Strona główna Archiwum BSE/ROZPORZĄDZENIE 999/2001- wezwanie do działania

BSE/ROZPORZĄDZENIE 999/2001- wezwanie do działania

Informujemy, że 14 października 2014 podczas spotkania SCoFCAH omawiano  dwa projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenie (UE) nr 999/2001 w odniesieniu do wykazu SRM.

Wstępne wyniki debaty są następujące:

1.Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie(UE) nr 999/2001 dotyczące jelita wołowegobez względu na status ryzyka BSE.

Eksperci krajowi mieli przychylne stanowisko. Główne pytania są związane z:

– Kontrolą w rzeźniach i systemem identyfikowalności,

– Usuwaniem pozostającego w jelitach tłuszczu

– Opcją wiekową w oparciu o opinię EFSA.

Służby Komisji UE i państwa członkowskie będą kontynuować dyskusje, a wznowienie wymiany poglądów zaplanowano na grudzień.

Tymczasem przemysł mięsny i producenci osłonek powinni brać po uwagę:
– System identyfikacji,
–  Opcję wiekową jak chodzi o jelita wołowe, co ma na celu zaoszczędzenie część jelita ślepego i krezki jelitowej. Problemem jest różne rosnące ryzyko dla obu produktów. Im młodsze jest zwierzę, tym niższe  ryzyko krezkowe, a wyższe jelitowe. Różne kategorie wiekowe są niewykonalne, ani w przemyśle, ani do celów urzędowej kontroli. Kwestia ta powinna być rozpatrywana podczas następnego posiedzenia  weterynaryjnej grupy roboczej UECBV (czwartek 06 listopada), a następnie w ramach sekcji przemysłu mięsnego UECBV (piątek 07 listopada).

2. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie(UE) nr999/2001w odniesieniu do SRM państw członkowskich (PC) znikomym ryzyku występowania BSE.

Brak głosów z powodu braku większości kwalifikowanej (potrzebne są 260 głosów na 352).

Niemniej jednak, w porównaniu z sytuacją w roku 2013, wsparcie na rzecz projektu rośnie.

Około 12 PC (zamiast 1 w 2013 roku) chce wspierać projekt.  Około 13 PC wstrzymuje się od głosu.

Trzy PC są przeciwne.

Następnym krokiem będzie przekonanie niektórych państw członkowskich, aby przyłączyły się do wsparcia. Wśród nich: BE / FIN / NL / PL / PT / SW / PL.

Następne posiedzenie Scofcah planowane jest na 13 listopada.

Pod uwagę brane są dwie opcje:
a) Krajowym federacjom przemysłu mięsnego i służbom Komisji UE uda się przekonać władze krajowe ww. PC do wsparcia projektu. Jeśli tak, to projekt będzie głosowany 13 listopada lub później, jeśli potrzeba więcej czasu.
b) Wykorzystana zostanie opcja awaryjna  w celu ograniczenia dyskryminacji między państwami członkowskimi a państwami trzecimi (TC) o znikomym ryzyku występowania BSE.