Strona główna Archiwum Eksport/Ukraina/TRQ

Eksport/Ukraina/TRQ

Wyjaśnienie Komisji Europejskiej w sprawie systemu obowiązującego dla kontyngentu taryfowego na  2015 rok:  6 października Komisja Europejska (DG AGRI) dostarczyła państwom członkowskim informację w sprawie  obowiązującego systemu kontyngentu taryfowego na Ukrainę w 2015 roku.

Według tejże informacji, projekt rozporządzenia Komisji w sprawie wprowadzenia kontyngentów taryfowych jest jeszcze przedmiotem konsultacji wewnętrznych w służbach Komisji. Mogą zostać poddane pod głosowanie w Komisji do spraw Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych, jeśli ich podstawa prawna została przyjęta przez Radę i Parlament Europejski.

Na razie istnieje niepewność co do kalendarza przyjęcia owej podstawy prawnej, a tym samym istnieje ryzyko, że nie zostanie ona przyjęta do 31 października 2014, kiedy to obecny dokument wykonawczy Komisji straci aktualność.

W tym przypadku, pierwotny zamiar przedłużenia  ważność już udzielonych uprawnień i licencji przywozowych powyżej terminu 31 października wymaga ponownego podjęcia i dalszej weryfikacji prawnej.

Co więcej, w przypadku, gdy podstawa prawna zostałaby przyjęta pod koniec roku lub nawet na początku 2015 roku, przedłużenie ważności nie byłoby możliwe.

– Parlament Europejski: członkowie Międzynarodowego Komisji ds. Handlu Parlamentu Europejskiego (INTA) zostali poproszeni 7 października o zgodę na stosowanie uproszczonej procedury dla przyjęcia wniosku Komisji UE wydłużenia terminu stosowania autonomicznych preferencji handlowych na Ukrainie do 31 grudnia 2015.  Jednak prośba ta została odrzucona przez Komitet.
Niemniej jednak w dalszym ciągu uzgodniono przyspieszone przyjęcie wniosku w drodze procedury pisemnej. Posłowie mają teraz czas do dzisiaj 10 października na przedkładanie pisemnych uwag  do projektu rozporządzenia, zanim Komisja INTA spotka się na sesji nadzwyczajnej w dniu 20 października. Oczekuje się, że głosowanie na posiedzeniu plenarnym odbędzie się w tym samym tygodniu w Strasburgu.