Strona główna Archiwum Budżet na zwalczanie chorób – ustalenia Komisji

Budżet na zwalczanie chorób – ustalenia Komisji

Sekcja Bezpieczeństwa Biologicznego Łańcucha Żywnościowego przy Stałym Komitecie ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt spotkała się we wtorek 19 listopada 2013 roku.

1. SCoFCAH pozytywnie zaopiniowała projekt decyzji Komisji, zatwierdzającej roczne i wieloletnie programy oraz nakłady finansowe Unii w zakresie zwalczania, kontroli i monitorowania chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych w latach 2014 i następnych, przedstawione przez państwa członkowskie.

Decyzja 2009/470/WE:

– ustanawia procedury regulujące wkład finansowy Unii na rzecz programów zwalczania, kontroli i monitorowania chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych;

– zakłada, że Unia zapewnia środki finansowe na pokrycie wydatków poniesionych przez państwa członkowskie na finansowanie krajowych programów zwalczania, kontroli i monitorowania chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych, wymienionych w załączniku 1 do decyzji.

Ponadto rozporządzenie ( WE) nr 999/ 2001, ustanawiające zasady zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii ( TSE) przewiduje realizację w państwach członkowskich rocznych programów monitorowania przenośnych gąbczastych encefalopatii ( TSE) u bydła, owiec i kóz.

Niektóre państwa członkowskie przedłożyły Komisji roczne i wieloletnie programy zwalczania, kontroli i monitorowania chorób zwierząt, programy kontroli, mające na celu zapobieganie chorobom odzwierzęcym oraz roczne programy monitorowania zwalczania niektórych TSE. Na te programy owe państwa chciałyby otrzymać od UE dofinansowanie.

W świetle wagi tych programów dla osiągnięcia celów Unii w dziedzinie zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt, finansowanie Unii zostanie ustalone na poziomie 50%, 75 % lub 100 % kosztów poniesionych przez dane państwo członkowskie.

Na rok 2014 zatwierdzono współfinansowanie programów rocznych na:

– zwalczanie brucelozy bydła w Hiszpanii, Chorwacji, we Włoszech, Portugalii i Wielkiej Brytanii (w sumie: 5,4 mln euro) ;

– zwalczanie gruźlicy bydła w Irlandii, Hiszpanii, Chorwacji, we Włoszech, Portugalii i Wielkiej Brytanii (w sumie: 48 mln euro ) ;

– zwalczanie brucelozy owiec i kóz  w Grecji, Hiszpanii, Chorwacji, we Włoszech, na Cyprze i w Portugalii (w sumie: 13,2 mln euro) ;

– zwalczanie i monitorowania choroby niebieskiego języka w Belgii, Bułgarii, Francji, Niemczech, Grecji, Hiszpanii, Estonii, we Włoszech, na Łotwie, Litwie, na Malcie, w Austrii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Słowacji i Finlandii (w sumie : 1.236.000 euro) ;

– kontrolę niektórych form salmonelli odzwierzęcej w stadach hodowlanych, stadach niosek, stadach brojlerów gatunku Gallus gallus oraz stadach indyków ( Meleagris gallopavo ) w Bułgarii, Danii, Niemczech , Estonii, Irlandii, Grecji, Francji, Chorwacji, we Włoszech, na Cyprze, Łotwie, w Luksemburgu, na Węgrzech, Malcie, w Holandii, Austrii, Portugalii , Rumunii, Słowacji, Słowenii i Wielkiej Brytanii ( łącznie: 14.810.000 euro) ;

– kontrolę i monitorowanie klasycznego pomoru świń w Bułgarii, Niemczech, Francji, Chorwacji, Węgrzech, Łotwie, w Rumunii i na Słowacji ( w sumie: 2.585.000 euro) ;

– Kontrolę i monitorowanie afrykańskiego pomoru świń we Włoszech ( w sumie: 2.580.000 euro) ;

– zwalczanie choroby pęcherzykowej świń we Włoszech (w sumie : 590000 euro) ;

– monitorowanie przenośnych gąbczastych encefalopatii (TSE) oraz zwalczanie gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) i trzęsawki w Belgii, Bułgarii, Czechach, Danii, Niemczech, Estonii, Irlandii, Hiszpanii, Francji , Chorwacji, Włoszech, na Cyprze, Łotwie, Litwie, Węgrzech, Malcie, w Holandii, Austrii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Słowacji, Finlandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

 

Wkład finansowy Unii będzie składać się z ryczałtu liczonego od:

A) zdrowego bydła

* W państwach członkowskich, w których szybkie testy są nadal obowiązkowe (Bułgaria, Chorwacja, Rumunia): 7,4 EUR za test, co rekompensuje wszystkie koszty poniesione na wykonanie szybkich testów (zamiast 8,5 EUR w 2013 i 2012 r.);

* W innych państwach członkowskich: 5.55 EUR za test ( 75% EUR od sumy  7.4 euro – kwota zredukowana zapowiada wycofanie się z dofinansowania UE dla państw członkowskich, w których szybki test nie jest obowiązkowy).

b) padłych sztuk : 7,4 EUR za jeden test dla wszystkich państw członkowskich .

Budżet na 2014 r. : 24 395 000 EURO .

 2. BSE / SRM

SCoFCAH wymieniła poglądy na temat polityki UE w zakresie materiałów szczególnego ryzyka ( SRM) w świetle stanu epidemiologicznego i kategoryzacji państw członkowskich (PC) przez OIE.

27 państwa członkowskich potwierdziło bieżącą politykę usuwania SRM, bez względu na kategoryzację PC.

Jednakże UE rozpocznie badanie nietypowych ognisk BSE od 2002 do 2013 roku. Badania rozpoczną się w przyszłym roku i powinny trwać dwa lata ( 2014/2016 ).

Komisja zleci EFSA sporządzenie opinii naukowej na temat ryzyka dla zdrowia człowieka ze strony nietypowych ognisk BSE  (8/10 miesięcy).

W 2017 roku Komisja Europejska i państwa członkowskie dokonają przeglądu polityki w zakresie szczególnego ryzyka w świetle opinii naukowej EFSA.