Strona główna Archiwum Badania poubojowe – manualne czy wzrokowe?

Badania poubojowe – manualne czy wzrokowe?

Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt – sekcja ds. Bezpieczeństwa Biologicznego Łańcucha Żywnościowego, spotkała się 31 października 2013 r. i wydała pozytywną opinię w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego załącznik I do rozporządzenia (WE ) nr 854 / 2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do szczególnych wymagań badania poubojowego świń domowych.

Rozporządzenie (WE) nr 854/ 2004 ustanawia szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego. Przewiduje on między innymi, iż państwa członkowskie zapewniają, aby urzędowe kontrole w odniesieniu do mięsa świeżego odbywały się zgodnie z załącznikiem I do tej dyrektywy. Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 stanowi również, że urzędowy lekarz weterynarii wykonuje czynności inspekcyjne w rzeźniach.
Punkt B rozdziału IV sekcji IV załącznika I do rozporządzenia ( WE) nr 854/ 2004 określa szczególne wymagania dotyczące badania poubojowegoświń hodowlanych.

3 października 2011 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA ) przyjął opinię naukową na temat tego, które aspekty zagrożenia dla zdrowia publicznego mają być objęte w ramach inspekcji wieprzowiny. Opinia owa stwierdza, że ​​obecnie wymagane badania manualne i nacięcia w badaniach poubojowych wiążą się z ryzykiem krzyżowego zanieczyszczenia bakteryjnego. EFSA uznała, że badania manualne lub nacięcia stosowane podczas obecnie przeprowadzanych inspekcji poubojowych powinny zostać pominięte u świń poddanych ubojowi, ponieważ ryzyko mikrobiologicznego skażenia krzyżowego jest wyższe niż ryzyko związane z potencjalnie zredukowaną wykrywalnością zagrożeń, na które ukierunkowane są te techniki.

Stosowanie technik manualnych podczas badań poubojowych powinno być ograniczone do świń podejrzanych, wyłonionych poprzez wzrokowe badania pośmiertne.

Biorąc pod uwagę opinię EFSA, należy zmienić szczegółowe wymagania dotyczące badania poubojowegoświń hodowlanych, określone w pkt B rozdziału IV sekcji IV załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004.

W maju 2013 r.,SCoFCAH wydał pozytywną opinię w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ( WE) nr 854 /2004.

Jednak w październiku 2013 r., niektórzy posłowie zaproponowali projekt uchwały ze sprzeciwem wobec projektu rozporządzenia. Uchwała nie została podjęta podczas sesji plenarnej PE w dniu 9 października 2013 r., częściowo dzięki zobowiązaniu unijnych służb Komisji, aby zmienić projekt w celu wyjaśnienia roli oficjalnych władz.

Dlatego celem projektu, który był głosowany 31 października,  jest podkreślenie kompetencji urzędowego lekarza weterynarii, który powinien mieć możliwość decydowania, w jakich przypadkach podczas badań poubojowych muszą być przeprowadzone badania manualne i nacięcia, w celu ustalenia, czy mięso jest zdatne do spożycia przez ludzi.  Dotyczy to przypadków, gdy dane epidemiologiczne lub inne dane z gospodarstwa pochodzenia zwierząt, a także informacje dotyczące łańcucha żywnościowego lub wnioski z kontroli przedubojowej lub pośmiertne wizualne wykrycie istotnych nieprawidłowości wskazują na możliwe zagrożenia dla zdrowia publicznego.

Po głosowaniu 31 października 2013 r.,procedura wygląda następująco:

– Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do Parlamentu Europejskiego pod konsultacje ( okres konsultacji: 3 miesiące);
– Jeśli nie spotka się ze sprzeciwem PE, projekt głosowany 31 października i ten głosowany w maju 2013 zostaną połączone w jedno skonsolidowane rozporządzenie, które zostanie przyjęte przez Komisję Europejską i opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE (luty lub marzec 2014 ) ;
– Rozporządzenie będzie miało zastosowanie od 1 czerwca 2014 roku.