Strona główna Baza wiedzy Ceny produktów rolnych w październiku 2020

Ceny produktów rolnych w październiku 2020

Ceny produktów rolnych w październiku 2020

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych, wzrosły w październiku 2020 roku
w stosunku do miesiąca poprzedniego o 1,4%, były natomiast nadal niższe w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego – o 3,8%.

Wykres 1. Zmiany cen skupu podstawowych produktów rolnych w stosunku do poprzedniego miesiąca

Wykres 1. Zmiany cen skupu podstawowych produktów rolnych

Wykres 2. Zmiany cen skupu podstawowych produktów rolnych w stosunku do analogicznego  miesiąca poprzedniego roku

Wykres 2. Zmiany cen skupu w stosunku do poprzedniego roku

W październiku 2020 r. w porównaniu z wrześniem br. wzrosły ceny skupu większości produktów rolnych, z wyjątkiem cen kukurydzy i drobiu. Spadek cen większości produktów rolnych obserwowano natomiast na targowiskach. Na obu rynkach mniej płacono za ziemniaki oraz żywiec wieprzowy.

W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku w październiku 2020 roku
w skupie ceny większości produktów rolnych były wyższe, z wyjątkiem cen drobiu.
W transakcjach targowiskowych niższe były ceny większości produktów. Na obu rynkach spadły ceny owsa, ziemniaków i żywca wieprzowego, a wzrosły ceny kukurydzy oraz żywca wołowego.

Tablica 1. Ceny produktów rolnych (bez VAT) w październiku 2020 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE Ceny skupu Ceny targowiskowe
X 2020 X2020
w złotych IX X w złotych IX X
2020=100 2019=100 2020=100 2019=100
Ziarno zbóż za 1 dt
Pszenica 76,42 107,1 115,0 84,62 99,7 96,3
Żyto 60,24 107,2 110,5 65,92 99,5 92,1
Jęczmień 66,38 101,7 101,7 77,79 98,9 93,9
Pszenżyto 63,53 104,1 102,4 73,81 99,1 95,5
Owies 56,07 101,0 92,3 67,86 98,0 92,4
Kukurydza 50,88 62,5 103,7 106,73 102,0 108,3
Ziemniaki za 1 dt 31,00 95,4 83,7  

106,12

95,3 49,3
Żywiec rzeźny za 1 kg
Bydło (bez cieląt) 6,44 100,7 106,4 7,01 99,0 109,0
w tym młode bydło 6,61 101,2 107,2 7,34 99,5 109,1
Trzoda chlewna 4,51 95,1 76,6 5,28 95,1 88,6
Drób 3,48 99,2 89,1 . . .
Mleko za 1 hl 144,59 104,7 108,8 . . .

 

Dane z zakresu skupu obliczono na podstawie informacji o wartości i ilości skupu realizowanego przez osoby prawne i samodzielne jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (bez osób fizycznych).

Wskaźniki cen skupu oraz cen uzyskiwanych przez rolników na targowiskach obliczono na podstawie danych bezwzględnych wyrażonych z większą dokładnością niż podano
w tablicach.

W październiku 2020 r. ceny pszenicy w skupie (76,42 zł za dt) wzrosły zarówno
w stosunku do miesiąca poprzedniego, jak i w skali roku – odpowiednio o 7,1% i 15,0%. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 84,62 zł, tj. mniej zarówno w porównaniu
z wrześniem br.(o 0,3%), jak i z październikiem roku ubiegłego(o 3,7%).

Za żyto w skupie płacono60,24 zł za dt, tj. o 7,2% więcej niż we wrześniu br. oraz
o 10,5% więcej w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku. W obrocie targowiskowym natomiast ceny żyta spadły do 65,92 zł za dt., tj. w skali miesiąca były niższe o 0,5%, a w skali roku – o 7,9%.

W październiku2020 r.za ziemniaki w skupie płacono średnio 31,00 zł za dt. W skali miesiąca spadek cen wyniósł 4,6%, a w skali roku –16,3%. Niższa była również cena ziemniaków na targowiskach (106,12 zł za dt) zarówno w porównaniu z miesiącem poprzednim (o 4,7%), jak i październikiem ubiegłego roku (o 50,7%).

Cena skupu żywca wołowego ukształtowała się na poziomie6,44 zł za kg i była wyższa niż we wrześniu br. o 0,7% oraz w skali roku – o 6,4%.W transakcjach targowiskowych za żywiec wołowy płacono 7,01zł za kg, tj. o 1,0% mniej niż przed miesiącem, ale
o 9,0% więcej niż przed rokiem.

W październiku br. cena żywca wieprzowego w skupie wyniosła4,51 zł za kg i była niższa zarówno w skali miesiąca, jak i roku – odpowiednio o4,9% i 23,4%.Ceny żywca wieprzowego obniżyły się również na targowiskach, za 1 kg płacono 5,28 zł, tj. o 4,9% mniej niż we wrześniu br. i 11,4% mniej niż przed rokiem.

Cena skupu drobiu rzeźnego w skali miesiąca spadła o 0,8%do poziomu3,48 zł za kg
i była niższa o 10,9%w stosunku do analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

W październiku 2020 r. za 1 hl mleka w skupie płacono 144,59zł, tj. więcej zarówno
w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 4,7%), jak i z październikiem ubiegłego roku (o 8,8%).

Wykres 3. Ceny pszenicy i żyta w skupie i na targowiskach

Wykres 3.Ceny pszenicy i żyta w skupie i na targowiskach

Wykres 4. Ceny ziemniaków w skupie i na targowiskach

Ceny ziemniaków w skupie i na targowiskach

Wykres 5. Ceny żywca wołowego i wieprzowego w skupie i na targowiskach

Wykres 5. Ceny żywca wołowego i wieprzowego w skupie i na targowiskach

Wykres 6. Ceny skupu drobiu rzeźnego i mleka

Wykres 6. Ceny skupu drobiu rzeźnego i mleka

Źródło: GUS.