Strona główna Archiwum Obowiązkowe oznakowanie miejsca pochodzenie/Warsztaty, badania.

Obowiązkowe oznakowanie miejsca pochodzenie/Warsztaty, badania.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 10 lutego 2014 r. w Brukseli odbyły odbyły się pierwsze warsztaty dla zainteresowanych stron  pt „Studium na temat obowiązku wskazania pochodzenia lub miejsca pochodzenia żywności nieprzetworzonej, produktów jednoskładnikowych oraz składników, które stanowią więcej niż 50 % środka spożywczego „, jak określono w artykule 26 ( 5 ), ( d ) , ( e) i ( f) rozporządzenia ( UE ) 1169/2011 (informacje o żywności dla konsumentów – FIC ).
Chociaż zakres Studium nie dotyczy bezpośrednio branży mięsnej (dla której istnieją inne badania dedykowane ),  UECBV uczestniczyło w tym wydarzeniu.

Poniżej istotne informacje na temat dwóch nowych badań przeprowadzonych przez Komisję Europejską .

Pierwsze badanie

Wstęp: obecnie obowiązkowe przepisy dotyczące oznaczania pochodzenia istnieją dla wielu sektorów, takich jak miód, owoce i warzywa , ryby, wołowina i produkty z wołowiny, oliwa z oliwek , wino, jaja, importowany drób. W kontekście rozporządzenia FIC, Parlament Europejski oraz Rada uważają, że istnieje potrzeba zbadania możliwości rozszerzenia obowiązkowego oznaczania pochodzenia na inne produkty. Dlatego rozporządzenie FIC zobowiązuje Komisję do przygotowania 7 sprawozdań obejmujących następujące produkty żywnościowe : (1) mięsa inne niż wołowina, wieprzowina,  mięso owcze, kozie i drobiowe ; ( 2 ) mleko ; ( 3 ) mleko wykorzystywane jako składnik w produktach mlecznych , (4 ) mięso wykorzystywane jako składnik ; ( 5 ) nieprzetworzone środki spożywcze ; (6 ) produkty jednoskładnikowe, oraz ( 7 ) składniki, które stanowią więcej niż 50 % produktu. W oparciu o wnioski z debaty na temat sprawozdań Komisja może przedstawić propozycje zmiany odpowiednich unijnych przepisów prawnych  lub podjąć nowe inicjatywy w stosownych przypadkach, na bazie sektorowej . Termin przedstawienia przez Komisję wyżej wymienionych raportów to 13 grudnia 2014.

O badaniu – Wstępna debata

Główne cele tych badań są następujące:

a) gromadzenie danych, które pozwoliłyby Komisji na uwzględnienie potrzeb konsumentów w kontekście informacji dotyczących pochodzenia następujących środków spożywczych :

– nieprzetworzone środki spożywcze ;

– produkty jednoskładnikowe ;

– składniki, które stanowią więcej niż 50 % środka spożywczeg .

b) zbadanie możliwości operacyjnych zapewniania obowiązku wskazania kraju pochodzenia lub miejsca pochodzenia tych środków spożywczych. Dla każdego z tych sektorów, powinny być brane pod uwagę obecne przepisy dotyczące etykietowania pochodzenia .

Badanie będzie dotyczyło EU 28. Główni partnerzy handlowi państw trzecich również powinni zostać wzięci pod uwagę ( wpływ na handel międzynarodowy ). Wstępna lista 10 krajów Unii Europejskiej zostanie uzgodniona przez konsultanta i służby Komisji ( wśród nich: DE , FR, IT , ES , EL , SK). Wykaz studiów przypadku został również ustanowiony, a wśród nich: mrożone warzywa, kwiaty, ryż , sok pomarańczowy, pomidorowy.

Poniżej lista opcji, które zostały omówione :

– UE / spoza UE lub / kraj trzeci;
– Państwo członkowskie lub kraj trzeci;
– Inne podmioty geograficzne jak miejsce pochodzenia (regionu).

Dla każdej z tych możliwości informacja powinna zawierać miejsce ostatniego znaczącego przetworzenia produktu, miejsce, gdzie główny składnik został zebrany lub oba.

Opcją status quo jest dobrowolne oznaczenie pochodzenia ( art. 26.3 z rozporządzenia FIC).

Podczas spotkania zainteresowane strony zostały poproszone o omówienia wybranych łańcuchów dostaw i związanych z nimi właściwości. Wiele zainteresowanych stron (produkty rybne, soki owocowe, marmolady …) podkreśliło trudności w przypadku bardziej surowych wymogów dotyczących obowiązkowego etykietowania pochodzenia, ponieważ surowce wykorzystywane w produkcji żywności mają okresowo różne pochodzenie ( minimum 3) i miesza się je według cech jakościowych . Przedstawiciel stowarzyszenia konsumentów ( BEUC ) wyraził wolę konsumentów do otrzymania szczegółowych informacji na temat pochodzenia żywności w odniesieniu do produktów przetworzonych i atakował  wyniki sprawozdania UE w sprawie mięsa wykorzystywanego jako składnik, twierdząc, że mają niewiele wspólnego z rzeczywistością w kontekście twierdzenia o podnoszeniu kosztów.  Konsultanci UE i UECBV odpowiedzieli podkreślając adekwatność danych opartych na dowodach.

 

KOLEJNE KROKI

21 luty – spotkanie na rzecz dalszej wymiany między właściwymi władzami a konsultantami (krajowymi + UE ) ;

Marzec – uruchomienie narzędzia gromadzenia danych ( następnie studia przypadku dla produktów i panel dla MŚP);

Czerwiec – oczekiwane przedstawienie wstępnych wyników.

 

Drugie badania

Możliwa europejska baza danych zawierająca wszystkie przepisy etykietowania żywności, zarówno krajowe jak i UE
Ostatnim punktem programu warsztatów było studium wykonalności dedykowanej bazy danych (DB), zawierającej wszystkie unijne i krajowe przepisy dotyczące etykietowania żywności oraz zapewnienie prostego sposobu na zidentyfikowanie konkretnych wymogów obowiązkowych dla każdego produktu. Wykonawca  badania wyjaśnił, że nauka studium oceni globalną praktyczność ( także pod względem kosztów) stworzenia narzędzia informatycznego dla podmiotów ( zwłaszcza MŚP) chętnych do sprzedaży produktów spożywczych w ich państwie członkowskim. Specyficzne badanie potrwa około 8 miesięcy; Spotkanie inaugurujące odbyło się niedawno. Plan jest taki, aby kontynuować krok po kroku. Początkowy etap zbada najbardziej odpowiednią klasyfikację produktów żywnościowych, która ma być następnie wykorzystana jako punkt odniesienia. Oczekuje się, że analiza SWOT pomoże w rozwoju. Wykonawca jest gotów uwzględnić wszelkie możliwe, istniejące bazy danych na poziomie krajowym.

KOLEJNE KROKI

Kolejne kroki będą obejmowały badania, analizę literatury oraz kwestionariusz dla MŚP, który ma być rozesłany w połowie marca 2014 roku. Dane dotyczące kosztów będą miały kluczowe znaczenie w tym procesie. UECBV będzie angażować się w rozwój zbierania danych, aby jak najlepiej ocenić możliwości podobnego narzędzia w branży mięsnej

HARMONOGRAM

Badanie powinno być dostępne do końca sierpnia.