Strona główna Archiwum Dotacje na zmianę profilu gospodarstwa w związku z ASF

Dotacje na zmianę profilu gospodarstwa w związku z ASF

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi został przygotowywany projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem zmiany rozporządzenia jest wyodrębnienie możliwości przyznawania pomocy na restrukturyzację małych gospodarstw polegającą na zaprzestaniu prowadzenia chowu lub hodowli świń na obszarach wyznaczonych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) i rozwoju produkcji rolnej innego rodzaju. Pomoc w postaci premii może być przyznana posiadaczom gospodarstw o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro.

Zgodnie z projektem rozporządzenia, do operacji związanych z zaprzestaniem prowadzenia chowu lub hodowli świń na obszarach wyznaczonych w związku z wystąpieniem ASF będą miały zastosowanie:
a) odrębne nabory wniosków o przyznanie pomocy;
b) odrębne kryteria wyboru operacji;
c) ustalanie kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach.

Projekt rozporządzenia jest obecnie w trakcie konsultacji publicznych. Wejście w życie rozporządzenia umożliwi przeprowadzenie naboru wniosków o przyznanie pomocy skierowanego do rolników posiadających świnie na obszarach wyznaczonych w związku z wystąpieniem ASF i planujących rezygnację z prowadzenia chowu lub hodowli świń oraz rozwój produkcji rolnej innego rodzaju. Planowane terminy naborów wniosków określa Harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020
w 2017 r. udostępniony na stronie internetowej MRiRW.

Źródło: MRiRW