Strona główna Archiwum Oznaczenia pochodzenia mięsa

Oznaczenia pochodzenia mięsa

Podczas ostatniego posiedzenia Grupy Doradczej dla ,,mięsa drobiowego i jaj” służby Komisji Europejskiej zaprezentowały zaktualizowany status ewaluacji nowego obowiązkowego oznaczania pochodzenia dla mięsa.Rozporządzenie Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie udzielania konsumentom informacji o żywności przewiduje obowiązek (od dnia 13 grudnia 2014 roku) wskazania kraju lub miejsca pochodzenia w odniesieniu do nieprzetworzonego mięsa wieprzowego, drobiu, owiec i kóz. Komisja ma przyjąć akty wykonawcze do dnia 13 grudnia 2013 r. (zaczną być stosowane rok później), po dokonaniu analizy skutków, która uwzględni różne warianty wdrożenia zasad oznaczania miejsca urodzenia, hodowli i uboju zwierzęcia. Podczas spotkania zostały zaoferowane trzy następujące opcje oznakowania:

1. Obowiązkowe etykietowanie pochodzenia: UE lub spoza UE (uproszczony model).

Mięso ze zwierząt hodowanych (w okresie, który zostanie ustalony) przed ubojem wewnątrz UE jest oznaczone jako „Pochodzenie: UE”; importowane mięso i mięso uzyskane ze zwierząt importowanych, będą oznaczone jako „Pochodzenie: spoza UE”.

2. Obowiązkowe oznaczenia kraju hodowli i / lub uboju (model pośredni)

* Państwo członkowskie lub kraj trzeci, w którym zwierzę było hodowane (minimalny okres chowu pozostaje do ustalenia);

* Państwo członkowskie lub kraj trzeci, w którym zwierzę było hodowane i zabijane (minimalny okres chowu do ustalenia);

* W przypadku, gdy minimalny okres odchowu nie jest spełniony w danym państwie członkowskim lub w państwie trzecim, kwestię „pochodzenie: UE / spoza UE” ustala się tak, jak w opcji 1.

3. Obowiązkowe oznaczenia kraju pochodzenia (model wołowy)

Etykieta mięso zwierząt urodzonych, hodowanych i ubitych w więcej niż jednym kraju zawiera następujące informacje:

a) Państwo Członkowskie lub państwo trzecie, w którym zwierzę się urodziło;

b) Państwo Członkowskie lub państwo trzecie, w którym zwierzę było hodowane;

c) Państwo Członkowskie lub państwo trzecie, w którym zwierzę zostało poddane ubojowi.

Mięsa zwierząt urodzonych, hodowanych i ubitych w całości w jednym kraju mogą być oznaczone jako posiadające jedno pochodzenie

Końcowy raport z niezależnych badań Uniwersytetu w Wageningen ma zostać złożony 3 czerwca 2013 roku. Ocena Komisji dot. skutków powinna zostać zatwierdzona latem, a następnie zostaną zaproponowane akty wykonawcze.