Strona główna Baza wiedzy Ceny produktów rolnych we wrześniu 2020

Ceny produktów rolnych we wrześniu 2020

Ceny produktów rolnych we wrześniu 2020

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych, wzrosły we wrześniu 2020 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego o 1,3%, natomiast w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego spadły o 4,9%.

Wykres 1. Zmiany cen skupu podstawowych produktów rolnych do poprzedniego miesiąca

Zmiany cen skupu podstawowych produktów rolnych do poprzedniego miesiąca - wrzesień 2020

Wykres 2. Zmiany cen skupu podstawowych produktów rolnych w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku

Ceny produktów rolnych we wrześniu 2020 - porównanie 

Ceny skupu i ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach

We wrześniu 2020 r. w porównaniu z sierpniem br. wzrosły ceny skupu oraz ceny na targowiskach większości produktów rolnych. W skupie niższe były ceny kukurydzy i drobiu, a na targowiskach – pszenicy i jęczmienia. Na obu rynkach odnotowano spadek cen ziemniaków oraz żywca wieprzowego.

W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku  we wrześniu 2020 r. zarówno w skupie, jak i na targowiskach ceny większości produktów rolnych były niższe. Wzrosły natomiast ceny pszenicy i mleka w skupie oraz ceny kukurydzy i żywca wołowego na obu rynkach.

Tablica 1. Ceny produktów rolnych (bez VAT) we wrześniu 2020 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE Ceny skupu Ceny targowiskowe
IX 2020 IX2020
w złotych VIII IX w złotych VIII IX
2020=100 2019=100 2020=100 2019=100
Ziarno zbóż za 1 dt
Pszenica 71,38 104,4 108,1 84,86 99,9 95,5
Żyto 56,21 109,9 99,1 66,26 100,6 91,6
Jęczmień 65,29 104,4 97,4 78,63 99,0 94,6
Pszenżyto 61,05 104,0 97,1 74,47 102,2 95,2
Owies 55,52 101,0 96,4 69,25 101,2 92,9
Kukurydza 81,36 97,0 129,2 104,67 103,6 104,5
Ziemniaki – za 1 dt 32,48 80,4 77,0  

111,36

90,7 49,3
Żywiec rzeźny – za 1 kg
Bydło (bez cieląt) 6,40 104,2 106,5 7,08 104,3 107,6
w tym młode bydło 6,53 103,0 106,2 7,38 102,1 108,7
Trzoda chlewna 4,74 94,3 79,9 5,55 99,1 92,0
Drób 3,51 98,9 87,4 . . .
Mleko – za 1 hl 138,17 103,7 105,3 . . .

 

Dane z zakresu skupu obliczono na podstawie informacji o wartości i ilości skupu realizowanego przez osoby prawne i samodzielne jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (bez osób fizycznych).

Wskaźniki cen skupu oraz cen uzyskiwanych przez rolników na targowiskach obliczono na podstawie danych bezwzględnych wyrażonych z większą dokładnością niż podano
w tablicach.

We wrześniu 2020 r. ceny pszenicy w skupie(71,38 zł/dt) wzrosły zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego, jak i w skali roku – odpowiednio o 4,4% i 8,1%. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 84,86 zł/dt, tj. mniej zarówno w porównaniu
z sierpniem br.(o 0,1%) jak i z sierpniem roku ubiegłego(o 4,5 %).

Za żyto w skupie płacono56,21 zł/dt, tj. o 9,9% więcej niż w sierpniu br., jednak cena ta była niższa niż przed rokiem (o 0,9%). We wrześniu żyto podrożało również w obrocie targowiskowym (o 0,6%), gdzie za 1 dt płacono 66,26  zł. W skali roku cena żyta na targowiskach pozostawała nadal niższa(o 8,4%).

We wrześniu 2020 r. za ziemniaki w skupie płacono średnio 32,48 zł/dt. W skali miesiąca spadek cen wyniósł 19,6%, a w skali roku – 23%. Niższa była również cena ziemniaków na targowiskach (111,36 zł/dt) zarówno w porównaniu z miesiącem poprzednim (o 9,3%), jak i wrześniem ubiegłego roku (o 50,7%).

Cena skupu żywca wołowego ukształtowała się na poziomie6,40 zł/kg i była wyższa niż w sierpniu br. o 4,2%, a w skali roku o 6,5%. W transakcjach targowiskowych za żywiec wołowy płacono 7,08 zł/kg, tj. o 4,3% więcej niż w sierpniu br. i o 7,6% – niż przed rokiem.

We wrześniu br. cena żywca wieprzowego w skupie wyniosła4,74 zł/kg i była niższa zarówno w skali miesiąca, jak i roku – odpowiednio o5,7% i 20,1%. Na targowiskach za
1 kg tego żywca płacono 5,55 zł, tj. o 0,9% mniej niż przed miesiącem i 8,0% mniej niż przed rokiem.

Ceny skupu drobiu rzeźnego w skali miesiąca spadły o 1,1% do poziomu3,51 zł/kg, jednak były niższe o 12,6% w stosunku do analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

We wrześniu 2020 r. za 1 hl mleka w skupie płacono 138,17 zł, tj. więcej zarówno
w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 3,7%), jak i z wrześniem ubiegłego roku
(o 5,3%).

Wykres 3. Ceny pszenicy i żyta w skupie i na targowiskach

Ceny produktów rolnych we wrześniu 2020 - pszenica i żyto

Wykres 4. Ceny ziemniaków w skupie i na targowiskach

Ceny ziemniaków w skupie i na targowiskach - do września 2020

Wykres 5. Ceny żywca wołowego i wieprzowego w skupie i na targowiskach

Zmiany cen żywca wołowego i wieprzowego - do września 2020

 

Wykres 6. Ceny skupu drobiu rzeźnego i mleka

Drób rzeźny a mleko - ceny do września 2020

Źródło danych GUS.