Strona główna Archiwum Kontrole urzędowe produktów spożywczych/ Afera końska

Kontrole urzędowe produktów spożywczych/ Afera końska

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt zalecenia w sprawie drugiego skoordynowanego planu kontroli, celujących w ustalenie nieuczciwych praktyk w zakresie wprowadzania do obrotu niektórych produktów spożywczych.

W następstwie kontroli urzędowych przeprowadzanych w wielu państwach członkowskich od grudnia 2012 r., Komisja Europejska została poinformowana, że niektóre produkty pakowane zawierały mięso końskie, którego obecność nie została zadeklarowana w wykazie składników znajdującym się na opakowaniu lub na załączonej do niego etykiecie. Zamiast tego informowały jedynie o obecności wołowiny.

W lutym 2013 r. Rozporządzeniem Komisji 2013/99/EU zalecono państwom członkowskim wdrożenie skoordynowanego, miesięcznego planu kontroli, którego celem jest ustalenie, czy stosowane są nieuczciwe praktyki w zakresie wprowadzania do obrotu niektórych produktów spożywczych. Zalecany plan kontroli składa się z dwóch faz:

– właściwe kontrole przeprowadzone na poziomie detalicznym oraz w innych placówkach, które mają ustalić, czy wstępnie pakowane produkty spożywcze i inne, nieopakowane wstępnie produkty spożywcze zawierają mięso końskie, które nie zostało prawidłowo wskazane na opakowaniu lub, w przypadku niepakowanych wstępnie środków spożywczych, informacje odnoszące się do jego obecności nie zostały udostępnione konsumentom oraz masowym dostawcom.

– druga akcja polega na przeprowadzeniu odpowiednich kontroli w zakładach przetwórstwa mięsa koni przeznaczonego do spożycia przez ludzi, w tym żywności pochodzącej z państw trzecich. Celem jest wykrycie pozostałości fenylbutazonu.

Wyniki skoordynowanego planu kontroli potwierdziły powracające niezgodności z przepisami mającymi zastosowanie w oznakowaniu produktów mięsnych w większości państw członkowskich.

Konieczne jest zatem kontynuowanie skoordynowanego planu kontroli w postaci drugiej tury kontroli na poziomie detalicznym i w innych placówkach w celu ustalenia , czy proceder zidentyfikowany w trakcie pierwszego skoordynowanego planu kontroli jest nadal stosowany.

Zarazem kontrole urzędowe przeprowadzane w celu sprawdzenia obecności pozostałości fenylbutazonu nie potwierdziły powszechnie powracających niezgodności, w związku z czym nie wydaje się, żeby konieczna była druga tura tych kontroli.

Zatem zalecenia są następujące :

– Państwa członkowskie powinny wdrożyć skoordynowany plan kontroli na okres 4 tygodni w okresie od 21 kwietnia do 2 czerwca 2014 roku.

– Państwa członkowskie powinny zgłosić wyniki kontroli urzędowych oraz wykaz wszelkich odpowiednich instrumentów wykonawczych do 22 lipca 2014 roku.

 

Zakres produktów:

– Środki spożywcze wprowadzane do obrotu i / lub oznaczone jako zawierające wołowinę (np. mięso mielone , przetwory mięsne i produkty mięsne ) jako dominujący składnik mięsny zawarte w następujących kategoriach:

(a) paczkowane produkty spożywcze przeznaczone dla konsumenta końcowego lub zakładów zbiorowego żywienia, które są oznakowane jako zawierające wołowinę jako dominujący składnik

(b) produkty spożywcze oferowane do sprzedaży konsumentowi końcowemu lub zakładom żywienia zbiorowego bez opakowania i środki spożywcze pakowane na życzenie konsumenta w miejscu sprzedaży lub paczkowane do sprzedaży bezpośredniej,  co do których w jakikolwiek sposób informuje się, że zawierają wołowinę jako składnik dominujący we części mięsnej produktu .

Na potrzeby skoordynowanego planu kontroli :

-Stosuje się definicję „produktu spożywczego paczkowanego” opisaną w artykule 1 ( 3 ) ( b ) dyrektywy 2000/13/WE.

– Stosuje się definicję „mięsa mielonego ” , ” przetwory mięsne ” i ” wyroby mięsne ” opisane w pkt 1.13, 1.15 i 7.1 załącznika I do rozporządzenia (WE ) nr 853/ 2004.

Cel

Właściwe organy powinny przeprowadzać urzędowe kontrole w celu ustalenia, czy produkty zawierają mięso końskie, które nie jest prawidłowo oznaczone na opakowaniu lub, w przypadku nie pakowanych wstępnie produktów spożywczych, czy informacje dotyczące jego obecności są udostępnione konsumentowi lub zakładowi żywienia zbiorowego, zgodnie z przepisami Unii oraz, w stosownych przypadkach, z przepisami krajowymi.

Punkty poboru próbek i procedur

-Próbki powinny reprezentować produkty w danym państwie członkowskim.

-Pobieranie próbek produktów powinno być prowadzone na poziomie detalicznym (np. w supermarketach, mniejszych sklepach i u lokalnych rzeźników ) i może zostać rozszerzone na inne zakłady (np. chłodnie ).

Liczby próbek oraz zasady

Poniższa tabela zawiera informacje na temat orientacyjnej zalecanej liczby próbek, które należy pobrać w obrębie czasu, o którym mowa powyżej.

Rozkład próbek na państwa członkowskie, na podstawie liczby ludności, z minimum 10 próbkami produktów z każdego państwa członkowskiego co 30 dni.

Państwo Członkowskie, w którym produkt był sprzedawany? Zalecana liczba próbek?
Francja, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Polska 150
Rumunia, Holandia, Belgia, Grecja, Portugalia, Czechy, Węgry, Szwecja, Austria, Bułgaria 100
Litwa, Słowacja, Dania, Irlandia, Łotwa, Findlandia, Chorwacja 50
Słowenia, Estonia, Cypr, Luksemburg, Malta 10