Strona główna Archiwum Monitorowania parametrów środowiskowych w łańcuchów dostaw zwierząt

Monitorowania parametrów środowiskowych w łańcuchów dostaw zwierząt

W dniu 16 marca 2012 Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) oraz Inspekcja Zdrowie Roślin i Zwierząt (APHIS) opublikowały na stronie rządu Stanów Zjednoczonych  propozycję reguł dotyczących (BSE) – Przywóz bydła i produktów bydlęcych.

Projekt wniosku był otwarty do konsultacji społecznych do 15 maja 2012 roku. Projekt ten w skrócie zawiera następujące propozycje:

  • USA proponuje zmiany istniejących przepisów amerykańskich i zmianę warunków przywozu bydła, produktów bydła oraz produktów ubocznych, dopasowując je do zaleceń OIE.
  • USA proponuje dopasowanie amerykańskich przepisów BSE do struktury klasyfikacji regionów ryzyka BSE do tego, jak to robi OIE. Taka klasyfikacja opiera się na ogólnej ocenie ryzyka BSE w danym regionie, w tym identyfikacji statusu kraju zagrożenia BSE: znikome, kontrolowane, nieokreślone ryzyko.
  • Wszystkie kraje otrzymają od USA status nieokreślonego ryzyka BSE (i nie będą eksportować do USA), chyba że otrzymają oficjalnie status znikomego lub kontrolowanego ryzyka.
  • Proponowany przepis pozwoli USA na prowadzenie własnej oceny, kiedy uzna to za konieczne, np. kiedy kraj nie jest jeszcze sklasyfikowana przez OIE pod kątem ryzyka BSE i wnioskuje, żeby USA przeprowadziło ocenę ryzyka przy użyciu kryteriów równoważnych ze stosowanymi przez OIE.

Uwagi UECBV na temat proponowanych przez USA zasad:

  • Organizacja UECBV popiera projekt dostosowania amerykańskich standardów do zaleceń OIE w celu umożliwienia przywozu do USA bydła i produktów według standardów międzynarodowych OIE . Niemniej jednak, UECBV żałuje, że propozycja USA pojawiła się tak późno.
  • Przyjęcie i realizacja projektu pozwoli na bardziej zrównoważony handel między USA i UE w sektorze wołowiny. UECBV chcieliby wyrazić swoją silną wolę, żeby proponowane przepisy zostały przyjęte i wdrożone niedługo po okresie konsultacji publicznych, biorąc pod uwagę fakt, że międzynarodowe standardy OIE zostały przyjęte w 2005 roku. USA uniknie w ten sposób stosowania w dalszym ciągu ekonomicznych uprzedzeń.

OIE: Rewizja listy państw członkowskich w zakresie statusu ryzyka BSE

Podczas 80-tej Sesji Zgromadzenia Ogólnego Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE), które odbędzie się w Paryżu w dniach 20 – 25 maja 2012, powinno dojść do zrewidowania listy krajów członkowskich OIE określającej status ryzyka BSE zgodnie ze sprawozdaniem Grupa ad hoc w sprawie oceny statusu BSE.

W skrócie, Grupa ad hoc oceniła 10 państw członkowskich OIE pod kątem statusu BSE i zgodził się polecić następujące kraje członkowskie:

  • Kraje o znikomym ryzyku BSE: Austria, Belgia, Brazylia i Kolumbia.
  • Kraje o kontrolowanym ryzyku BSE: Chorwacja i Nikaragua.
  • W przypadku pozostałych 4 krajów członkowskich, wnioski nie zostały zatwierdzone i odesłane do krajów członkowskich z sugestią podjęcia działań, które muszą być podjęte w celu spełnienia określonych wymagań.

Jeśli rekomendacja zostanie zatwierdzona przez Sesję Generalną OIE, Komisja Europejska zmieni decyzję Komisji 2007/453/WE z UE, ustanawiając status państw członkowskich, krajów trzecich lub regionów odnośnie ryzyka wystąpienia BSE. Jeśli tak, to w dniu wejścia w życie zmienionej decyzji, Brazylia będzie mógła wznowić certyfikację wołowiny na rynku UE.