i SEM, Czy chodzi o wyświetlenia oddzielnie dla SEM i dla GDN?

Odpowiedź:

Przedstawiona wartość jest w ujęciu minimalnym i to od Oferenta zależy, jak i dlaczego będzie chciał ten warunek przedstawić w swojej ofercie, a to zaś będzie poddane konkurencyjnej procedurze oceny i wyboru.

Pytanie:

Czy jest określony poziom budżetu do wykorzystanie w razie wystąpienia kryzysu?

Odpowiedź:

Budżet szczegółowo jest opisany w tabeli budżetowej. Ujęte w nim są również koszty dla wystąpienia sytuacji kryzysowej. Kwoty wymienione w budżecie nie mogą zostać zwiększone i są ujęte brutto, co jest wyraźnie napisane we wstępie do tabeli.

Pytanie:

W tabeli budżetowej w opisie badań opinii pojawia się informacja o 4 badaniach, natomiast w tabeli budżetowej już tylko dwa. Która wersja jest wiążąca?

Odpowiedź:

W tabeli budżetowej wymienione są rodzaje badań, których opis zawarty jest w rozdziałach od 4 do 5. W tabeli budżetowej jest podana błędnie wartość 4, powinno być 2.

Jest:

Przygotowanie 4 opinii eksperckich na tematy związane z sektorem mięsnym w kwestiach zdrowotnych i/lub środowiskowych i/lub finansowych i/lub związanych z technologią produkcji.

Powinno być:

Przygotowanie 2 opinii eksperckich na tematy związane z sektorem mięsnym w kwestiach zdrowotnych i/lub środowiskowych i/lub finansowych i/lub związanych z technologią produkcji.

Pytanie: 

Czy wystarczająca jest całościowa wycena oferty, czy zamawiający oczekuje wycen podzielonych zgodnie z tabelą budżetową?

Odpowiedź:

Sposób wyceny Oferty opisany jest w części „9.3. Dopuszczenie oferty do oceny merytorycznej” w punkcie 2, który stanowi: „2. Przygotowanie całościowego budżetu projektu, obejmującego koszty związane z realizacją działań́ opisanych w pozycji „Szczegółowy opis działania”.

Pytanie:

Czy istnieje możliwość rozliczeń częściowych np. po 3 miesiącach pracy i realizacji zadań?

Odpowiedź:

Realizacja działania jest podzielona na 3 etapy, po których następuje ocena realizacji i rozliczenie etapu.

Pytanie:

W pkt 8.Budżet projektu wskazano, że całkowity budżet projektu wynosi 904700 PLN Brutto, jednak zsumowanie wszystkich pozycji szczegółowego wykazu kosztów daje kwotę 898000 PLN Brutto. Która kwota jest wiążąca?

Odpowiedź:

Budżet zadania to 904 700 zł brutto. W tej kwocie zawarty jest podatek VAT. Szczegółowy zestaw kosztów zawarty jest w tabeli budżetowej.

Pytanie:

W pkt 4.4. wskazano, że jednym z zadań jest przygotowanie instrukcji komunikacji kryzysowej w formie wewnętrznego dokumentu do wykorzystania przez branżę mięsną np. w sytuacjach kryzysowych. Pozycji tej brakuje w pkt 8 w szczegółowym wykazie kosztów.

Odpowiedź:

W zapytaniu ofertowym jest:

4.4. Przygotowanie instrukcji komunikacji kryzysowej w formie wewnętrznego dokumentu do wykorzystania przez branżę mięsną np. w sytuacjach kryzysowych

Z kolei w tabeli budżetowej (rozdział 8. Budżet projektu) znajduje się pozycja „Przygotowanie instrukcji komunikacji kryzysowej” w ilości jeden.

Pytanie:

W pkt 8 szczegółowego wykazu kosztów wskazano, że wymagane jest zlecenie dwóch badań opinii. Jednak w kolumnie wskazującej na ilość jest 1 sztuka. Która informacja jest wiążąca?

Odpowiedź:

Zadanie brzmi: Realizacja 2 prostych badań opinii publicznej na temat działalności branży i ważnych aspektów zdrowotnych/ środowiskowych, na podstawie 2-3 pytań. Trak jest zapisane to w tabeli budżetowej. W praktyce należy przygotować w ilości dwie opinie, a cyfra jeden odnosi się do ilości działania projektowego, czyli że w ramach jednego działania należy przygotować dwie opinie będącym jednym działaniem ze wskazanym dla niej maksymalnym budżetem.

Dla precyzji w tabeli został dodany wyraz „komplet”.