Strona główna Archiwum Ochrona dobrostanu zwierząt podczas transportu

Ochrona dobrostanu zwierząt podczas transportu

W dniu 10 listopada 2011 r. Komisja opublikowała sprawozdanie na temat wpływu rozporządzenia (WE) nr 1/2005 w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu na handlowy przepływ zwierząt w obrębie rozszerzonej Wspólnoty (patrz UECBV-JLM-1437).

Obecna sytuacja:

Sprawozdanie Komisji zostanie sprawdzone przez grupę roboczą Rady Ministrów (weterynaryjna grupa robocza) na mocy duńskiej Prezydencji. W maju 2012 spodziewane są konkluzje Rady.

W lutym 2012 roku duńska Prezydencja wysłała do państw członkowskich kwestionariusz dotyczący rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z intencją dopracowania konkluzji.

W szczególności ważne są następujące zagadnienia:

  1. Oprócz środków wykonawczych, raport podkreśla także potrzebę zwiększenia współpracy i wymiany informacji pomiędzy właściwymi organami państw członkowskich ia zainteresowanymi stronami. Ponadto omawiane są możliwości dalszego rozpowszechniania wytycznych Komisji w sprawie wykładni rozporządzenia oraz wspieranie rozwoju dobrej praktyki.
  2. Działania uwzględnione w raporcie obejmują inicjatywy takie jak przyjęcia środków wykonawczych dotyczących korzystania z systemów nawigacji, dzienników podróży i kontroli przeprowadzanych przez państwa członkowskie.
  3. Dalsze działania poziomie UE kwestii dotyczących rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005.

Wstępne wyniki pokazują, że nie ma zgody wśród państw członkowskich w sprawie konkluzji Rady, zwłaszcza w sprawie czasu trwania transportu do rzeźni,. Niektóre Państwa Członkowskie chciałyby ograniczenia transportu zwierząt do 8 godzin, a inne  żądają lepszego egzekwowania obowiązujących przepisów.

Duńska Prezydencja chciałaby znaleźć konkretny kompromis: uniknąć wymieniania konkretnej danej dot. czasu transportu. Sprawa zostanie omówiona podczas weterynaryjnej grupy roboczej w dniu 20 kwietnia, a w razie potrzeby (w oparciu na wynikach weterynaryjnej grupy roboczej) podczas spotkania 24 kwietnia 2012.

Istnieje potrzeba wsparci rozwoju wskaźników dobrostanu zwierząt na podstawie badań naukowych, aby były wykonalne i skuteczne w taki sposób, który przyczyni się do uproszczenia ram prawnych niż wprowadzenie zakazów, takich jak ograniczenia transportu gospodarskich zwierząt rzeźnych, które będą skutkować niesprawiedliwymi i negatywnymi rozwiązaniami dla biznesu.