Strona główna Archiwum Informacja GLW dot. sprzedaży bezpośredniej

Informacja GLW dot. sprzedaży bezpośredniej

Z dniem 1 stycznia  2016 r. weszły w życie dwa nowe akty prawne:

1. W obszarze prawa żywnościowego jest to rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. poz. 1703), uchylające obowiązujące do końca 2015 roku przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. z 2007 r. Nr 5, poz. 38).

Nowe rozporządzenie reguluje kwestie wymagań weterynaryjnych przy prowadzeniu produkcji niewielkich ilości nieprzetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego celem ich sprzedaży konsumentom końcowym lub lokalnym zakładom detalicznym, które bezpośrednio zaopatrują konsumenta końcowego. Rozporządzenie to wprowadza szereg zmian dla podmiotów, w tym rolników i pszczelarzy, prowadzących sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia zwierzęcego w stosunku do wymagań weterynaryjnych uprzednio obowiązujących w tym zakresie:

 1. rozszerzenie katalogu produktów pochodzenia zwierzęcego, które mogą być produkowane w ramach sprzedaży bezpośredniej o produkty takie jak: siara, skórowane tusze grubej zwierzyny łownej, patroszone tusze drobnej zwierzyny łownej, podroby drobiu, zajęczaków, grubej i drobnej zwierzyny łownej;
 2. umożliwienie sprzedaży jaj z gospodarstwa, ze wskazaniem dokładnie od jakich zwierząt jaja te mogą pochodzić;
 3. umożliwienie sprzedaży na targowiskach tusz i podrobów grubej zwierzyny łownej skórowanej albo nieskórowanej lub drobnej zwierzyny łownej patroszonej albo niepatroszonej lub opierzonej albo nieopierzonej lub oskórowanej albo nieoskórowanej;
 4. doprecyzowanie kwestii sprzedaży bezpośredniej z obiektów lub urządzeń ruchomych lub tymczasowych jak np. automaty do sprzedaży, mlekomaty;
 5. ustanowienie rocznych limitów sprzedaży, również dla nowododanych produktów pochodzenia zwierzęcego, a także dla produktów dla których dotychczas nie było ustanowionych limitów (z wyjątkiem produktów pszczelich nieprzetworzonych oraz produktów rybołówstwa) oraz zmiana niektórych limitów (w odniesieniu do śmietany oraz jaj konsumpcyjnych);
 6. określenie minimalnych wymagań, jakie powinna spełniać woda używana przy produkcji i sprzedaży produktów przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, w tym lód używany przy produkcji produktów rybołówstwa;
 7. wprowadzenie wymogu prowadzenia podstawowej dokumentacji przez podmiot prowadzący sprzedaż bezpośrednią, dotyczącej ilości sprzedanych produktów w danym tygodniu lub miesiącu;
 8. zniesienie ograniczenia dotyczącego obszaru sprzedaży produktów wyprodukowanych w ramach sprzedaży bezpośredniej w przypadku gdy podmiot w celu wypromowania produkowanej przez siebie żywności oferuje ją do sprzedaży bezpośrednio konsumentowi końcowemu podczas imprez okolicznościowych, takich jak festyny, targi, wystawy oraz kiermasze organizowane w celach wypromowania tych produktów;
 9. wprowadzenie możliwości tzw. „zbiorczej sprzedaży” w ramach ww. imprez okolicznościowych organizowanych w celu promocji produktów pochodzenia zwierzęcego, tj. wystaw, festynów, targów lub kiermaszów, gdzie dopuszcza się sprzedaż bezpośrednią, przez podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, produktów wyprodukowanych przez inny podmiot prowadzący taką działalność w tym samym powiecie – pod warunkiem posiadania w miejscu sprzedaży imiennego upoważnienia do prowadzenia sprzedaży udzielonego przez podmiot, który wyprodukował produkty pochodzenia zwierzęcego oraz kopii decyzji o wpisie podmiotu, który wyprodukował produkty pochodzenia zwierzęcego do rejestrów zakładów prowadzących sprzedaż bezpośrednią takich produktów oraz przy spełnieniu warunków, iż przy transporcie i sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego zostały spełnione wymagania weterynaryjne określone w rozporządzeniu;
 10. wprowadzenie możliwości przekroczenia wielkości produkcji dla wybranych produktów przez podmiot prowadzący sprzedaż bezpośrednią w danym tygodniu, pod warunkiem uzyskania zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii, wyrażonej na wniosek podmiotu oraz pod warunkiem zachowania rocznego limitu wielkości tej produkcji;
 11. połączono wymagania dla pomieszczeń, w których  produkuje się lub sprzedaje produkty z wymaganiami dla miejsc prowadzenia sprzedaży bezpośredniej;
 12. wprowadzono wymagania dotyczące przechowywania i usuwania odpadów, a także sposób postępowania z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego;
 13. obowiązek zgłoszenia przez podmioty zamiaru prowadzenia działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej do właściwego powiatowego lekarza weterynarii w terminie 7 dnia przed dniem jej rozpoczęcia.

Rozporządzenie nie umożliwia wprowadzenia do obrotu w ramach sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego przetworzonych takich jak  wędliny, sery itp.

2. Niezależnie od powyższych zmian w prawie żywnościowym, w obszarze danin publicznych będzie to ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 699). Przedmiotowa zmiana umożliwi rolnikom preferencyjne opodatkowanie sprzedaży przetworzonych produktów rolnych w niewielkim zakresie (np. pieczywa, wędlin, dżemów, kompotów i serów). Dotychczas rolnicy mogli wytwarzać i sprzedawać, bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej i płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych, jedynie produkty nieprzetworzone. Zgodnie z uchwalonymi przepisami, przychody ze sprzedaży produktów przetworzonych będą opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym o preferencyjnej stawce 2 proc. Warunkiem jest prowadzenie ewidencji sprzedaży oraz sprzedawanie produktów wyłącznie w miejscu ich wytworzenia lub na targowiskach. Przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, uznawane są za przychody z tzw. innych źródeł, jeżeli ich sprzedaż nie będzie odbywać się na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej. Korzyści wynikające z nowelizacji nie obejmują jednak sprzedaży produktów przetworzonych w ramach produkcji przemysłowej, uzyskanych z działów specjalnych produkcji rolnej, a także objętych akcyzą (np. napojów alkoholowych) jak i też produktów, do których przetwarzania i sprzedaży będą zatrudniani pracownicy bądź podwykonawcy. Podatnicy osiągający przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów rolnych są obowiązani prowadzić odrębnie za każdy rok podatkowy maksymalnie uproszczoną ewidencję sprzedaży, zawierającą co najmniej: numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, kwotę przychodu, przychód narastająco od początku roku. Istotne jest też to, że sprzedawać produkty można wyłącznie w miejscach, w których produkty zostały wytworzone albo na targowiskach (źródło: za Lex Omega on-line).

Podkreślenia wymaga fakt, że wprowadzenie ww. regulacji prawnych z zakresu podatku dochodowego, nie zwalnia rolników z obowiązku przestrzegania przepisów prawa żywnościowego i wymogów dotyczących sprzedaży bezpośredniej, w szczególności ustawy z dnia 26 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1577), jak i też wymogów zawartych w ww. rozporządzeniu z dnia 30 września 2015 r., które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., w szczególności obowiązku zgłoszenia przez podmioty zamiaru prowadzenia działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej do właściwego powiatowego lekarza weterynarii (było 30 dni, a od 1 stycznia 2016 r. jest to 7 dni przed dniem jej rozpoczęcia), czy też wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów i przez produkty pochodzenia zwierzęcego, które mogą być przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej oraz wielkość produkcji tych produktów, jej zakresu, obszaru i wymagań weterynaryjnych dla miejsc prowadzenia sprzedaży bezpośredniej, wynikających z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Główny Lekarz Weterynarii zauważa, że ww. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. poz. 1703) wprowadza możliwość produkcji w ramach sprzedaży bezpośredniej wyłącznie tych produktów pochodzenia zwierzęcego, które zostały uwzględnione w tym rozporządzeniu, nowelizacja ustawy  o podatku dochodowym od osób fizycznych nie rozszerza tego katalogu.  

Źródło: https://www.wetgiw.gov.pl/